מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 39 - חממות יזמות בפריפריה (פיילוט) מסלול הטבה 21/10/2020
נוהל סדרי דיון ועבודת ועדת מחקר (400-01) נוהל 20/10/2020
נספח ב לנהלי המסלול - רשימת מקצועות להכשרה נוהל 05/10/2020
מסלול הטבה מס' 45 - מסלול חירום להכשרות והשמות מהירות למקצועות ההייטק מסלול הטבה 04/10/2020
נוהל להכרה בתאגיד כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי לעניין הבאת מומחה זר בהייטק נוהל 10/09/2020
מסלול הטבה מס' 44 - פיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע בישראל מסלול הטבה 07/09/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר נוהל 03/09/2020
נהלי מסלול 44 הון אנושי נוהל 17/08/2020
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) מסלול הטבה 10/08/2020
הנחיות לדיווח כספי רבעוני למערכת CRM נוהל 04/08/2020
נהלי מסלול "ממשל-טק" (מסלול משנה י"ד למסלול הטבה מס' 2) נוהל 30/07/2020
מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) מסלול הטבה 22/07/2020
מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור והכוונת ידע מסלול הטבה 22/06/2020
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה מסלול הטבה 18/06/2020
נוהל שמירת סודיות ופעילות רשות החדשנות והאורגנים שלה וגורמים הפועלים מטעמם ובעבורם - 21.5.2020 נוהל 31/05/2020
נהלי מסלול הטבה מס 41 הסדנה איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט) נוהל 04/05/2020
קבלת אישורי הכרה מרשות החדשנות (200-05) נוהל 03/05/2020
הוראות לעידוד השקעות הון - מפעל מקדם חדשנות הוראה 05/04/2020
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים מסלול הטבה 17/03/2020
מסלול הטבה מס' 41 - הסדנה- איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט) מסלול הטבה 26/02/2020

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...