נוהל מתכונת עבודת הבודקים המקצועיים (300-01)

תמצית

כללי התנהגות של הבודק המקצועי בעבודתו מול החברות ומתכונת לעבודת הבודק המקצועי, מול רשות החדשנות, חברות, יזמים, וועדות הדנות בבקשת התמיכה.

נספחים 

מתכונת עבודת הבודקים המקצועיים 300-01