קול קורא לבחירת עד 2 זכיינים להקמה ולהפעלה של מאיץ טכנולוגי עבור יזמים מאוכלוסיית המיעוטים

(1)
للنداء باللغة العربية اضغطوا هنا

(2)
שימו לב! תאריך ההגשה עודכן ל 10.7.2022
(3)
במסגרת ההליך התחרותי פורסמו התשובות לשאלותיכם לתשובות לחצו כאן 

(4)

פורסם מענה לשאלות הבהרה – קובץ 2 לתשובות לחצו כאן

חטיבות

הזנק

תמצית הקול קורא

          

רשות החדשנות והרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים במשרד לשוויון חברתי מודיעות על פתיחת הליך תחרותי לבחירת עד 2 זכיינים, אשר יקימו ויפעילו מאיצים טכנולוגיים עבור יזמים מאוכלוסיית המיעוטים, ויסייעו ליזמים לקדם רעיונות בעלי חדשנות טכנולוגיות ולהביאם לשלב ההתכנות העסקית. 
הזכיינים יפעלו מכוח מסלול הטבה מס’ 49 של רשות החדשנות – תוכניות לעידוד הנבטה ויזמות, מסלול משנה ג’ – תוכנית להקמת מאיצים טכנולוגיים (להלן: “מסלול ההטבה” או “מסלול המשנה“, לפי העניין). 

תיאור הקול הקורא

מי יכול להגיש הצעה לקבלת זיכיון?

תאגידים ישראליים, בין למטרת רווח ובין שלא למטרת רווח.

 

מה מקבלים?

הזוכים בהליך התחרותי יקבלו זיכיון להקמה ולהפעלה של מאיצים טכנולוגיים עבור יזמים מאוכלוסיית המיעוטים לתקופה של שנתיים, עם אפשרות לבקש הארכת תקופה של שנתיים נוספות.עבור כל אחת משנות הפעילות במהלך תקופת הזיכיון, יהיה הזכיינים זכאיים למענק מרשות החדשנות, בסך של עד 1,000,000 ₪.

 

איזו פעילויות יידרש הזכיין הנבחר לבצע?

כספי המענק שיקבל הזכיין, כאמור לעיל, ישמשו, בין היתר, לצורך הענקת מעטפת מקצועית, שירותי ליווי אישי והכוונה ליזמים מאוכלוסיית המיעוטים, משלב הרעיון ועד לגיוס השקעות. הזכיין יפעיל שני מחזורים לפחות של תוכנית ההאצה בכל שנה במהלך תקופת הזיכיון, שמשך כל אחד מהם 6 חודשים, ואשר במסגרתם יתקיימו שני מפגשים שבועיים לפחות, אשר בכל אחד מהם ישתתפו 6 מיזמים. לפחות.

 

תנאי סף

 1. המציע הוא תאגיד שנרשם כדין בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 2. למציע מנהל מאיץ טכנולוגי המיועד להיות מועסק במשרה מלאה, בעל ניסיון רלוונטי.
 3. המציע ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע”א-2011.
 4. המציע או השותפים המהותיים במציע אינם בעלי חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו’.
 5. לא התקבל, לשם ביצוע הפעילות המוצעת המפורטת בהצעה, סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, שלא לפי הוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה הרלוונטי.

 

אמות המידה להערכת ההצעה

 1. התוכנית העסקית של המציע.
 2. היקף ואיכות ניסיונם של המציע ושל צוותו.
 3. מקורות מימון.
 4. התרשמות כללית של חברי הוועדה.

 

לוחות זמנים

 • המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו בתאריך 10 באפריל 2022 (ט’ בניסן, התשפ”ב).
  רשות החדשנות שומרת על זכותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשיב לשאלות אשר יוגשו לאחר המועד כאמור, כאשר יהיו נסיבות מיוחדות שיצדיקו זאת.
 • ההתשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו במרוכז באתר האינטרנט של רשות החדשנות, עד לתאריך 31 במאי 2022 (א’ בסיוון, התשפ”ב), והן יהיו חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי
 • המועד האחרון להגשת ההצעות הינו בתאריך 10 ביולי 2022 (י”א בתמוז בחשוון, התשפ”ב) בשעה 14:00. לא יתקבלו הצעות אשר יוגשו לאחר מועד זה.

רשות החדשנות שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים המנויים בקול קורא זה, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של הרשות – בדף הקול הקורא, ובכלל זה לדחות איזה מהמועדים, כל עוד טרם חלף. באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של רשות החדשנות, לגבי דחיות מועדים ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיהיו בקשר להליך התחרותי.

