כלים פיננסיים

רשות ניירות ערך בישראל והבורסה לניירות ערך בתל אביב מבקשות לקדם פרויקטinfo-icon בו יערכו סקירות כלכליות בהתאם למפרט שקבעה הבורסה על ידי התקשרות עם חברת מחקר בכדי שתבצע עבודת מחקר לתאגידים הנסחרים בבורסה בענפי הטכנולוגיה או הביומד של הבורסה וכן תאגידים כאמור אשר הגישו טיוטת תשקיף או פרסמו תשקיף לקראת רישום מניותיהם למסחר בבורסה.