טפסים להגשת בקשה

נספח 1 - טופס הצעת מועמדות לשמש כמרכז מו''פ
25/02/2018
נספח 2 - תצהיר ביחס לשליטה במישרין או בעקיפין במציע.docx
25/02/2018
נספח 3 - תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו''פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx
25/02/2018

נהלים ותקנות

נהלים ותקנות

תאריך עדכון: 27/05/2018
סוג מסמך: נוהל
תאריך עדכון: 08/10/2018
סוג מסמך: מסלול הטבה
תאריך עדכון: 04/02/2018
סוג מסמך: נוהל
תאריך עדכון: 08/10/2018
סוג מסמך: נוהל
תאריך עדכון: 14/07/2019
סוג מסמך: נוהל
תאריך עדכון: 14/07/2019
סוג מסמך: נוהל
תאריך עדכון: 27/03/2019
סוג מסמך: נוהל