מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות מסלול הטבה 20/02/2022
נוהל להכרה בתאגיד כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי לעניין הבאת מומחה זר בהייטק נוהל 26/01/2022
נוהל להכרה בתאגיד כחברת הייטק לעניין הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף ההייטק - 13.01.2022 נוהל 26/01/2022
נהלי מסלול הטבה מס' 46- עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון נוהל 07/12/2021
נהלי מסלולי הטבה תכנית החממות נוהל 07/12/2021
נהלי מסלול משנה 5ה - מחקר יישומי בתעשייה נוהל 17/11/2021
נהלי מסלול משנה י"ז לתמיכה משותפת עם משרד הביטחון נוהל 17/11/2021
מסלול הטבה מס' 46 - עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון מסלול הטבה 17/11/2021
נהלי מסלול משנה ב' - תשתיות מו"פ לתעשייה נוהל 17/11/2021
כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן נוהל 09/09/2021
נוהל ניהול מערכת הכספים והגשת דוחות ביצוע (200-02) נוהל 09/09/2021
מסלול הטבה מס' 24 עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל מסלול הטבה 22/08/2021
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית מסלול הטבה 22/08/2021
נספח א-1 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם הוראה 14/04/2021
מסלול הטבה מס' 4 - מסלול חממות טכנולוגיות החדש מסלול הטבה 14/04/2021
מסלול צת"ם - הנחיות ונהלים להגשת בקשה נוהל 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 33 - מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת פליטות גזי חממה מסלול הטבה 21/03/2021
נהלי מסלול הטבה מס' 9 תכנית תנופה נוהל 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 34 תכנית לעידוד מסגרות הכשרה חוץ אקדמית (אנגלית) מסלול הטבה 21/03/2021
קבלת אישורי הכרה מרשות החדשנות (200-05) נוהל 21/03/2021

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות

חטיבות: 

טוען...