 

אופן הגשת ההצעה

 1. יש לקרוא בעיון את הוראות מסלול הטבה מס’ 49 ואת מסלול משנה ג’ וכן את נהלי מסלול ההטבה ומסלול המשנה, ולוודא עמידה במועד הגשת הבקשה בתנאי הסף המפורטים, בנוסחם המלא, בסעיף 4.3 להוראות מסלול ההטבה ובסעיף 4 למסלול המשנה
 2. יש למלא אחר ההנחיות המפורטות בהוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה ונהליהם, על נספחיהם, ובהודעה זו.
 3. ניתן להגיש שאלות הבהרה בתבנית WORD בלבד, בעברית בלבד, לכתובת Accelerator@innovationisrael.org.il בלבד, עד למועד המפורט לעיל.
 4. יש למלא את ההצעה על גבי טופס הצעה לקבלת זיכיון להקמה ולהפעלה של מרכז חדשנות (נספח מס’ 1ג’), בעברית בלבד, ולצרף אליו את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למסלול ההטבה ולנהלים – על נספחיהם.
 5. הגשת ההצעה תתבצע באמצעות שליחת המסמכים באמצעות הדואר האלקטרוני, לכתובת Accelerator@innovationisrael.org.il, עד לתאריך האחרון המפורט לעיל.
 6. אם הקבצים גדולים מכדי לעבור בדוא”ל, ניתן לשלוח קישור להורדת הקבצים, או להעבירם באמצעות אתר למשלוח קבצים דוגמת JumboMailWeTransferFilemail ודומותיהן.
 7. ההצעה תכלול את כל הנספחים הרלוונטיים, בהתאם למפורט בהוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה ונהליהם, ובכלל זה:
  • הצעה לקבלת זיכיון להקמ, מאיצים טכנולוגיים (נספח מס’ 1ג’) בתבנית WORD.
  • טופס הצעה לקבלת זיכיון להקמה ולהפעלה של מרכז חדשנות (נספח מס’ 1ג’) בתבנית PDF עם חתימות אלקטרוניות (לא סרוק), או לחילופין טופס הצעה חתום וסרוק, קריא וברור.
  • העתק תעודת התאגדות של המציע.
  • הצהרות והתחייבויות המציע (נספחים מס’ 2 ו-3), חתומים ומאושרים כנדרש, סרוקים, קריאים וברורים.
  • דו”ח צפי מקורות ושימושים למשך תקופת הזיכיון (נספח מס’ 4).
  • קורות חיים של המנהל המיועד של המאיץ הטכנולוגי, וכן הסכם העסקה או הסכם עקרונות ביחס להעסקה עתידית – במקרה של בחירתו של המציע כזכיין, למשך תקופת הזיכיון, חתום ע”י מנהל המאיץ הטכנולוגי המיועד וע”י המציע.
  • מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים, יכין תבנית מסמך WORD שבו ישחיר את החלקים הסודיים לטעמו, באופן חד-משמעי.

למען הסר ספק, אין להחסיר חלקים מההצעה, אלא רק להשחיר חלקים שהם סודיים – לעמדתו של המציע. בנוסף למסמך המושחר, יצרף המציע מסמך המפרט את כל החלקים אותם השחיר, וינמק את עמדתו.

 1. על המציע לוודא כי הצעתו התקבלה על ידי רשות החדשנות עד למועד האחרון להגשת הצעות. 

מציעים אשר תאושר עמידתם בכל תנאי הסף המפורטים במסלול ההטבה ומסלול המשנה, יוזמנו להציג את הצעתם בפני ועדת המחקר.

* יש לעקוב אחר דף קול קורא זה, אשר בו יפורסמו עדכונים בנוגע להליך התחרותי, אם יהיו.

**למען הסר ספק, מובהר כי האמור לעיל הינו תקציר בלבד של הוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה ונהליהם, וכי הנוסחים המחייבים הם הנוסחים המלאים של מסלול ההטבה, מסלול המשנה, הנהלים והנספחים להם (כולל טופס ההצעה לקבלת זיכיון והמסמכים הנלווים), המהווים חלק בלתי נפרד מפרסום הקול הקורא. במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הודעת ההליך התחרותי לבין הוראות מסלול ההטבה, מסלול המשנה, נהליהם ונהלים אחרים של רשות החדשנות, יגבר האמור במסלול ההטבה ובנהלים.

***אין בפרסום הודעה זו משום התחייבות לבחירת זוכה כלשהו ו/או להתקשרות עתידית כלשהי עם מי מן המציעים.

לפרטים מלאים על מסלול ההטבה, מסלול המשנה, הנהלים והנספחים להליך התחרותי וכן לוובינר שיתקיים בתאריך 9 בפברואר, 2022, הכולל הסבר על אודות מסלול ההנבטה – לחצו.