קול קורא לבחירת זכיין להקמה ולהפעלה של מועדון אנג'לים להשקעות בחברות טכנולוגיה המוחזקות ע"י יזמים מאוכלוסיית המיעוטים

(1) 
للنداء باللغة العربية اضغطوا هنا

(2)
שימו לב! תאריך ההגשה עודכן ל 10.7.2022

(3)
במסגרת ההליך התחרותי פורסמו התשובות לשאלותיכם, לחצו כאן

(4)

פורסם מענה לשאלות הבהרה - קובץ 2 לתשובות לחצו כאן

 

0
0

תאריך אחרון להגשה 

10/07/2022

חטיבות 

חטיבת הזנק

תמצית הקול קורא 

           
רשות החדשנות והרשות לפיתוח כלכלי של מגזר המיעוטים במשרד לשיוויון לחברתי מודיעות על פתיחת הליך תחרותי לבחירת זכיין אחד, אשר יקים ויפעיל מועדון משקיעים פרטיים (אנג'לים), להשקעה בחברות טכנולוגיה המוחזקות על ידי יזמים מאוכלוסיית המיעוטים, המגייסות סבבי גיוס בשלבי הפרה-סיד והסיד. הזכיין יפעל מכוח מסלול הטבה מס' 49 של רשות החדשנות – תוכניות לעידוד הנבטה ויזמות, מסלול משנה א' – תוכנית להקמת מועדוני אנג'לים.

תיאור הקול הקורא 

מי יכול להגיש הצעה לקבלת זיכיון?

תאגידים ישראליים, בין למטרת רווח ובין שלא למטרת רווח.

 

מה מקבלים?

הזוכה בהליך התחרותי יקבל זיכיון להקמה ולהפעלה של מועדון אנג'לים להשקעות בחברות טכנולוגיה המוחזקות על ידי יזמים מאוכלוסיית המיעוטים, לתקופה של 3 שנים. עבור כל אחת משנות הפעילות במהלך תקופת הזיכיון, יהיה הזכיין זכאי למענק מרשות החדשנות, בסך של עד 900,000 ₪.

 

איזו פעילויות יידרש הזכיין הנבחר לבצע?

כספי המענק שיקבל הזכיין, כאמור לעיל, ישמשו, בין היתר, לצורך הקמת המועדון וגיוס משקיעים מנוסים לשורותיו ממגוון תחומים, אשר יתרמו מניסיונם; התקשרות עם ספקים חיצוניים שיספקו שירותי בדיקת נאותות ושירותים משפטיים לצרכי ההשקעות בחברות ההזנק; העסקת מנהל המועדון; חיבור בין שחקנים שונים במערכת החדשנות, כדוגמת יזמים, חברות טכנולוגיות והמגזר האקדמי.

 

תנאי סף

 1. המציע הוא תאגיד שנרשם כדין בישראל ופועל בהתאם לדיני מדינת ישראל.
 2. למציע מנהל מועדון המיועד להיות מועסק במשרה מלאה, בעל ניסיון רלוונטי.
 3. המציע ובעלי השליטה בו עומדים בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום), התשע"א-2011.
 4. המציע או השותפים המהותיים במציע אינם בעלי חשבונות מוגבלים ואינם נמצאים בתהליך כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פירוק וכו'.
 5. לא התקבל, לשם ביצוע הפעילות המוצעת המפורטת בהצעה, סיוע מימוני מגורם ממשלתי או מרשות החדשנות, במישרין או בעקיפין, שלא לפי הוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה הרלוונטי.

 

אמות המידה להערכת ההצעה

 1. התוכנית העסקית של המציע.
 2. ההיקף והאיכות של ניסיון המציע ו/או השותפים במציע.
 3. הערך המוסף של המציע ושל השותפים במציע.
 4. היקף ואיכות הניסיון של מנהל המועדון המוצע.
 5. מקורות מימון.
 6. התרשמות כללית של חברי הוועדה.

 

לוחות זמנים

המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הינו בתאריך 10 באפריל 2022 (ט' בניסן, התשפ"ב).
באם תהיינה נסיבות מיוחדות אשר יצדיקו זאת, רשות החדשנות שומרת על זכותה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשיב לשאלות אשר יוגשו לאחר תאריך זה.
התשובות לשאלות ההבהרה יפורסמו במרוכז באתר האינטרנט של רשות החדשנות, עד לתאריך 31 במאי 2022 (א' בסיוון, התשפ"ב), והן יהיו חלק בלתי נפרד מההליך התחרותי.
המועד האחרון להגשת ההצעות הינו בתאריך 10 ביולי 2022 (י"א בתמוז בחשוון, התשפ"ב), בשעה 14:00.
לא יתקבלו הצעות אשר יוגשו לאחר מועד זה.

רשות החדשנות שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשנות כל אחד מן המועדים המנויים בקול קורא זה, בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט של הרשות - בדף הקול הקורא, ובכלל זה לדחות איזה מהמועדים, כל עוד טרם חלף. באחריות המציעים להתעדכן מעת לעת באתר האינטרנט של רשות החדשנות, לגבי דחיות מועדים ו/או עדכונים ו/או שינויים ו/או הודעות ו/או הבהרות שיהיו בקשר להליך התחרותי.

