מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות מסלול הטבה 16/02/2020
נהלים והנחיות למסלול מאגדי מגנ"ט נוהל 16/02/2020
מסלול הטבה מס' 5 - עידוד הפיתוח וההטמעה של טכנולוגיות גנריות - מגנ"ט מסלול הטבה 16/02/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 9 תכנית תנופה נוהל 16/02/2020
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה מסלול הטבה 16/02/2020
נוהל ‏למימון ‏שותפים ‏ישראלים ‏על‏ידי‏ רשות‏ החדשנות‏ במסגרת‏ תכניות‏ משנה‏ לתכנית‏ המסגרת‏ האירופית‏ נוהל 02/02/2020
נוהל‏למימון‏שותפים‏ישראלים‏על‏ידי‏רשות‏החדשנות‏ במסגרת‏תכניות‏משנה‏לתכנית‏המסגרת‏האירופית‏ נוהל 02/02/2020
נספח א-1 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם הוראה 01/07/2019
מסלול הטבה מס' 34 תכנית לעידוד מסגרות הכשרה חוץ אקדמית (אנגלית) מסלול הטבה 08/10/2018
מסלול הטבה מס' 13 תכנית לעידוד הקמת מרכזי פרויקטים במדינת - ישראל של חברות רב לאומיות מסלול הטבה 08/10/2018
מסלול הטבה מס' 21 - תכנית לעידוד השקעות בחברות מגובות הון סיכון בתחום תחליפי נפט לתחבורה מסלול הטבה 08/10/2018
קבלת אישורי הכרה מרשות החדשנות (200-05) נוהל 19/08/2018
נהלי תכנית ויזות חדשנות ליזמים מחו"ל (פיילוט) נוהל 14/08/2018
מסלול הטבה מס' 28 - ויזות חדשנות ליזמים מחו"ל מסלול הטבה 14/08/2018
מסלול הטבה מס' 14 קלינטק - מרכז טכנולוגי לאנרגיה מתחדשת בנגב ובערבה מסלול הטבה 14/08/2018
פרטי חשבון קרן תמורה לתשלום בהעברה בנקאית נוהל 27/05/2018
נוהל מתכונת עבודת הבודקים המקצועיים (300-01) נוהל 06/03/2018
נוהל סדרי דיון ועבודת ועדת מחקר (400-01) נוהל 06/03/2018
מסלול הטבה מס 31 - סיוע במימון אנליזות של חברות נסחרות בבורסה לניירות ערך בתא מסלול הטבה 06/03/2018
מסלול הטבה מס' 17 - תכנית לעידוד הקמתם של מרכזי מחקר ופיתוח במדינת ישראל אשר ישמשו את התעשייה הפיננסית העולמית (פיילוט) מסלול הטבה 06/03/2018

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...