מסלול מחקר יישומי בתעשייה

על המסלול

מסלול זה תומך בחברות שמשקיעות תקציבים משמעותיים במחקר ובתהליכי פיתוח התחלתיים של טכנולוגיה פורצת דרך.

מטרת המסלול

מטרת המסלול היא לחזק את היתרון הטכנולוגי של החברות הישראליות בשווקים בינלאומיים ולבסס פעילות ארוכת טווח בתחום.

למי מיועד המסלול?

המסלול מיועד לחברות המשקיעות בחדשנות טכנולוגית ועומדות בקריטריונים הבאים:

 • על החברה להעסיק לפחות 200 עובדי מחקר ופיתוח בישראל או לחילופין, התקציב שהחברה משקיעה במחקר ופיתוח בישראל, גדול מ-20 מיליון דולר בשנה (בהתאם לדו”ח הכספי האחרון של החברה).
 • על החברה לעמוד באחד משני התנאים הבאים:
 1. מכירות התאגיד ותאגידים המוחזקים על-ידו, במישרין או בעקיפין, בבעלות מלאה (בשיעור של 100%), מפעילות ייצור בישראל, עולות על 70 מיליון דולר של ארה”ב בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה.
 2. סך ההכנסות של תאגיד האם, המחזיק בתאגיד בשיעור של לפחות 80% )במישרין או בעקיפין), וכלל התאגידים המוחזקים על ידי תאגיד האם, הינו למעלה מ- 2.5 מיליארד דולר של ארה”ב בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה.

מה מקבלים?

גובה המענק הינו 55% מסך התקציב של התוכנית שאושרה ע”י ועדת המחקר.

מומלץ שהתוכנית תוגדר במסגרת זמן של עד שלוש שנים.

בקשת המענק תוגש לפי תקופת ביצוע של 12 או 18 או 24 חודשים.

מדוע כדאי?

 • מו”פ חדשני בסיכון גבוה – עיסוק במחקר בעל סיכון גבוה ופיתוח טכנולוגיות חדשניות, מקנים לחברה יתרון ומאפשרים חדירה לשווקים חדשים, והשפעה על צמיחת המשק הישראלי.
 • מודל מימון אטרקטיבי – המסלול מציע השתתפות בסיכונים שיש בתהליך פיתוח של טכנולוגיה, בלי קשר לרווחים או להצלחות עתידיות.
 • תמיכה שהיא תו איכות – תמיכת רשות החדשנות, שניתנת רק לאחר בדיקה והערכה מקצועית מקיפה של הפרויקט, מהווה תו איכות לחברות בתעשייה. תו איכות זה עוזר לגיוס משקיעים בהמשך הדרך.

תנאי המסלול

 • על החברה להיות רשומה בישראל.
 • על החברה לענות על ההגדרה של  “תאגיד עתיר השקעה טכנולוגית” כפי שמצוין במסלול הטבה 5 נספח ה’.
 • על החברה להיות בשלב מחקרי של פיתוח טכנולוגיות או תשתית טכנולוגית ולא בשלב של פיתוח מוצר או חלק ממנו.
 • בתוכנית המוגשת קיימים עומק וסיכון טכנולוגי גבוהים.
 • כל האמור בעמוד זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנותמסלול ההטבה הרלוונטי והכללים והנהלים שנקבעו מכוחם (לרבות אלו המופיעים באזור נהלי המסלול).

קריטריונים להערכת בקשה

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • הפער הטכנולוגי או כשל השוק שיפתרו על ידי מימוש התכנית.
 • יכולות הניהול של מגיש הבקשה, והיכולת להביא להשלמת התכנית והמימוש העסקי שלה.
 • אנשי הצוות הנדרשים לביצוע התכנית מגויסים לביצוע התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של המבקש עקב הצלחת התכנית
 • מגיש הבקשה רחוק מהתחלה של פיתוח המוצר (ככל שהמרחק לתחילת הפיתוח יגדל כך תגדל הערכת הבקשה).
 • מגיש הבקשה מתבסס במחקרו על פיתוח ידע שטרם נחקר או שאינו מצוי כבר בליבת הפיתוח של מוצרי החברה (ככל שהמחקר מבוסס על ידע חדש, כך תגדל הערכת הבקשה).

 

איך מגישים בקשה?

ראשית, יש לקרוא את ההנחיות המופיעות במסלול ההטבה ובנהלי המסלול.

שנית, הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר:

 1. יש להירשם/להיכנס לאזור האישי.
 2. למלא את הטופס המקוון הגשת בקשה לתמיכה – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי.
 3. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים המופיעים מטה (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה).

תאריכי הגשה:

חברות שיגישו בקשות במסגרת הגשה שנתית-שוטפת

בין התאריכים והשעות הבאים  בשנת 2023

צפויות לקבל תשובות

בזמנים הבאים

26 במרץ 2023

אחרי השעה 00:00

27 באפריל 2023

עד השעה 23:59

אמצע יולי 2023

28 באפריל 2023

אחרי השעה 00:00

02 ביולי 2023

עד השעה 23:59

אמצע ספטמבר 2023

03 ביולי 2023

אחרי השעה 00:00

03 בספטמבר 2023

עד השעה 23:59

עד סוף נובמבר 2023

 

*רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל טפסי ומסמכי הבקשה, לרבות המסמכים הפיננסיים הנדרשים לבחינת הזכאות למסלול ומופיעים מטה.
*במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
*חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה – מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה.
*תמיכה טכנית תינתן בימים א’-ה’ עד לשעה 17:00.
רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה.

טפסים ומסמכים להגשה

* גרסת טופס הבקשה לתמיכה התעדכנה בתאריך 5.7.2023. החל ממועד ההגשה הנוכחי המסתיים ב-3.9.2023 תתקבל גרסה זו בלבד (07/2023 – מספר הגרסה מופיע בכותרת של טופס הבקשה). 

במידה ומוגשת יותר מבקשה אחת בשנה

רק במידה ומדובר בהגשה ראשונה לרשות

יצירת קשר

לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות בדוא”לcontactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’ בשעות 9:00-17:00

לשאלות על התאמת החברה ו/או המיזם למסלול זה, ניתן ליצור קשר עם זירת תשתיות בדוא”ל: tashtiot@innovationisrael.org.il

מוכנים להגיש בקשה? התחברות לאיזור האישי והגשת בקשה