 

אופן הגשת ההצעה

 1. יש לקרוא בעיון את הוראות מסלול הטבה מס' 49 ואת מסלול משנה א' וכן את נהלי מסלול ההטבה ומסלול המשנה, ולוודא עמידה במועד הגשת הבקשה בתנאי הסף המפורטים, בנוסחם המלא, בסעיף 4.3 להוראות מסלול ההטבה ובסעיף 4 למסלול המשנה.
 2. יש למלא אחר ההנחיות המפורטות בהוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה ונהליהם, על נספחיהם, ובהודעה זו.
 3. ניתן להגיש שאלות הבהרה בתבנית WORD בלבד, בעברית בלבד, לכתובת Angel@innovationisrael.org.il בלבד, עד למועד המפורט לעיל.
 4. יש למלא את ההצעה על גבי טופס הצעה לקבלת זיכיון להקמה ולהפעלה של מועדוני אנג'לים (נספח מס' 1א'), בעברית בלבד, ולצרף אליו את כל המסמכים הנדרשים בהתאם למסלול ההטבה ולנהלים – על נספחיהם.
 5. הגשת ההצעה תתבצע באמצעות שליחת המסמכים באמצעות הדואר האלקטרוני, לכתובת Angel@innovationisrael.org.il, ובאופן זה בלבד, לא יאוחר מהמועד האחרון המפורט לעיל.
 6. אם הקבצים גדולים מכדי לעבור בדוא"ל, ניתן לשלוח קישור להורדת הקבצים, או להעבירם באמצעות אתר למשלוח קבצים דוגמת JumboMailWeTransferFilemail ודומותיהן.
 7. ההצעה תכלול את כל הנספחים הרלוונטיים, בהתאם למפורט בהוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה ונהליהם, ובכלל זה:
  • טופס הצעה לקבלת זיכיון להקמה ולהפעלה של מועדוני אנג'לים (נספח מס' 1א') בתבנית WORD
  • טופס הצעה לקבלת זיכיון להקמה ולהפעלה של מועדוני אנג'לים (נספח מס' 1א') בתבנית PDF עם חתימות אלקטרוניות (לא סרוק), או לחילופין טופס הצעה חתום וסרוק, קריא וברור.
  • העתק תעודת התאגדות של המציע.
  • הצהרות והתחייבויות המציע (נספחים מס' 2 ו-3), חתומים ומאושרים כנדרש, סרוקים, קריאים וברורים.
  • דו"ח צפי מקורות ושימושים למשך תקופת הזיכיון (נספח מס' 4).
  • קורות חיים של המנהל המיועד של מועדון האנג'לים, וכן הסכם העסקה או הסכם עקרונות ביחס להעסקה עתידית – במקרה של בחירתו של המציע כזכיין, למשך תקופת הזיכיון, חתום ע"י מנהל המועדון המיועד וע"י המציע.
  • מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים, יכין תבנית מסמך WORD שבו ישחיר את החלקים הסודיים לטעמו, באופן חד-משמעי.

למען הסר ספק, אין להחסיר חלקים מההצעה, אלא רק להשחיר חלקים שהם סודיים – לעמדתו של המציע. בנוסף למסמך המושחר, יצרף המציע מסמך המפרט את כל החלקים אותם השחיר, וינמק את עמדתו.

 1. על המציע לוודא כי הצעתו התקבלה על ידי רשות החדשנות עד למועד האחרון להגשת הצעות.

מציעים אשר תאושר עמידתם בכל תנאי הסף המפורטים במסלול ההטבה ומסלול המשנה, יוזמנו להציג את הצעתם בפני ועדת המחקר.

* יש לעקוב אחר דף קול קורא זה, אשר בו יפורסמו עדכונים בנוגע להליך התחרותי, אם יהיו.

**למען הסר ספק, מובהר כי האמור לעיל הינו תקציר בלבד של הוראות מסלול ההטבה ומסלול המשנה ונהליהם, וכי הנוסחים המחייבים הם הנוסחים המלאים של מסלול ההטבה, מסלול המשנה, הנהלים והנספחים להם (כולל טופס ההצעה לקבלת זיכיון והמסמכים הנלווים), המהווים חלק בלתי נפרד מפרסום הקול הקורא. במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הודעת ההליך התחרותי לבין הוראות מסלול ההטבה, מסלול המשנה, נהליהם ונהלים אחרים של רשות החדשנות, יגבר האמור במסלול ההטבה ובנהלים.

***אין בפרסום הודעה זו משום התחייבות לבחירת זוכה כלשהו ו/או להתקשרות עתידית כלשהי עם מי מן המציעים.

לפרטים מלאים על מסלול ההטבה, מסלול המשנה, הנהלים והנספחים להליך התחרותי וכן לוובינר שהתקיים בתאריך 22 בפברואר, 2022, הכולל הסבר על אודות מסלול ההנבטה – לחצו