מסלול הטבה מס' 34 תכנית לעידוד מסגרות הכשרה חוץ אקדמית (אנגלית)