קול קורא להקמת מעבדת מחקר ופיתוח לביו-התקנים (Bio-Devices) וביו-שבבים (Bio-Chips)

תאריך אחרון להגשה 

25/09/2024

חטיבות

תשתיות חדשנות

תמצית הקול קורא

אתם מוזמנים להגיש בקשה לקבלת מענק להקמת מעבדת מו”פ לביו התקנים וביו שבבים, כולל ציוד כמו תשתיות לייצור התקנים, כלי תכנה, ציוד לאנליזה, מעבדות רטובות או תשתיות לביו הדפסה. המעבדה תכיל ציוד ייעודי וכוח אדם רב-תחומי לשירותי מו”פ לתאגידים ישראליים ו/או מוסדות מחקר ישראליים*, באמצעות תמיכה בשלבי המחקר, הפיתוח, התכנון, ייצור אבות טיפוס, תיקוף. הקול הקורא פועל במסגרת מסלול להקמת והנגשת מעבדות מו”פ ומאגרי מידע לתעשייה.
*מובהר, כי המעבדה תיהיה רשאית לתת שירותים גם לגופים מחוץ לישראל.

 

תיאור הקול הקורא

הרשות מקדמת הקמת מעבדה/ות למחקר ופיתוח לביו-התקנים וביו-שבבים, המשלבים הנדסה וביולוגיה, שמיועדים ליישומים בתחומי הבריאות, הסביבה, החקלאות, הבטחון וכו’.
דוגמאות לביו-התקנים: חיישנים דיאגנוסטיים, שתלים חכמים המיועדים לטיפול ו/או דיאגנוסטיקה, מעבדה על שבב (Lab on Chip), חיישנים והתקנים לניטור ולכידת מזהמים בסביבה, התקנים לטיהור מים או התקנים להפקת אנרגיה ממקור ביולוגי.

המעבדה תציע מגוון שירותים כדוגמת אלה:

 • מתן שירותי מו”פ – פיתוח ידע ייחודי ומתן פתרונות יישומיים, אשר יאפשרו מובילות בתחרות בתחום זה ברמה הבינלאומית עבור תאגידים תעשייתיים, מוסדות מחקר או גופים אחרים. לדוגמא: מחקר אודות האלמנטים האלקטרוניים של ההתקן, תכנון הממשק אלקטרוניקה-ביולוגיה, פיתוח התקן לאבחון וניטור של תהליכים ביולוגיים, תכנון מעבדה על שבב
 • וריפיקציה וולידציה – חזרה על התהליך המחקרי במעבדה לצורך תיקוף תוצאות המחקר ובחינת הביצועים, לדוגמא: ביצוע בדיקות מכניות, זמן מדף, עמידות בתנאי הסביבה הצפויה, הדירות שיאפשרו הגשה של המוצר לאישור גופי רגולציה שונים בהתאם לייעודו. 
 • ייצור אבות טיפוס –  ייצור סדרות קטנות של אבות טיפוס בתחומי ביו התקנים ושבבים בהתבסס על התשתית (ציוד וכוח אדם) של המבקש ו/או יצירת שיתופי פעולה עם גופים נוספים מהארץ ומהעולם המשלימים את יכולות המבקש. לדוגמא: ייצור ביו-שבבים בטכנולוגיה של מוליכים למחצה שישמשו כרכיב של הביו-התקן, ייצור רכיבים אופטיים או ביולוגיים של השבב.
  טכנולוגיות הייצור של אבות הטיפוס יהיו כאלו שיאפשרו חזרתיות וייצור סדרות גדולות וכלכליות בשלב הייצור ההמוני. 

קהלי יעד

קבוצת משתמשים, תאגיד תעשייתי, חברת יישום, או יזם, בהתאם להוראות מסלול ההטבה.

מה מקבלים?

סך כל המענק/ים לבקשה שתאושר במסגרת הליך זה יהא עד 75 מיליון ₪ לתקופת התכנית המאושרת, כאשר שיעור המענק המאושר יהא 55% או 66% מתוך התקציב המאושר, כמפורט במסלול ההטבה.
במסגרת הקול הקורא מתקבל גם מימון לביצוע הכשרה ופיתוח הון אנושי עבור מתן השירותים לתאגידים התעשייתיים ומוסדות המחקר בישראל, ולהנגשת התשתית לשימוש התאגידים התעשייתיים ומוסדות המחקר בישראל ובחו”ל.

תנאי סף

 • התוכנית תתבצע בישראל.
 • ביצוע התוכנית המאושרת ייעשה בידי המבקש או מטעמו.
 • התוכנית לא תתבצע על פי הזמנה של מישהו אחר שאינו המבקש.
 • אין כפל מימון עם בקשה אחרת שהוגשה למימון באחד ממסלולי הטבות של הרשות, במהלך תקופה של 6 חודשים שקדמו להגשת הבקשה.
 • המבקש אינו בעל חשבונות מוגבלים ואינו נמצא בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכדומה.
 • המבקש ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע”א-2011.המבקש התחייב כי יהיה הבעלים בידע שנובע ממחקר ופיתוח על-פי התוכנית המאושרת וכל זכות הנובעת ממנו.

