מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
נוהל הגשת בקשות לקבלת הטבות ואישורן (200-01) נוהל 09/09/2021
מסלול הטבה מס' 24 עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל מסלול הטבה 22/08/2021
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית מסלול הטבה 22/08/2021
נהלי מסלול "ממשל-טק" ו"עזר-טק" (מסלול משנה י"ד ו- ט"ו למסלול הטבה מס' 2) נוהל 04/05/2021
נספח א-1 - הוראות לעניין שיעור התמלוגים וכללים לתשלומם הוראה 14/04/2021
מסלול הטבה מס' 4 - מסלול חממות טכנולוגיות החדש מסלול הטבה 14/04/2021
מסלול הטבה מס' 33 - מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת פליטות גזי חממה מסלול הטבה 21/03/2021
מסלול צת"ם - הנחיות ונהלים להגשת בקשה נוהל 21/03/2021
נהלי מסלול הטבה מס' 9 תכנית תנופה נוהל 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 34 תכנית לעידוד מסגרות הכשרה חוץ אקדמית (אנגלית) מסלול הטבה 21/03/2021
הוראות לעידוד השקעות הון - מפעל מקדם חדשנות הוראה 21/03/2021
קבלת אישורי הכרה מרשות החדשנות (200-05) נוהל 21/03/2021
נוהל דיווח ותשלום תמלוגים (200-03) נוהל 21/03/2021
נהלי מסלול "ממשל-טק" (מסלול משנה י"ד למסלול הטבה מס' 2) נוהל 21/03/2021
חוזר לחברות, אוגוסט 2016 21/03/2021
נוהל סדרי דיון ועבודת ועדת מחקר (400-01) נוהל 21/03/2021
נהלי מסלול הטבה מס' 29 - מעבדות לחדשנות טכנולוגית נוהל 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 28 - ויזות חדשנות ליזמים מחו"ל מסלול הטבה 21/03/2021
הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל - 28.8.2018 נוהל 21/03/2021
נהלי תכנית ויזות חדשנות ליזמים מחו"ל (פיילוט) נוהל 21/03/2021

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות

חטיבות: 

טוען...