מועדים חשובים שעליכם לדעת:

 • משלחת החברות תציג בתערוכה בביתן הישראלי, בשבוע הראשון של ועידת COP28,  בתאריכים 3-6.12.23 (ימים ראשון-רביעי). בימים אלו תתרכז הפעילות העסקית של רשות החדשנות ומכון היצוא (הוועידה כולה תתקיים בין התאריכים 30.11.23 – 12.12.23).
 • הגשת מועמדות להשתתפות במשלחת: עד ליום 6.7.23 בשעה _11:00__.
 • הכרזה על החברות שייבחרו להשתתף במשלחת: עד ליום 31.7.23.
 • תשלום עבור הקמת עמדה בביתן הישראלי: כל אחת מהחברות אשר ייבחרו להשתתף במשלחת תידרש לשלם לרשות החדשנות סכום של 7,500 ש”ח, עבור השתתפות בהקמת העמדה בה תציג בביתן הישראלי בתערוכה, זאת עד ליום 10.8.23 בשעה 17:00.
 • הסדרת תשלום מול חברת דיזנהאוז: כל אחת מהחברות שייבחרו להשתתף במשלחת תידרש להסדיר את התשלום עבור חדר המלון ששוריין עבורה, עד ליום ____ בשעה ___.

 

הליך בחינת הבקשות שיוגשו ובחירת החברות שישתתפו במשלחת ייעשה על-ידי ועדה המורכבת מראש החטיבה הבינלאומית ברשות החדשנות, והוא יהיה היושב ראש, מנהל חטיבת חברות בצמיחה ברשות החדשנות ומנהלת אגף שיווק ודוברות ברשות החדשנות. במהלך בחינת הבקשה, הוועדה תהא רשאית לקבל ולהיעזר בחוות דעת מבודקים מקצועיים.

 

הוועדה תהיה רשאית לבחור עד 30 חברות אשר יכללו במשלחת, אשר הרכבן יהיה:

 • עד 20 חברות סטארט-אפ – חברות שהתאגדו ונרשמו כדין בישראל החל מיום 1 בינואר 2015, המפתחות טכנולוגיות המקדמות פתרונות למגוון אתגרים של משבר האקלים בתחומים שונים.
 • עד 10 חברות צמיחה – חברות שהתאגדו ונרשמו כדין בישראל עד ליום 31 בדצמבר 2014 המפתחות טכנולוגיות המקדמות פתרונות למגוון אתגרים של משבר האקלים בתחומים שונים.

הבקשות אשר תוגשנה על-ידי חברות סטארט-אפ תיבחנה זו מול זו והבקשות אשר תוגשנה על-ידי חברות צמיחה תיבחנה זו מול זו.

 

מי יכול להגיש מועמדות להצגה בביתן?

תנאי הסף להצגה בביתן הישראלי בתערוכה (יש לעמוד בכל תנאי הסף הבאים במצטבר):

 1. החברה הינה סטארט-אפ או חברה צמיחה, כמפורט לעיל, המפתחת טכנולוגיה (המצויה בגרסת בטא לפחות) אשר מקדמת פתרון לאחד מהאתגרים של משבר האקלים.
 2. לא יתקבל, לשם ביצוע התכנית נשוא הבקשה, סיוע מימוני מהממשלה או מרשות החדשנות שלא לפי הוראות נוהל זה. לא תינתן הטבה נוספת בגין תכנית מאושרת בגינה ניתנה בעבר הטבה לפי הוראות נוהל זה.

יובהר, שחברה אשר קיבלה מענק במסגרת מי ממסלולי ההטבות של רשות החדשנות רשאית להגיש בקשה במסגרת קול קורא זה.

 1. החברה אינה בעלת חשבונות מוגבלים ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכדומה.
 2. החברה ובעלי השליטה בה עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע”א-2011.

בחירת החברות שישתתפו במשלחת:

בקשות שיעמדו בתנאי הסף יוערכו בהתאם לאמות המידה המפורטות להלן:

 1. רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של המחקר והפיתוח אותו מבצעת החברה.
 2. יכולות החברה, ובכללן יכולות הניהול והיכולת להפיק תועלת מפעילות המשלחת בביתן הישראלי בתערוכה.
 3. פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב ביצוע פעילות המשלחת בביתן הישראלי בתערוכה.
 4. פוטנציאל התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של החברה לכלכלה הישראלית.

 

חשוב לציין, שכלל העלויות, ההוצאות והתשלומים (הישירות או העקיפות) עבור ההשתתפות במשלחת, לרבות הטיסות והשהות במלונות, מוטלות על החברות שייבחרו במסגרת הקול הקורא.

 • חברה שתיבחר להשתתף במשלחת מחויבת להשתתף בתערוכת החברות בביתן הישראלי שיפעל בין התאריכים 3-6.12.2023 (ימים ראשון עד רביעי).
 • חברה שלא תשלם לרשות החדשנות את הסכום עבור הקמת העמדה בביתן הישראלי עד למועד המפורט לעיל תאבד את זכאותה להשתתף במשלחת.
 • רשות החדשנות שריינה עבור כל אחת מהחברות שישתתפו במשלחת חדר יחיד לתאריכים 2-6.12.2023 דרך חברת דיזנהאוז ושילמה עבורם מקדמה, זאת בשל הביקוש הרב להשתתפות בתערוכה והצפי להאמרת מחירי המלונות בעיר במהלך ימי התערוכה. לכן, חברה שתיבחר להשתתף במשלחת תהיה מחויבת להסדיר את ההתקשרות הישירה מול חברת דיזנהאוז ותשלום מלוא העלות של חדר המלון ששוריין עבורה (לרבות תשלום המקדמה ששולמה על-ידי רשות החדשנות). חברה שלא תעשה כן עד המועד המפורט לעיל תאבד את זכאותה להשתתף במשלחת.

 

מובהר, שבמקרה בו חברה אחת או יותר מבין החברות שייבחרו על-ידי הוועדה לא תשתתף במשלחת (בין היתר בשל אי תשלום הקמת העמדה בביתן הישראלי או אי הסדרת התשלום מול חברת דיזנהאוז), הוועדה תהיה רשאית (אך לא חייבת) על-פי שיקול דעתה הבלעדי, לבחור את החברה/החברות הבאות בדירוג כמשתתפות חלופיות במשלחת.

אופן הגשת הבקשה:

יש להגיש את הבקשות להשתתפות במשלחת לרשות החדשנות על גבי טופס ייעודי מקוון, הנמצא בקישור:

המועד האחרון להגשת בקשות להשתתפות במשלחת: יום 6.7.2023 בשעה _11:00_. לא יתקבלו בקשות אשר תוגשנה לאחר מועד זה.

יש לעקוב אחר דף קול קורא זה, אשר בו יפורסמו עדכונים בנוגע להליך, אם יהיו.

אין באמור בהודעה זו משום התחייבות לאשר בקשה כלשהי אשר תוגש במסגרת הקול הקורא.