מסלולי הטבה, נהלים ותקנות

הנחיות שמפרסם מנכ"ל המשרד לציבור במטרה להתוות אמות מידה להפעלת סמכויות המשרד. ההוראות כוללות מידע והדרכה בכל הנוגע לדרך פעילות המשרד, לאמות המידה על-פיהן מפעיל המשרד את מדיניותו וכן לתנאים ולהליכים הנדרשים על-מנת לקבל אישורים, רישיונות, הטבות או שירות אחר הניתן על-ידי המשרד.

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות
חטיבות ואגפים
שם סוג המסמך תאריך עדכון
נוהל הגשת בקשות לתמיכה בתכנית מו"פ (200-02) נוהל 23/04/2020
נוהל כללי הפעילות מהגשת בקשה לתמיכה ועד לסיום תקופת המו"פ (200-01) נוהל 23/04/2020
מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור (מופ"ת + מכינת מו"פ) מסלול הטבה 21/04/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 23 – חברות מתחילות (רלוונטי רק לתאגידי הזנק) נוהל 14/04/2020
הוראות לעידוד השקעות הון - מפעל מקדם חדשנות הוראה 05/04/2020
נוהל יישום הסכמי שת"פ בינלאומיים - תמיכה מקבילה נוהל 30/03/2020
נהלים והנחיות למסלול העברת ידע (מגנטון) נוהל 23/03/2020
נהלי מסלול הטבה מס' 7 נוהל 23/03/2020
מסמך הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם נוהל 19/03/2020
נוהל להכרה בתאגיד כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי לעניין הבאת מומחה זר בהייטק נוהל 17/03/2020
נהלי מסלולי הטבה תכנית החממות נוהל 17/03/2020
מסלול הטבה מס' 26 - תכנית אתגר - עידוד מו''פ מוכוון אתגרי בריאות גלובליים מסלול הטבה 17/03/2020
כללים לעניין אישור מקדמות ושיעורן נוהל 09/03/2020
נוהל ‏למימון ‏שותפים ‏ישראלים ‏על‏ידי‏ רשות‏ החדשנות‏ במסגרת‏ תכניות‏ משנה‏ לתכנית‏ המסגרת‏ האירופית‏ נוהל 08/03/2020
נוהל‏למימון‏שותפים‏ישראלים‏על‏ידי‏רשות‏החדשנות‏ במסגרת‏תכניות‏משנה‏לתכנית‏המסגרת‏האירופית‏ נוהל 08/03/2020
נוהל למימון שותפים ישראליים במסגרת הסכם ECSEL נוהל 08/03/2020
מסלול הטבה מס' 41 - הסדנה- איגוד ללימודי טכנולוגיה מתקדמת (פיילוט) מסלול הטבה 26/02/2020
מסלול הטבה מס' 42 - התמחות להיי-טק – התמחות לעובדים בעבודה ראשונה (פיילוט) מסלול הטבה 26/02/2020
הוראות למתן הרשאה לשימוש בידע מחוץ לישראל - 28.8.2018 נוהל 23/02/2020
נוהל קוד פתוח נוהל 23/02/2020

<ללא>

×
סוג מסמך
זירות

זירות: 

טוען...