במסגרת הליך בדיקת הבקשות לתמיכה בתכניות המוגשות לרשות לחדשנות, אנו נוהגים לקיים על פי שיקול דעת הרשות, ביקור (לעיתים בווידיאו) בחברה מגישת הבקשה. במידה ותקבע פגישה מכתב זה נועד להבטיח תאום ציפיות לגבי מהלך הפגישה שתתקיים בעת הביקור בחברתכם. מטרות הפגישה:

  הבודק אשר ימונה לבדיקת הבקשה יפנה אליכם כדי לתאם את הפגישה. כדי שנוכל להשיב לבקשתכם בלוח הזמנים המוגדר והמאוד קצר, הנכם מתבקשים לקיים את הפגישה בהקדם האפשרי ולהיות מוכנים עם החומרים ע”פ הפירוט שלהלן. מומלץ להכין את החומרים מיד עם הגשת הבקשה בגלל לוח הזמנים הקצר בין סגירת הקול קורא והפגישה

פגישה עם צוות הבדיקה 

הפגישה תתקיים בצורה מקוונת באמצעות שרות ווידאו. החברה תקבל הודעה מי משתתף בפגישה מצד הרשות לחדשנות. לעיתים לבודק המקצועי שמונה לבדוק את הבקשה  מצטרף בודק בכיר, בודק מתחום נוסף, ראש התחום הטכנולוגי ובמקרים מסוימים יצטרפו גורמים נוספים מטעם הרשות. בפגישה מתבקשים להשתתף, מצד החברה, אנשי המפתח המתאימים כמו כן המשקיע או השותף שמנהל את ההשקעה מטעם הקרן. עליהם להתייחס למכלול ההיבטים הנוגעים לבקשה שהוגשה, כולל הטכנולוגיה, הצורך במוצר, הצד העסקי, היבטי כספים וניהול, כולל יועצים במידה וישנם. משך פגישה אופייני הנו כשעתיים, אך יש לקחת בחשבון שהיא עשויה להתקצר/להתארך מעבר לכך. במידה ותידרש החברה להשלים מידע חיוני לפני הפגישה הבודק ישלח מייל עם שאלות ספציפיות הנוגעות לבקשה אשר יידונו בפגישה, ומועד לקבלת השלמות אלו. לפגישה מוצע להכין מצגת שתסייע בהצגת הנושאים השונים (הצעה לתכנים מפורטת בהמשך), ולשלוח אותה לבודק הבקשה ולמשתתפים הנוספים לא יאוחר מ 2 ימים טרם המפגש שנקבע עם הבודק. השלמות לאחר הביקור – במידה ויידרשו מכם הבהרות ו/או השלמות נוספות בכתב, אנא דאגו לספקן במהירות המרבית ולא מאוחר מהמועד שיסוכם במהלך הביקור, על מנת שלא לעכב את השלמת חוות הדעת והטיפול בה ברשות. במידה והבהרות אלה לא תתקבלנה עד המועד שיסוכם כאמור, תיכתב חוות הדעת על בסיס החומר שיימצא בידי הבודק בלבד.

מהלך הפגישה

הפגישה תתחיל בהצגה קצרה של הנוכחים, משתתפים מטעם החברה (כולל יועצים במידה ויש), בודקים ונציגי רשות החדשנות (במידה ויש). החברה תציג בקצרה (עד 10 דקות) את חזון החברה והצעת הערך הייחודית (Vision and value proposition),    ניתן להציג (ע”פ בחירת החברה) גם כל נושא אחר חשוב לחברה (company pitch). פרק זה יוצג בכל אופן שתבחר החברה ובמהלכו לא יישאלו שאלות ע”י הבודק המקצועי. המצגת תתייחס לרשימת הנושאים שלהלן כפי שמופעים בבקשה. למרות שהם רשומים בבקשה, אנו מבקשים להדגיש כי המטרה הנה מצע לצורכי דיון משותף בין החברה לבודק המקצועי. אין מניעה במצגת זאת מלהשתמש בחומרי הבקשה עצמה (Copy/Paste), או לחלופין להשתמש בחומרים אחרים הקיימים ממילא בחברה: