שם הנספח הורדה
נספח א' להליך תחרותי (מסלול הטבה 3)_אזור גיאוגרפי הורדה של נספח א' להליך תחרותי (מסלול הטבה 3)_אזור גיאוגרפי
נספח ב' להליך תחרותי (מסלול הטבה 3)_אזורי עדיפות לאומית להגדרת חממת פריפריה הורדה של נספח ב' להליך תחרותי (מסלול הטבה 3)_אזורי עדיפות לאומית להגדרת חממת פריפריה
נספח ג' להליך תחרותי (מסלול הטבה 3)_פיזור חממות טכנולוגיות באזורים גיאוגרפיים הורדה של נספח ג' להליך תחרותי (מסלול הטבה 3)_פיזור חממות טכנולוגיות באזורים גיאוגרפיים
נספח ד' להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת חממה טכנולוגית (נפת צפת) הורדה של נספח ד' להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת חממה טכנולוגית (נפת צפת)
נספח ה' להליך תחרותי (מסלול הטבה מס 3)_הצהרות והתחייבויות המציע הורדה של נספח ה'  להליך תחרותי (מסלול הטבה מס 3)_הצהרות והתחייבויות המציע
נספח ו' להליך תחרותי (מסלול הטבה 3)_דוח מקורות ושימושים לתפעול השוטף של מינהלת חממה הורדה של נספח ו' להליך תחרותי (מסלול הטבה 3)_דוח מקורות ושימושים לתפעול השוטף של מינהלת חממה
נספח ז' להליך תחרותי (מסלול הטבה מס 3)_תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) הורדה של נספח ז' להליך תחרותי (מסלול הטבה מס 3)_תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום)
נספח ח' להליך תחרותי (מסלול הטבה מס 3)_ערבות הגשה הורדה של נספח ח' להליך תחרותי (מסלול הטבה מס 3)_ערבות הגשה
נספח ט' להליך תחרותי (מסלול הטבה מס 3)_ תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו הורדה של נספח ט' להליך תחרותי (מסלול הטבה מס 3)_ תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו