הגשת בקשה לתוספת תקציב

יזם/חברת פרויקט שהפעילו פרויקט תנופה ומימשו לפחות 75% מהמענק, בהתאם לנהלי מסלול ההטבה, רשאי/ם להגיש בקשת המשך לתקופת ביצוע נוספת של עד 12 חודשים בתקציב של עד 117,647( ₪ תקרת מענק בסך של עד 100,000ש”ח ) ובתנאי כי הבקשה הוגשה לפני תום תקופת הביצוע הראשונה.

לטובת הגשת בקשה יש לצרף את כל הטפסים המפורטים מטה, לדוא”ל: tnufa.program@innovationisrael.org.il:

טופס בקשה לתכנית תנופה –

  • שימו לב: בדיקת הבקשה תיעשה על בסיס טופס זה, על צרופותיו, ללא אפשרות להשלמות לאחר קליטת הבקשה. יובהר, כי פניה ליזם/לחברה תיעשה על פי החלטת הרשות בלבד.
  • יש לעדכן את הסעיפים לגביהם חל שינוי מהבקשה שאושרה לתקופת הפעילות הראשונה.
  • בסעיף 5 יש להציג את התקציב המבוקש לתקופת הפעילות השנייה  (מקסימום תקציב של 117,647 ₪)
  • במידה והוכרה הוצאה על סעיף פטנטים במסגרת תקופת הפעילות הראשונה, יש לעדכן את הסעיפים הרלוונטיים לכך (סעיפים 6.1.6-6.1.8). כמו כן, יש לצרף מסמכים רלוונטיים. (יש לוודא כי במידה והוקמה חברה – הפטנט צריך להיות רשום על שם החברה שהוקמה.)
  • יש לעדכן את טבלת המשימות המתוכננות לתקופת הפעילות השנייה בסעיף 6.3.3.
  • יש למלא את סעיף 6.3.5.

 

תקציב מבוקש לתכנית תנופה –

  • יש למלא את טופס התקציב בהתאם לתקציב המבוקש לתקופת הפעילות השנייה כפי שהוצג בטופס הבקשה (סעיף 5).
  • אין לכלול בתקציב המבוקש סעיפים שאושרו במסגרת תקופת הפעילות הראשונה וטרם נוצלו. סעיפים אלו יעמדו לרשות המיזם גם בתקופת הפעילות השנייה.

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }