מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
נספח 2 לנהלי מסלולי החממות- דוח שנתי על פעילות החממה נוהל 17/12/2020
נספח 1 לנהלי מסלולי החממות- הסכם התקשרות להפעלת חממה טכנולוגית נוהל 17/12/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 23 – חברות מתחילות (ארכיון) נוהל 03/12/2020
נהלי מסלול 37 -הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופאית - הורייזן 2020 נוהל 25/11/2020
מסלול הטבה מס' 40 – קידום יכולות אנליזה להשקעה בתעשייה עתירת הידע אצל גופי שוק ההון המוסדיים מסלול הטבה 29/10/2020
נוהל מס' 200-08: הליך הגשת בקשה וטיפולה במסגרת ערוץ מענקים מהיר לחברות שנקלעו למשבר נוהל 28/10/2020
מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) מסלול הטבה 21/10/2020
נספח ב לנהלי המסלול - רשימת מקצועות להכשרה נוהל 05/10/2020
מסלול הטבה מס' 45 - מסלול חירום להכשרות והשמות מהירות למקצועות ההייטק מסלול הטבה 04/10/2020
נוהל להכרה בתאגיד כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי לעניין הבאת מומחה זר בהייטק נוהל 10/09/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר נוהל 03/09/2020
הנחיות לדיווח כספי רבעוני למערכת CRM נוהל 04/08/2020
מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) מסלול הטבה 22/07/2020
נוהל שמירת סודיות ופעילות רשות החדשנות והאורגנים שלה וגורמים הפועלים מטעמם ובעבורם - 21.5.2020 נוהל 31/05/2020
נהלי מסלול הטבה מס 41 הסדנה איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט) נוהל 04/05/2020
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים מסלול הטבה 17/03/2020
מסלול הטבה מס' 41 - הסדנה- איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט) מסלול הטבה 26/02/2020
מסלול הטבה מס' 42 - התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (פיילוט) מסלול הטבה 26/02/2020
נוהל קוד פתוח נוהל 23/02/2020
נוהל מסלול הטבה 34 - סיירות תכנות נוהל 16/02/2020

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...