מה סך ההכנסות של החברה בשנה הקלנדרית לפני הגשת הבקשה?