קריטריונים להערכת בקשה

 • הצורך הטכנולוגי בציוד התשתית הדרוש לתאגידים תעשייתיים לצורכי מחקר ופיתוח.
 • קיומו של כשל שוק, פער טכנולוגי או מגבלה בנגישות לציוד התשתית, ואשר יפתרו על-ידי מימוש התוכנית מושא הבקשה.
 • רמת החדשנות הטכנולוגית.
 • יכולת הניהול והיכולת להביא להשלמת התוכנית ומימושה העסקי.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התוכנית לכלכלה הישראלית.
 • פוטנציאל הצמיחה הטכנולוגי והעסקי-כלכלי של התאגיד עקב הצלחת התוכנית.
 • תנאי השימוש בציוד התשתית לתאגידים התעשייתיים, ובכלל זה המחיר וזמינות השירותים.

אופן הגשת הבקשה 

 1. ניתן להגיש בקשות עד לתאריך 25/9/24 בשעה 12:00 בצהריים. תשובות ימסרו בחודש דצמבר 2024. 
 2. יש לקרוא בעיון את מסלול ההטבה ונהלי המסלול. יש למלא אחר ההנחיות המפורטות בהוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה הרלוונטי, הנהלים הרלוונטיים והודעה זו.
 3. הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר- הרשמו לאזור האישי
 4. מלאו את הטופס המקוון “בקשה להשקעה במו”פ” – ניתן למצוא אותו בתפריט האזור האישי. 
 5. רשות החדשנות מקבלת אך ורק בקשות שלמות ותקינות, המוגשות בצרוף כלל הטפסים המופיעים על פי תנאי מסלול ההטבה. 
 6. יש לצרף להגשה את הטפסים והמסמכים שיתעדכנו (בחלק “הוספת הצרופות” המופיע בתחתית טופס הגשת הבקשה לתמיכה). 
 7. חברה המעוניינת לקבל אישור שבקשתה נקלטה כהלכה מתבקשת להקדים ככל הניתן את מועד ההגשה 

*במידה ויהיו אי התאמות בין הטפסים, קובץ התקציב הוא הקובע.
*הבקשות יועלו לדיון בוועדה במועדים קבועים בהתאם לתאריכי ההגשה. 


רוצים לדעת מה קורה אחרי שמגישים בקשה מקוונת? מוזמנים לצפות כאן בכל שלבי הטיפול בבקשה

פרטים ליצירת קשר

אפשר לשלוח שאלות לדוא”ל yaelh@innovationisrael.org.il והן תקבלנה מענה בוובינר שיתקיים בתאריך 25/07/24 בשעה 15:00. לשאלות כלליות ושאלות על אופן הגשה הבקשה באזור האישי, ניתן ליצור קשר עם מערך הלקוחות של רשות החדשנות בדוא”ל: contactus@innovationisrael.org.il או בטלפון 03-7157900 בימים א’-ה’

*למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח קול קורא זה לבין הוראות מסלול ההטבה והנהלים, האמור בהוראות מסלול ההטבה ובנהלים יגבר.
*אין בפרסום זה משום התחייבות למתן אישור כלשהו למי מהפונים.
*
כל האמור בקול קורא זה, לרבות לעניין הגשת הבקשות, בחינתן, ההחלטה בדבר אישור או דחיה של בקשות, מתן הטבות והחובות והזכויות של מקבל הטבה, כגון בקשר לידע וקניין רוחני, דיווח ותשלום תמלוגים, יהיו בהתאם לאמור בהוראות חוק החדשנות, מסלול ההטבה הרלוונטי, מסלול המשנה הרלוונטי וכן הנהלים שנקבעו מכוחם (כולל אלו המופיעים באזור נהלי מסלול המשנה).


 • ביו-קונברג’נס – תחום טכנולוגי שמהותו שילוב של שיטות, רעיונות או טכנולוגיות שבסיסם ביולוגי, יחד עם ידע וטכנולוגיות מתחומים אחרים, כגון: תחומי הנדסה, פיזיקה, מדעי המחשב ומתמטיקה. התוצר של השילוב האמור יהיה רב-תחומי. יישומיו  משפיעים על תחומי חיים רבים, לרבות בריאות, סביבה, אנרגיה, מזון או חישוביות.
 • ביו-התקן (Bio Device) – התקן היכול לכלול מספר רכיבים ואלמנטים פונקציונליים שונים של אלקטרוניקה וביולוגיה (כגון: ביו שבב/ים, אלמנטים מכניים או אלמנטים פאסיביים), המהווה פלטפורמה רב-תכליתית לביצוע אינטגרטיבי של מגוון רחב של פעולות שונות, ניסויים או יישומים, בצורה קומפקטית ויעילה. לרוב משמש לקיום אינטראקציה עם דגימות ביולוגיות (תאים, חלבונים, DNA וכו’) לשם ביצוע משימות מגוונות כגון ריצוף DNA, סיוע בפיתוח תרופות, אבחון וניטור של תהליכים ביולוגיים.
 • ביו-שבב (Bio-Chip) – קבוצה של מיקרו מערכים המהווים חיישן/נים ביולוגיים, המאפשר/ים ביצוע ניסויים רבים בו-זמנית, כדי להשיג תפוקה גבוהה של תוצאות במהירות. כל מיקרו מערך יכול לזהות אנליט ביולוגי, לרבות אנזים, חלבון או חומצות גרעין.