מדיניות חטיבת צמיחה


ועדות המחקר בחטיבת צמיחה מדרגות את הבקשות בהיבטים טכנולוגיים, בהיבטים כלכליים-משקיים ובהיבט של יכולות החברה. בין השאר הוועדה מעריכה את מידת החדשנות הטכנולוגית הייחודית של תכנית הפיתוח, את האתגרים בפיתוח תוצרי התכנית, את התרומה הטכנולוגית של המו”פ, את ההזדמנויות והסיכונים למסחור תוצרי התכנית ואת התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של הפרויקט לכלכלת ישראל. 
 

מדיניות חטיבת צמיחה היא להעדיף תמיכה בחברות צומחות:

חברה בצמיחה (Growth Company) מוגדרת חברה המגדילה את מספר העובדים או ההכנסות שלה בהיקף שנתי ממוצע של לפחות 10% בשלוש השנים האחרונות.

במידה שחברה איננה “חברה בצמיחה”, חשוב להסביר האם וכיצד אישור תכנית המו”פ צפוי להשפיע לטובת שינוי מגמה זו.

סוגי חברות בחטיבת צמיחה 

הערכת סיכונים ואתגרי פיתוח בתכנית:

במהלך שנות תכנית שהוגשה, לרוב החטיבה מצפה לראות ירידה ברמת הסיכון (ובמורכבות הפיתוח) של תכנית המו”פ והפעילויות השונות בה. נטיית חטיבת צמיחה הינה להמשיך ולממן תכניות בסיכון גבוה ולהוריד את שיעור התמיכה בתכניות שרמת הסיכון שלהם ירדה.

בחברות בוגרות אין סיכון לקיום החברה מכישלון תכנית מו”פ בודדה, ולכן מצופה לראות תכנית מו”פ בעלת אתגרי פיתוח משמעותיים (בסיכון גבוה).

בחברות בתחילת שלבי הצמיחה קיים לרוב סיכון מוחשי לקיום החברה מכישלון תכנית המו”פ, ולכן גם אם אתגרי הפיתוח פחות משמעותיים, תכנית המו”פ תהיה בסיכון גבוה (לחברה).

שקלול רמת החדשנות ואתגרי תכנית המו”פ (היבט טכנולוגי):

בחברות בוגרות משוקללת רמת החדשנות/האתגר של כלל המשימות בבקשה.

בחברות בתחילת שלבי הצמיחה משוקללת רמת החדשנות/האתגר של כלל המשימות בבקשה, תוך מתן משקל גבוה יותר למשימות הליבה של התכנית (כלומר, משקל נמוך למשימות בחדשנות נמוכה הנחוצות לתכנית הפיתוח).

 

פוטנציאל ומיצוב בשוק:

כאשר קיים שוק העומד בפני שיבוש (Disruption) ובשל כך קיימת אי וודאות (סיכון) לגבי פוטנציאל השוק או מיצוב החברה בו, החטיבה רואה זאת באור חיובי.

תרומה למשק:

תרומה משמעותית למשק היא כאשר הצלחת תכנית המו”פ מאיצה את צמיחתה של חברה ישראלית בינלאומית שלמה. חברה שלמה היא כזו המנוהלת מישראל ומקיימת בארץ היקף ניכר משרשרת הערך של הפעילות העולמית (ניהול, תפעול, מו”פ, ייצור, שיווק ועוד), ובכך מביאה לתעסוקה בשכר גבוה למגוון עובדים מעבר לליבת עובדי המו”פ של החברה.

בחברות בוגרות הציפיה לראות חברה שלמה בצמיחה.

בחברות בתחילת שלבי הצמיחה הציפיה לראות פוטנציאל לצמיחה מהירה (יחסית לתחומה) שיביא למכירות משמעותיות ולביסוס חברה ישראלית גלובאלית.

יכולות החברה:

חברות בוגרות – הדגש הינו בעיקר לצוות הרלוונטי לתכנית המו”פ.

חברות בתחילת שלבי צמיחה – הדגש הינו להערכה מקיפה של כלל החברה.

העמסת פעילויות בחברות בוגרות:

במידה והתיק מכיל פעילויות בעלות רמת חדשנות גבוהה לצד פעילויות חדשניות פחות, מדיניות הרשות איננה “ללקט” משימות ולאשר את הפעילויות החדשניות בלבד.

כך לדוגמא, תכנית הכוללת פעילויות בעלות ציון חדשנות גבוה לצד פעילויות בעלות ציון חדשנות נמוך, תקבל הערכת חדשנות כוללת בינונית.

תיקי סל בחברות בוגרות:

יש להימנע מלהכליל בתיק המוגש פרויקטים מרובים שאינם קשורים זה לזה באופן ישיר, ולהגישם כל אחד בנפרד.

היקף פעילות החברה וגודל הצוות הממומנים:


דגשים לתמיכה בניסויים קליניים בעולם הפארמה


פרוייקטי פיתוח בעולם הפארמה מתאפיינים בתקופות מחקר ממושכות ובסיכון ועלות גבוהים. להלן יפורטו הדגשים למדיניות חטיבת צמיחה בהערכת תכניות פיתוח הכוללות ניסויים קליניים.


