חברה המבקשת דיון חוזר בוועדת המחקר עקב דחיית בקשת התמיכה*, כולה או מקצתה (גובה התמיכה, אחוזי התמיכה) רשאית להגיש בקשה לדיון חוזר עד 45 ימים קלנדרים מקבלת ההודעה על החלטת הוועדה, באמצעות האזור האישי באתר רשות החדשנות.
 

בקשות לתכניות בשת”פ בינלאומי בהן יש מימון מרשות תומכת זרה לשותף הזר – אחד מתנאי הסף לאישור בקשות לתכניות בתמיכה רב-ממשלתית הינו כי הישות התומכת הזרה אישרה את התכנית. אשר על כן, מומלץ כי חברות המעוניינות להגיש בקשה לדיון חוזר בקשר עם בקשות כאמור יפנו לזירה לבירור מקדים בנוגע להיתכנות התקיימות תנאי הסף האמור.בבקשה לדיון חוזר יש לתת מענה ולהציג השגות, ביחס להחלטת הוועדה ולנימוקי הדחייה של הבקשה המקורית שנשלחה לחברה. הדיון בבקשה לדיון חוזר יתבסס רק על המידע והמצגים שנכללו בבקשה המקורית. 
וועדת המחקר, על בסיס חוות הדעת המעודכנת, תגבש את המלצתה ותחליט האם לשנות את החלטתה, כולה או חלקה. ועדת המחקר עלולה, אם תמצא לנכון, לאור הממצאים שהוצגו לשנות או לבטל אישור שניתן. שימו לב כי בהתאם לחוק המו”פ, בקשה לדיון חוזר תהיה כרוכה בתשלום אגרה.
 
 יש לשים לב! ללא צירוף אסמכתת התשלום לא יהיה ניתן לטפל בבקשת הדיון החוזר.

אנו ממליצים בטרם הגשת דיון חוזר לפנות לזירה הרלבנטית בדואר אלקטרוני לשאלות וברורים בנוגע להחלטת הוועדה ולנימוקי הדחייה.

אופן הגשת בקשה לדיון חוזר:

 1. יש לשלם אגרת דיון חוזר על סך: 6,690.00 ₪ (ללא מע”מ , אנחנו תאגיד סטטוטורי לא עוסק מורשה). 
  ניתן לבצע העברה בנקאית לחשבון רשות החדשות: בנק הדואר מס’ 26535 סניף מס’ 1.
 2. יש להגיש בקשה לדיון חוזר באזור האישי.
  סדר הפעולות הנדרשות להגשת דיון חוזר באזור האישי:
  1. באזור האישי יש לגשת לתפריט העליון ולבחור ב’פעולות’ שם יש לבחור את האופציה ‘בקשה לדיון חוזר’.
  2. תגיעו לחלון בו תבחרו את מספר התיק שאליו אתם מגישים בקשה לדיון חוזר ותבחרו מתחת את סוג הבקשה.
  3. עליכם למלא את הטופס המקוון.
  4. בתחתית הטופס המקוון עליכם  לעלות את אסמכתת תשלום . בנוסף באפשרותכם לעלות חומרים נוספים תחת ‘נספח נוסף’ . שימו לב שאם ברצונכם לעלות מספר קבצים אז ניתן לעלות אותם רק כתייקית ZIP/RAR (המערכת מקבלת רק קובץ אחד). 

יש לשים לב! ללא צירוף אסמכתת התשלום לא יהיה ניתן לקבל את דיון חוזר.

מספר דגשים לבקשה לדיון חוזר:

הבקשה לדיון חוזר התקבלה:

במידה והחליטה וועדת המחקר לקבל את בקשת הדיון החוזר החברה תהיה זכאית להחזר אגרת דיון חוזר.
במידה וההחזר לא התבצע אוטומטית, מגיש בקשה יוכל להגיש בקשה לדרישת החזר תשלום האגרה למחלקת ועדות בדוא”ל: opinion@innovationisrael.org.il בבקשה יש לציין את מספר התיק, שם מגיש הבקשה, ח.פ/ת.ז ופרטי חשבון הבנק של מגיש הבקשה לביצוע החזר.