מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
נהלי מסלול "ממשל-טק" (מסלול משנה י"ד למסלול הטבה מס' 2) נוהל 25/07/2022
נהלי מסלול "ממשל-טק" ו"עזר-טק" (מסלול משנה י"ד ו- ט"ו למסלול הטבה מס' 2) נוהל 25/07/2022
נוהל הפסקת ביצוע, התליה וביטול תכנית מאושרת נוהל 25/07/2022
נהלי ייצור מתקדם נוהל 20/07/2022
נהלי מסלול הטבה מס' 49 תוכניות לעידוד הנבטה ויזמות 28.2.22 נוהל 05/07/2022
נהלי מסלול הטבה מס' 37 נוהל 03/07/2022
נהלי מסלול 37 -הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת האירופאית נוהל 19/06/2022
נוהל אישורים ובקשות מיוחדות (200-06) נוהל 25/05/2022
נהלי מסלול משנה 2כ'- שת"פ עם קרן קמח נוהל 18/05/2022
מסלול הטבה מס' 37 – הגברת השתתפות תאגידים תעשייתיים ישראליים בתכנית המסגרת האירופאית - 3.5.2022 מסלול הטבה 11/05/2022
נוהל שמירת סודיות ופעילות רשות החדשנות והאורגנים שלה וגורמים הפועלים מטעמם ובעבורם - 24.3.2022 נוהל 03/05/2022
ארכיון נוהל שמירת סודיות ופעילות רשות החדשנות והאורגנים שלה וגורמים הפועלים מטעמם ובעבורם - 21.5.2020 נוהל 03/05/2022
ארכיון מסלול הטבה מס' 37 הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת – האירופאית הורייזן - 2020 מסלול הטבה 03/05/2022
נהלי מסלול משנה ד' - מסחור ידע נוהל 01/05/2022
נהלי מסלול משנה 5א'- מאגד מגנ"ט נוהל 01/05/2022
ארכיון מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל מסלול הטבה 27/04/2022
נוהל יישום הסכמים בינלאומיים נוהל 12/04/2022
נהלי מסלול מס' 43 - הגנה להשקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע נוהל 06/04/2022
מסלול הטבה מס' 49 - תכניות לעידוד הנבטה ויזמות מסלול הטבה 30/03/2022
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות מסלול הטבה 20/02/2022

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות

חטיבות: 

טוען...