נספח 1 לנהלי מסלולי החממות- הסכם התקשרות להפעלת חממה טכנולוגית