​בקשה להכרה כחברת מו”פ לצורך הנפקה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב מקילה על חברות עתירות מו”פ בעת ההנפקה בבורסה.

הקריטריון לחברה המבקשת הכרה כחברה עתירת מו”פ לצרכי הנפקה, הינו אישור מרשות החדשנות על ביצוע פעילות מו”פ על ידי החברה עצמה או על ידי חברות בת שלה (בשיעור החזקה של 50% לפחות) בהיקף מינימלי של 3 מיליון ₪ או במקרה של חברה בעלת חברות מוחזקות, הוכחת השקעה במו”פ בחברה או בחברות המוחזקות על ידה, בהיקף מינימלי של 5 מיליון ₪. סכום זה כולל את מענקי הרשות.

קישורים וטפסים רלוונטיים:

בקשה להכרה כחברת מו”פ לצורך גיוס באמצעות “מימון המונים”

תקנות ניירות ערך (הצעת ניירות ערך באמצעות רכז הצעה), תשע”ז-2017, קובעות הסדר להנפקת מניות או אג”ח בדרך של “מימון המונים” (Crowdfunding),

אשר לפיו חברה תוכל לגייס סכומים קטנים מציבור גדול של אנשים בפטור מחובת תשקיף, ע”י חברה המרכזת את ההצעה ומשמשת מתווכת לביצועה באמצעות פלטפורמה אינטרנטית.

במידה וסכום התמורה המרבי בהצעה אחת או בכמה הצעות של החברה המציעה במהלך תקופה של 12 חודשים עוקבים, עולה על 4 מיליון ₪,

רשאית חברה העוסקת במחקר ופיתוח לבקש דוח בדיקה של רשות החדשנות, בהתאם למפורט בתקנות, כדי שהחברה תוכל להוסיף סכום של מיליון ₪ לסכום התמורה המרבי אותו היא מבקשת לגייס.

קישורים וטפסים רלוונטיים:

בקשה להכרה כחברת מו”פ הזכאית להטבה לצרכי הרשות לפיתוח ירושלים

הרשות לפיתוח ירושלים מעודדת הקמה וקידום של מיזמי הזנק בתחום ההיי טק. במסגרת זו, זכאיות חברות סטארט-אפ, המעסיקות שלושה עד עשרים עובדים, למענקים בגובה של עד 600,000 ₪ למיזם.

כמו כן מעוניינת הרשות לפיתוח ירושלים לקדם ולהרחיב חברות בתחום הביו-מד. במסגרת זו יינתנו מענקים עד סך של 3,990,000 ₪ לחברה.

לצורך עמידה בתנאי קבלת המענקים, על החברה לקבל אישור מרשות החדשנות על המו”פ שהיא מבצעת וכן לעמוד ביתר התנאים המפורטים באתר של הרשות לפיתוח ירושלים.

קישורים וטפסים רלוונטיים:

בקשה להכרה כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי לעניין הבאת מומחה זר בהייטק

ממשלת ישראל מעוניינת לעודד את הפעילות הכלכלית של חברות הייטק ולהקל עליהן בכל הנוגע לממשקים בינן לממשלה. במסגרת זו, רשות האוכלוסין וההגירה מפרסמת נוהל ניסויי ייחודי לטיפול בבקשות של חברות הייטק להעסקת מומחים זרים בישראל. תנאי לקבלת טיפול במסגרת נוהל ייעודי זה, הוא קבלת הכרה מרשות החדשנות כי אכן מדובר בתאגיד עתיר ידע טכנולוגי. 

חברה תקבל הכרה כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי אם עמדה באחד מהקריטריונים האלה:

  1. קבלת מענק מו”פ או אישור מס מרשות החדשנות בשלוש השנים שקדמו להגשת הבקשה (אישור “חברה מבצעת מו”פ עבור חברה בינלאומית”, בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה). או;
  2. שיוך החברה לאחד מענפי ההייטק במרשם העסקים של הלמ”ס. או; 
  3. הוצאות המו”פ של המבקש לפי כללי החשבונאות המקובלים עלו על 7% ממחזור המכירות בשנה הקלאנדרית שקדמה להגשת הבקשה או שלפחות 15% מכלל העובדים המועסקים ע”י המבקש הינם עובדי מחקר ופיתוח.

חברה המבקשת לקבל הכרה זו, תצרף לטופס הבקשה לקבלת היתר העסקה (באתר רשות האוכלוסין) אישור המייפה את כוחה של רשות החדשנות לעשות את הבדיקות הנדרשות על מנת להכריע אם מדובר בתאגיד עתיר ידע כאמור או לא. 

לנוהל המלא לחצו כאן

לפרטים המלאים אודות המסלול יש להיכנס למסלול ויזת מומחה זר להיטק.

הכרה בשותפויות מו”פ לצורך רישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב

הבורסה לניירות ערך בתל אביב מאפשרת רישום למסחר של ניירות ערך של שותפות מוגבלת שתחום פעילותה הינו מחקר ופיתוח. מהלך זה הינו חלק ממאמצי הבורסה להרחיב את מגוון המוצרים להשקעה, בדגש על נושאי חדשנות וטכנולוגיה ולאפשר לציבור הרחב להנות מהצלחת הטכנולוגיה הישראלית באמצעות הבורסה באופן שקוף, נזיל וזמין.

לצורך רישום למסחר של ניירות ערך של שותפות מוגבלת שתחום פעילותה הינו מחקר ופיתוח, על השותפות לקבל את אישור רשות החדשנות בגין כל פרויקט בו תשקיע השותפות לראשונה, כי הפרויקט הינו פרויקט מו”פ או כי ההשקעה מקיימת את מטרות חוק החדשנות. 

קישורים וטפסים רלוונטיים:

פרטים נוספים