מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
הוראות לעידוד השקעות הון - מפעל מקדם חדשנות הוראה 21/03/2021
חוזר לחברות, אוגוסט 2016 21/03/2021
נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-03) נוהל 21/03/2021
נוהל סדרי דיון ועבודת ועדת מחקר (400-01) נוהל 21/03/2021
נהלי מסלול הטבה מס' 29 - מעבדות לחדשנות טכנולוגית נוהל 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 28 - ויזות חדשנות ליזמים מחו"ל מסלול הטבה 21/03/2021
הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל - 28.8.2018 נוהל 21/03/2021
נהלי תכנית ויזות חדשנות ליזמים מחו"ל (פיילוט) נוהל 21/03/2021
פרטי חשבון קרן תמורה לתשלום בהעברה בנקאית נוהל 21/03/2021
הנחיות להגשת בקשה לקרן ישראל הודו לחדשנות טכנולוגית נוהל 21/03/2021
Incentive track 35 - procedures נוהל 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 17 - תכנית לעידוד הקמתם של מרכזי מחקר ופיתוח במדינת ישראל אשר ישמשו את התעשייה הפיננסית העולמית (פיילוט) מסלול הטבה 21/03/2021
Incentive track no. 35- English מסלול הטבה 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 13 תכנית לעידוד הקמת מרכזי פרויקטים במדינת - ישראל של חברות רב לאומיות מסלול הטבה 21/03/2021
נהלי מסלול הטבה מס' 4 – חממות טכנולוגיות 2020 נוהל 22/02/2021
נוהל יישום הסכמי שת"פ בינלאומיים - תמיכה מקבילה נוהל 11/02/2021
נוהל ליישום הסכמים בינלאומיים הקשורים בתכנית המסגרת האירופית נוהל 07/02/2021
נוהל למימון שותפים ישראליים במסגרת הסכם ECSEL נוהל 07/02/2021
מסלול הטבה מס' 43 – הגנה להשקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע מסלול הטבה 07/02/2021
נהלי מסלול הטבה מס' 45 - מסלול חירום לתמיכה בהכשרות והשמות מהירות במקצועות ההייטק נוהל 14/01/2021

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות

חטיבות: 

טוען...