ארכיון 14.2.22 מסלול הטבה מס' 1

מסלול הטבה מס' 1 - קרן המו"פ
נספח א - תוספות לשיעורים שקבעה ועדת המחקר באזורי עדיפות לאומי
נספח ב' - מסלול הטבה 1 - קרן המו''פ - הוראות לעניין העברת ידע - 17.6.2020
נספח ג' - מסלול הטבה 1 - קרן המו''פ - קוד פתוח - 17.6.2020
נספח ד' - מסלול קרן המו''פ - שיעור התמלוגים וכללים לתשלומים - 19.9.2021