מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 28 - ויזות חדשנות ליזמים מחו"ל מסלול הטבה 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 5 - פיתוח תשתיות טכנולוגיות, מסחור והכוונת ידע מסלול הטבה 21/03/2021
נהלי מסלולי הטבה תכנית החממות נוהל 21/03/2021
נהלי תכנית ויזות חדשנות ליזמים מחו"ל (פיילוט) נוהל 21/03/2021
הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל - 28.8.2018 נוהל 21/03/2021
פרטי חשבון קרן תמורה לתשלום בהעברה בנקאית נוהל 21/03/2021
הנחיות להגשת בקשה לקרן ישראל הודו לחדשנות טכנולוגית נוהל 21/03/2021
נהלי מסלול משנה א'- מאגד מגנ"ט נוהל 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 37 הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת – האירופאית הורייזן - 2020 מסלול הטבה 21/03/2021
נהלי מסלול הטבה מס' 19 - עידוד פתרונות טכנולוגיים לאוכלוסיות עם מוגבלות נוהל 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 17 - תכנית לעידוד הקמתם של מרכזי מחקר ופיתוח במדינת ישראל אשר ישמשו את התעשייה הפיננסית העולמית (פיילוט) מסלול הטבה 21/03/2021
Incentive track no. 35- English מסלול הטבה 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) מסלול הטבה 21/03/2021
Incentive track 35 - procedures נוהל 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 13 תכנית לעידוד הקמת מרכזי פרויקטים במדינת - ישראל של חברות רב לאומיות מסלול הטבה 21/03/2021
נהלי זירת ייצור מתקדם נוהל 21/03/2021
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות (200-06) נוהל 21/03/2021
מסלול הטבה מס' 29 תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית מסלול הטבה 10/03/2021
נהלי מסלול מס' 43 - עידוד השקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשיית ההייטק נוהל 25/02/2021
נהלי מסלול הטבה מס' 46- עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון נוהל 22/02/2021

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...