דגשים לתכניות הרצה


תכנית הרצה הינה תכנית הכוללת מתקן הרצה – אבטיפוס, דגם ניסוי או מתקן חצי חרושתי (מתקן פיילוט), המשמש לבדיקת התכנות, להוכחת ערך או להצפת שינויים ושיפורים של טכנולוגיה קיימת, בסביבת עבודה המדמה באופן חלקי או מלא את שוק המטרה שלה. בנוסף, יישומם יהיה בקנה מידה ובטווח זמן מוגבלים, ולפני יציאה לייצור סדרתי או לכניסה מסחרית לשוק.

על מוצרים המוגשים במסגרת התוכניות במסלול זה להיות בשלים להרצה וללא תכולות מו”פ משמעותיות.
ניתן לכלול במסגרת התוכנית פעילויות התאמת מוצר, החיוניות לטובת ביצוע הפיילוט, אולם יש לקחת בחשבון כי ככל שרכיבים אלו משמעותיים יותר (בהיבטי זמן/משאבים/סיכון) – הדבר יפחית את סיכויי ההצלחה.

תכניות הרצה (פיילוטים) עשויות להופיע במספר מסלולים בחטיבת צמיחה, תחת קולות קוראים מוגדרים. 

רקע – תכנית הרצה:

מטרת התמיכה בתכנית הרצה: הרחבת הערך הכלכלי, על בסיס טכנולוגיה מוכחת – להביא להתקדמות משמעותית במוכנות המוצר למסחור ולסייע בקידום חדירת המוצר לשוק באמצעות היישום באתר הניסוי. יצירת אימפקט משמעותי לצמיחת החברה.
האמצעי:  תמיכה בפרט בשלבי פיתוח מתקדמים (פיילוטים; TRL 6-8), ובחלק מהמסלולים בשיתוף גורמי הרגולציה והממשל הרלבנטיים לאתרי ולמתקני הניסוי.

דגשי מדיניות לתכנית הרצה (פיילוט):

  1. שייכות לתחומים בהם ישנם כשלי שוק מובחנים, כגון: מימון (בסיכון גבוה); חסמי רגולציה; מגבלות גישה לאתרי לקוחות.
  2. יצירת אימפקט משמעותי לצמיחת החברה: 
  1.  השפעה משקית (בארץ ובעולם) מיישום החדשנות (בתכניות משותפות עם גורמי ממשל, תתווסף אמת מידה בתחום הרגולטורי של השותף הממשלתי).

תהליך הבדיקה וההערכה של תכנית הרצה:

קיימים עד שלושה רכיבים בהערכת תכנית הרצה:

  1. בודק מקצועי של רשות החדשנות – בכל תכנית הרצה, בנהלי הבדיקה הרגילים של המערך הטכנולוגי של הרשות.
  2. בודק משרד ממשלתי- בחלק מהתכניות המשותפות עם גורמי ממשלה, ימונה ע”י השותף הממשלתי בודק מטעמו שיעריך בין היתר את אמת המידה הנוספת (המשרדית) במסגרת חוות הדעת שיגבש, וכן יהווה ממשק לבחינת המעטפת הרגולטורית (במידה ותידרש). בחלק מהמסלולים הבודק הממשלתי  יתבקש להערכות נוספות.
  3. מעטפת רגולטורית לתכנית ההרצה- בחלק מהתכניות המשותפות עם גורמי ממשל, במידה ונדרש אישור רגולטורי מיוחד לצורך ביצוע תכנית ההרצה, ייבצע השותף הממשלתי תהליך פנימי להסדרתו. ניתן להגיש בקשה לתמיכה רגולטורית ישירות לשותף הממשלתי גם ללא הגשת בקשה לתמיכה מטעם רשות החדשנות.

הערכת תכנית ההרצה:

טבלת המשימות:

בחינת אתר הפיילוט:

האתר הוא קבלן משנה של החברה מגישת הבקשה (בין אם בתשלום או לאו). 
יש לתת דגש ליכולות הרלוונטיות של האתר, התאמה לייעדי הפיילוט, תשתיות מתאימות, אמצעים מיוחדים, סינרגיה עם החברה המגישה, פערים.

בחינת נושא הקניין הרוחני:

לא נדרש כי במהלך ביצוע הפיילוט יפותח IP  חדש. עם זאת, במידה ומפותח IP חדש ע”י החברה או קבלן המשנה, יהיה ה-IP בבעלות הבלעדית של החברה מגישת הבקשה.

במידה ולמגיש הבקשה אין בעלות מלאה על ה-IP של המוצר/טכנולוגיה עליו מתבססת תוכנית ההרצה, הרי שמצופה כי יפותח בתוכנית קניין רוחני משמעותי שכאמור יהיה בבעלותו הבלעדית של מגיש הבקשה.

במידה קיים הסכם בין החברה ובין אתר ההרצה (בין אם כקבלן משנה או לא), יש לשים לב אם הוא כולל או צפוי לכלול רישיונות שימוש בידע, ולהביא מידע זה לידיעת הבודק (יידרש אישור עתידי נפרד כמקובל ברשות).


דגשים לתמיכה בעולם של תעשייה מוטת ייצור


בתיקים העוסקים בפיתוח קווי ייצור/תהליכי ייצור חדשניים וייחודיים (או תחרותיים) מסוגם בעולם, המיועדים לייצור מוצרים מוחשיים, הנמצאים בשלבי פיתוח מתקדמים:


לשאלות ובירורים


לשאלות ובירורים יש לפנות: