מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
מסלול הטבה מס' 34 - תכנית לעידוד סיירות תכנות (פיילוט) מסלול הטבה 18/05/2022
מסלול הטבה מס' 9 - תנופה מסלול הטבה 18/05/2022
מסלול הטבה מס' 3 - חממות טכנולוגיות מסלול הטבה 18/05/2022
מסלול הטבה מס' 1 מסלול הטבה 18/05/2022
נהלי מסלול משנה 2כ'- שת"פ עם קרן קמח נוהל 18/05/2022
מסלול הטבה מס' 37 – הגברת השתתפות תאגידים תעשייתיים ישראליים בתכנית המסגרת האירופאית - 3.5.2022 מסלול הטבה 11/05/2022
נוהל שמירת סודיות ופעילות רשות החדשנות והאורגנים שלה וגורמים הפועלים מטעמם ובעבורם - 24.3.2022 נוהל 03/05/2022
ארכיון נוהל שמירת סודיות ופעילות רשות החדשנות והאורגנים שלה וגורמים הפועלים מטעמם ובעבורם - 21.5.2020 נוהל 03/05/2022
ארכיון מסלול הטבה מס' 37 הגברת השתתפות תאגידים ישראליים בתוכנית המסגרת – האירופאית הורייזן - 2020 מסלול הטבה 03/05/2022
נהלי מסלול משנה ד' - מסחור ידע נוהל 01/05/2022
נהלי מסלול משנה 5א'- מאגד מגנ"ט נוהל 01/05/2022
ארכיון מסלול הטבה מס' 2 – תמיכה בחדשנות טכנולוגית של התעשייה בשיתוף עם גורמי ממשל מסלול הטבה 27/04/2022
נוהל יישום הסכמים בינלאומיים נוהל 12/04/2022
נהלי מסלול מס' 43 - הגנה להשקעות של גופי השקעה מוסדיים בתעשייה עתירת הידע נוהל 06/04/2022
מסלול הטבה מס' 49 - תכניות לעידוד הנבטה ויזמות מסלול הטבה 30/03/2022
מסלול הטבה מס' 22 - חממות ביוטכנולוגיות מסלול הטבה 20/02/2022
נוהל להכרה בתאגיד כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי לעניין הבאת מומחה זר בהייטק נוהל 26/01/2022
נוהל להכרה בתאגיד כחברת הייטק לעניין הסדרת העסקת עובדים פלשתינאים בישראל בענף ההייטק - 13.01.2022 נוהל 26/01/2022
נהלי מסלול הטבה מס' 46- עידוד השקעות הון ראשוני בחברות בתחומים בעלי סיכון גבוה, מגובות הון סיכון נוהל 07/12/2021
נהלי מסלולי הטבה תכנית החממות נוהל 07/12/2021

<ללא>

×
סוג מסמך
חטיבות

חטיבות: 

טוען...