מסלול סיוע במימון אנליזות של חברות נסחרות בבורסה לניירות ערך בת"א

0
0

רשות ניירות ערך בישראל והבורסה לניירות ערך בתל אביב מבקשות לקדם פרויקטinfo-icon בו יערכו סקירות כלכליות בהתאם למפרט שקבעה הבורסה על ידי התקשרות עם חברת מחקר בכדי שתבצע עבודת מחקר לתאגידים הנסחרים בבורסה בענפי הטכנולוגיה או הביומד של הבורסה וכן תאגידים כאמור אשר הגישו טיוטת תשקיף או פרסמו תשקיף לקראת רישום מניותיהם למסחר בבורסה.

מטרת המסלול

פרויקטinfo-icon אנליזה יסייע בהנגשת המידע אודות התאגידים למשקיעים ע"י סקירה שתבוצע ע"י גורם בלתי תלוי, ובכך יגבירו את סיכויי ההשקעה של משקיעים ושל הציבור בתאגידים מסוקרים אלו.

למי מיועד המסלול

חברות הנסקרות בענפי הטכנולוגיה והביו-מד, אשר רשות החדשנות אישרה כי הן עוסקות במו"פ ואשר עומדות בתנאי הסף.

הסיוע יוענק בהתאם לכללים המפורטים בהוראות מסלול הטבה מס' 31  של רשות החדשנות לחברות הנסחרות בבורסה אשר רשות החדשנות אישרה כי הן עוסקות במו"פ ואשר עומדות בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4 להוראות המסלול.

מה מקבלים

השתתפות רשות החדשנות במימון פרויקטinfo-icon האנליזה של המבקש תהיה בשיעור השתתפות של 40% בגין עלות עבודת אנליזה עבור שנה למשך תקופת התקשרות שלא תעלה על 24 חודשים ולא יותר מ- 188,000 ₪ (כולל מע"מ באם חל( לתקופה של 24 חודשים.
חברת המחקר תפרסם אנליזה ראשונה מורחבת על מקבל האישור וכן 7 אנליזות רבעוניות, לאחר פרסום הדוחות הכספיים ו/או במקרה שלא אירוע מהותי של מקבל האישור המסוקר. 

 

מדוע כדאי לפנות למסלול זה

סקירת התאגידים תנגיש את המידע אודותיהם כך שבסופו של דבר הפרויקט יגביר את סיכויי ההשקעה של משקיעים ושל הציבור בתאגידים אשר ביצעו סקירה. 

תנאי המסלול

תנאי הסף לקבלת מימון הרשות מכוח המסלול הינו עמידת מבקש בכל התנאים המפורטים להלן במצטבר:
  1. חברה ציבורית כמשמעה בחוק ניירות ערך,  התשכ"ח 1968- או תאגיד שפרסם או הגיש טיוטת תשקיף או פרסם תשקיף לקראת רישום מניותיו למסחר בבורסה.
  2. תאגיד אשר מסווג או עומד להיות מסווג (במקרה של פרסום, הגשה של תשקיף או טיוטת תשקיף, לפי העניין) בענפי הטכנולוגיה או הביומד ע"פ סיווג הבורסה.
  3. המבקש קיבל את אישור הבורסה לפיו הוא נמנה על התאגידים הזכאים להצטרף לפרויקט האנליזה.
  4. מחזור המכירות של המבקש בהתאם לדוחות הכספיים שלו, המתייחסים לארבעת הרבעונים שקדמו למועד הגשת הבקשה, לא עולה על 100 מיליון ש"ח.
  5. ראש רשות החדשנות או מי מטעמו אישר כי עיקר פעילות המבקש הוא במחקר ופיתוח כמשמעות מונחים אלו בחוק החדשנות.
  6. המבקש אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, פירוק וכו' ואין לו חובות בלתי מוסדרים לרשות החדשנות.
  7. המבקש ממלא אחר תנאי הוראת מנכ"ל מס' 0.4 של משרד הכלכלה והתעשייה בנושא: "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית".
  8. שיעור הוצאות המו"פ ברוטו של המבקש מסך ההוצאות התפעוליות )לא כולל הוצאות מימון והוצאות חד פעמיות( שלו עולה על  5%.

קריטריונים להערכת בקשה

המבקשים יהיו כפופים לבדיקה של רשות החדשנות או מי מטעמה בהתאם לנהלים שיקבעו על ידי ראש רשות החדשנות.
הבקשות יבחנו על פי שיטת כל הקודם זוכה והכל בכפוף לעמידה בתנאי המסלול. חברה שתעמוד בתנאי הסף תזכה להשתתפות רשות החדשנות בעלויות פרויקטinfo-icon האנליזה.

 

איך מגישים בקשה

תאגיד המעוניין להצטרף לתכנית נדרש להגיש לבורסה "בקשת הצטרפות לתכנית" חתומה כדין על ידו. בקשת ההצטרפות לתכנית תוגש לבורסה באמצעות דואר אלקטרוני kobi@tase.co.il.
כלל המסמכים וההסברים על התכנית ועל אופן הגשת הבקשה מופיעים באתר הבורסה.
למען הסר הספק, הבקשה תועבר על ידי הבורסה לרשות החדשנות באופן אוטומטי למען ביצוע בדיקתה. תשובות סופיות יישלחו על ידי רשות החדשנות. 

 

לפרטים ויצירת קשר

טפסים ונהלים