נספח 1 להליך תחרותי טופס הצעה לקבלת זיכיון

נספח 2 להליך תחרותי תצהיר אחזקות ושליטה

נספח 3 להליך תחרותי תצהיר מקורות מימון

נספח 4 להליך תחרותי תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התניית אישורים שכר-מינימום

נספח 5 להליך תחרותי תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו