מכינת מו"פ לחברות תעשיית הייצור

0
0

המכינה היא כלי משלים שמפעילה רשות החדשנות לטובת תעשיית הייצור, אשר נועד לסייע לחברות שמעולם לא התנסו במו"פ ובהובלת תהליכי חדשנות, או לחברות אשר פעילויות המו"פ שלהן זקוקות למיקוד ולהכוונה,
ובמסגרת מסלול זה מקבלות החברות השתתפות במימון הוצאות ייעוץ (בעיקר).

מטרת המסלול

יצירת שינוי ממוקד חדשנות בחברות מענפי תעשיית הייצור, אשר יעצים את כושר התחרות של החברות המשתתפות. הציפייה היא כי חברות המשתתפות בתוכנית יגיעו בסיומה לכיוון והגדרה ברורה של החדשנות אליה היא מכוונת, ובמידת הצורך תתאפשר להן השתלבות פשוטה יותר באחת או יותר מתכניות התמיכה במו"פ ההמשכיות והמקיפות יותר של רשות החדשנות.

תתי המסלולים השונים

במכינה ארבעה תתי מסלולים:

 1. מסלול תמיכה בסיסי – שמטרתו לסייע בגיבוש מוצרים/תהליכים חדשים, במסגרתו יועץ טכנולוגי יסייע למבקש לבצע תהליך של מיפוי ובחינת יכולות טכנולוגיות לצורך גיבוש רעיונות  חדשניים (מיועד לחברות אשר אינן מנוסות בביצוע תכניות מו"פ בתמיכת רשות החדשנות)
 2. מסלול לבדיקת התכנות טכנולוגית – במסגרתו יבוצע תהליך של בדיקת התכנות טכנולוגית בהובלת יועץ טכנולוגי, אשר יסייע למבקש בהליך מקדמי של הסרת סיכונים טכנולוגיים. 
 3. מסלול לפיתוח פתרונות לכשלים בתהליך הייצור – במסגרתו היועץ ינתח בעיה טכנולוגית ספציפית המאפיינת כשל  בתהליך הייצור ויסייע בגיבוש המלצות לפתרון.
 4. מסלול לשיפור תהליך הייצור – במסגרתו היועץ יבצע ניתוח של תהליכי הייצור לצורך ייעולם, בדרך של הטמעת שיפורים טכנולוגיים חדשניים שמטרתם שיפור הפריון בייצור. 

למי מיועד המסלול?

 • תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל שמכירותיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה לא עלו על 70 מיליון דולר
 • עונה על אחד מבין שני התנאים הבאים:
 1. מרבית הכנסתו נבעה מייצור מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית. (בכלל זה - מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר, מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין, תחזוקת מכונות)
 2. מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (בכלל זה כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות), והעונה על 2 התנאים הבאים במצטבר:
 • מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים.
 • מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר 10% מכלל העובדים, אך לא יותר מ-25 עובדים

לפרטים אודות ענפי התעשייה סיווגם ניתן לפנות למדריך הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה, (בו מפורטים כל ענפי התעשייה) ולטבלת סיווג ענפי התעשייה על פי עצמתם הטכנולוגית באתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מה מקבלים?

תמיכה בשיעור של 66% מתקציב הבקשה המאושר (תקציב מקסימלי של 75 אלף ₪) הכולל את שכר היועץ, סקרי שוק, טכנולוגיה ופטנטים, בדיקות מעבדה, רכש חומרים וציוד ייעודי, שכר יועצים טכנולוגיים נוספים והוצאות שונות אחרות הקשורות בתכנית המאושרת.

חברות באזור עדיפות לאומית זכאיות לתמיכה בשיעור של 75% מתקציב הבקשה המאושר (תקציב מקסימלי של 100 אלף ₪) . 

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

חברה הפונה למכינת המו"פ תקבל יעוץ מקצועי, שיסייע לה לזהות את הפערים הטכנולוגיים ביכולותיה הנוכחיות, לאתר כיווני פיתוח אפשריים, לזהות כשלים בהליך הייצור, לשפר את תהליך הייצור ולהכינה במידת הצורך לקראת ביצוע תכנית מו"פ מקיפה יותר (גם בתמיכתה של רשות החדשנות).

תנאי המסלול

 • ההתקשרות תבוצע בין רשות החדשנות לבין החברה. החברה היא זו שתתקשר עם היועץ שנבחר על ידה ואושר על ידי הרשות.
 • רשות החדשנות תממן 66% מעלות הייעוץ וההוצאות הישירות האחרות הכרוכות בפרויקט והחברה תממן את היתרה. סך התקציב המאושר (100%) – לא יעלה על 75,000 ₪ (לא כולל מע"מ).
 • עבור חברות באזור עדיפות לאומית רשות החדשנות תממן 75% מעלות הייעוץ וההוצאות הישירות האחרות הכרוכות בפרויקט והחברה תממן את היתרה. סך התקציב המאושר (100%) – לא יעלה על 100,000 ₪ (לא כולל מע"מ).
 • תקרת התעריף לשעת ייעוץ ממנה ייגזר ההחזר הינה 200 שקלים לשעה (לא כולל מע"מ).
  לא ישולמו החזרים בגין הוצאות ייעוץ נלוות (נסיעות, אשל וכד').
 • תקופת הביצוע המקסימלית לתכנית שאושרה לא תעלה על 9 חודשים.
 • המסלול פטור מחובת תשלום תמלוגים.

 

לרשימת התנאים המלאה, המפרטת את חובות וזכויות החברה ראו את חוק המו"פ והחדשנות, מסלול הטבה מס' 36 - עידוד חדשנות טכנולוגית בתעשיית הייצור, מסמך הנחיות ונהלים לזירת ייצור מתקדם.

תהליך האישור וביצוע העבודה

 1. לצורך התנעת התהליך על החברה להגיש בקשה מקוונת לאחד מתת מסלולי המכינה באתר רשות החדשנות ולצרף אליו קובץ בקשה וקובץ תקציב.
 2. לאחר קליטת הבקשה, הנהלת החברה והיועץ המלווה יזומנו לצורך הצגה מפורטת של הבקשה בפני ועדה מייעצת של רשות החדשנות.
 3. הבקשה תועלה לדיון בפני ועדת מחקר של הרשות אשר לה הסמכות לאשר את הבקשה.
 4. עם אישור ועדת המחקר והשלמת מסמכים נדרשים (בכללם הסכם עם היועץ הנבחר), הרשות תודיע לחברה על אישור הפעלת הפרויקט, במסגרתו תקבענה שתי אבני דרך לביצוע ודווח.
 5. בסיומה של כל אבן דרך תתבקש החברה בסיוע היועץ הטכנולוגי המלווה להגיש דוח מסכם, אותו יציגו בפני הועדה המייעצת של המסלול במועד שיתואם עימם.
 6. עם סיומה ואישורה של כל אבן דרך, החברה תגיש דוח כספי המרכז את דרישת ההחזר הכספי שלה  בגין ההוצאות שבוצעו בפועל. עם אישור הדו"ח יתבצע החזר ישירות לחברה בהתאם לנהלי הרשות.    

אמות מידה

הבקשות שעברו את תנאי הסף יבחנו בהתאם לאמות המידה הבאות:

 1. מידת פוטנציאל המבקש ליישם את המלצות/תכנית מסלול משנה זה.
 2. מידת התאמתו של היועץ הטכנולוגי
 3. התשואה הצפויה למשק בעסקות יישום ההמלצות/התוכנית של מסלול משנה זה.
 4. מידת המורכבות של האתגרים הטכנולוגיים הגלומים בהתמודדות עם המצב הקיים שהוביל את המבקש להגיש את בקשתו.
 5. הפוטנציאל הכלכלי הגלום ביישום ההמלצות /תכנית של מסלול משנה זה עבור המבקש.

קולות קוראים וזמני הגשת בקשה

קול קורא להגשת תכניות למכינה למו"פ בחברות תעשייתיות מיועד לחברות תעשיית ייצור, במגוון רחב של תחומים מענפי התעשייה המסורתית, מעורב-מסורתית ומעורב-עילית

הקול הקורא הנ"ל פתוח הגשה עד לתאריך 7 באוגוסט  2019 בשעה 12:00.

איך מגישים בקשה?

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון: יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה. 

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. טופס הגשת בקשה ב- Word
 2. טופס תקציב מבוקש למכינה למו"פ
 3. טופס הצהרה והרשאה
 4. תעודת התאגדות
 5. הצהרה בדבר עמידה בדרישות התקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה. 
 6. בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק).
 7. הסכם עם היועץ/ חברת הייעוץ.

זמני הגשת בקשה

תתי המסלולים הנ"ל פתוחים להגשה כל השנה.

יצירת קשר

לשאלות נוספות (טרום הגשת הבקשה ובמהלך הפרויקט) ניתן לפנות: