מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
Incentive track 35 - procedures נוהל 16/02/2020
הנחיות לתקצוב מאגדים ואיגודי משתמשים נוהל 16/02/2020
Incentive track no. 35- English מסלול הטבה 16/02/2020
מסלול הטבה מס' 35 - תכנית לעידוד הקמת או הרחבת פעילות חברות מחקר ופיתוח של תאגידים תעשייתיים זרים בתחומי הביוטכנולוגיה או הרפואה (פיילוט) מסלול הטבה 16/02/2020
הנחיות ונהלים לתכנית איגוד משתמשים נוהל 16/02/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 35 נוהל 16/02/2020
נהלים והנחיות למסלול מימד נוהל 16/02/2020
מסלול הטבה מס' 20 – מימ"ד מינוף מו"פ דואלי מסלול הטבה 16/02/2020
מסלול הטבה מס' 15 – הוראות להסדרת מסלול סיוע למרכזי מחקר ופיתוח של חברות גדולות בפריפריה מסלול הטבה 16/02/2020
מסלול הטבה מס' 24 עידוד מחקר ופיתוח בתחום טכנולוגיות החלל מסלול הטבה 16/02/2020
מסלול הטבה מס' 7 – נופר – הכוונת ידע אקדמי מסלול הטבה 16/02/2020
מסלול הטבה מס' 33 - מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להתייעלות אנרגטית ולהפחתת פליטות גזי חממה מסלול הטבה 16/02/2020
מסלול הטבה מס' 6 - העברת ידע ממוסד מחקר לתאגיד תעשייתי מסלול הטבה 16/02/2020
מסלול הטבה מס' 8 - מו"פ גנרי מסלול הטבה 16/02/2020
נספח ו' למסלול הטבה מס' 1 קרן המו''פ הוראה 16/02/2020
מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו''פ מסלול הטבה 16/02/2020
מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) מסלול הטבה 16/02/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה נוהל 16/02/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בחיפה נוהל 16/02/2020
מסלול הטבה מס' 38 - קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה מסלול הטבה 16/02/2020

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...