innovation logo

מסלול לעידוד הקמת והרחבת פעילות של חברות הייטק באזורי הפריפריה

המסלול מספק תמריצים לחברות הייטק לבסס מרכזי מצוינות טכנולוגית בפריפריה, במטרה כפולה: מינוף ההון האנושי בפריפריה לצורכי כוח האדם בתעשיית ההייטק ויצירת תעסוקה מקומית בפריון גבוה.

כדי להשיג מטרה זו, יש לתמרץ את החברות המתעניינות בפתיחת פעילות בפריפריה לעבוד על פרויקטי מו"פ חדשניים ומתקדמים באתר המקומי, ולהתבסס על הון אנושי מקומי. לפיכך, תנאי המסלול כוללים הטבות נדיבות לחברות לפתיחת פעילות מו"פ בפריפריה, לצד דרישה לביצוע מרבית עבודת המו"פ הנתמכת על ידי עובדים מקומיים והקפדה על רף חדשנות גבוה.

כדי למתן את הסיכון הכרוך בפתיחת פעילות מו"פ באזור מרוחק ובשוק תעסוקה "רזה", החברות הנתמכות במסלול יזכו לאופק תמיכה ודאי של שלוש שנים, בשיעור מענק אשר מתחיל מ-70 אחוזים מהתקציב המאושר, ויורד בהדרגה ל-50 אחוזים בשנה השלישית, עד תקרה של 10 מיליון ₪ בשנה. כמו כן, החברות יקבלו עד 3 מיליון ₪ לפעילות היערכות נדרשת, כגון רכישת ציוד מו"פ והכשרת כוח אדם. מנגד, התמיכה תותנה בכך ש-60 אחוזים מהמועסקים העובדים על פרויקט המו"פ הנתמך יהיו תושבי הפריפריה, ובאיכות גבוהה של הפרויקט.

לאחר שלוש שנות תמיכה תהיה לחברות אפשרות לפנות לתמיכה נוספת במסגרת מסלולי התעסוקה של משרד התעשייה והכלכלה (רשות ההשקעות).