קול קורא להצעות עבור ביצוע פעילות לקידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה

הודעת עדכון:

בהמשך לקול הקורא שפרסמה הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "רשות החדשנות"), לבחירת תאגיד שיבצע פעילות עירונית לקידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה, מכוח מסלול הטבה מס' 38 של רשות החדשנות – קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה (להלן: "הקל הקורא" ו"מסלול ההטבה", לפי העניין), מודיעה רשות החדשנות כדלקמן:

מסלול ההטבה קובע כי על המציע לצרף תצהיר חתום על-ידי מורשה חתימה של המבקש, מאומת על-ידי עו"ד, לפיו הוא ובעלי השליטה בו מקיימים את חובותיהם בדבר שמירת
זכויותיהם של עובדים המועסקים אצל המבקש לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 ,וכי הם מתחייבים להמשיך ולשמור על זכויות כאמור במשך כל תקופת הפעילות, בהתאם
לנוסח שייקבע בנהלי מסלול ההטבה.

פורסם כאמור נוסח הצהרה ובקשה - תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום), התשע"א-2011 (נספח מס' 4 להליך התחרותי).
בהתאם לנוסח שפורסם אין צורך באימות עו"ד למסמך הנ"ל ולכן יתקבל נספח מס' 4 גם בלי אימות עו"ד.

בהתאם להוראות מסלול ההטבה, נדרשת ערבות הגשה בסך של 100,000 ש"ח, אשר תהיה בתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2019 (ג' בטבת, תש"פ). 

בהמשך עמוד זה פורסמו תשובות לשאלות ההבהרה והן מהוות חלק בלתי נפרד ממסלול ההטבה.

0
0

תאריך אחרון להגשה 

12/08/2019

זירות 

זירת הזנק

תמצית הקול קורא 

רשות החדשנות מודיעה על פתיחת הליך תחרותי לבחירת תאגיד שיבצע פעילות עירונית לקידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה. התאגיד יפעל מכוח מסלול הטבה מס' 38 של רשות החדשנות – קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה. 

תיאור הקול הקורא 

רשות החדשנות משיקה הליך תחרותי לבחירת עד גורם מבצע אחד אשר ירכז את כל הפעילויות הנדרשות לקידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה, ובכלל זה קידום שיתוף פעולה בין עוגנים בעיר, חיזוק הקהילה היזמית בחיפאית תוך שילוב מגוון האוכלוסיות בעיר, וכן מיתוג ושיווק ארצי ובינלאומי של העיר חיפה כמרכז יזמות, חדשנות ותעשייה עתירת ידע. התאגיד שייבחר יהיה זכאי למענק כולל בסך של 25 מיליון ש"ח לתקופה של עד ארבע שנים לצורך ביצוע הפעילות העירונית, כמפורט במסלול ההטבה.

 

לוחות זמנים

 • מועד אחרון להגשת שאלות ובקשות להבהרות: 28 במאי 2019, בשעה 14:00
 • מועד פרסום תשובות לשאלות ובקשות להבהרות: 25 ביוני 2019, בשעה 14:00
 • מועד אחרון להגשת טיוטת ערבות הגשה: 9 ביולי 2019, בשעה 14:00
 • מועד אחרון להחזרת טיוטת ערבות הגשה עם הערות: 16 ביולי 2019, בשעה 14:00
 • מועד אחרון להגשת הצעה: 12 באוגוסט 2019, בשעה 14:00

 

אופן הגשת ההצעה

 1. יש לקרוא בעיון את הוראות מסלול ההטבה והנהלים ולוודא עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף 4.2 להוראות מסלול ההטבה.
 2. יש למלא אחר ההנחיות בהוראות מסלול ההטבה, הנספחים והודעה זו.
 3. ניתן להגיש שאלות ובקשות להבהרה בתבנית WORD בלבד, לכתובת haifa@innovationisrael.org.il בלבד.
 4. ניתן להגיש טיוטת ערבות הגשה בתבנית WORD בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת haifa@innovationisrael.org.il בלבד. יש לוודא כי הנוסח תואם את האמור בהודעת ההליך התחרותי וזהה לנוסח שפורסם.
 5. יש להגיש את ההצעה באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת haifa@innovationisrael.org.il בלבד. למען הסר ספק, מגבלת גודל הדואר האלקטרוני הינו 20 מגה-בייט.  בנוסף, יש להגיש את ערבות ההגשה המקורית הנדרשת בסך 100,000 ש"ח, אשר תהא בתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2019 (ג בטבת, תש"פ) לרשות החדשנות לתיבת "הליכים תחרותיים זירת הזנק" הנמצאת בקומה 3 בבניין 8 בכתובת רח' דרך אגודת ספורט הפועל 1 מלחה, הגן הטכנולוגי, ירושלים, עד למועד האחרון להגשת הצעות. על המעטפה של ערבות ההגשה יש לציין "ערבות הגשה עבור הליך תחרותי מכוח מסלול הטבה מס' 38 של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית – קידום יזמות טכנולוגית בעיר חיפה".  יובהר, כי לא תתקבל הצעה שלא תוגש במסגרתה גם ערבות ההגשה המקורית כאמור לעיל.
 6. ההצעה תכלול את כל הנספחים הרלבנטיים בהתאם למפורט בהוראות מסלול ההטבה ובראשם מסמך בקשה לקבלת מענק (נספח מס' 1) בתבניות הבאות:
  • מסמך בקשה לקבלת מענק (נספח מס' 1) בתבנית WORD.
  • מסמך בקשה לקבלת מענק (נספח מס' 1) בתבנית PDF עם חתימות אלקטרוניות (לא סרוק), או לחילופין מסמך בקשה חתום וסרוק, קריא וברור.
  • הצהרות והתחייבות המבקש (נספח מס' 2) חתומים כנדרש כמסמכים סרוקים, קריאים וברורים.
  • ערבות הגשה (נספח מס' 3) חתומה כנדרש כמסמך סרוק, קריא וברור. למען הסר ספק, ערבות ההגשה המקורית תוגש כמפורט בסעיף 5 לעיל.
  • תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) (נספח מס' 4) חתומים כנדרש כמסמכים סרוקים, קריאים וברורים.
  • תצהיר מורשה חתימה של המבקש ושל כל אחד מבעלי מניותיו (נספח מס' 5) חתומים כנדרש כמסמכים סרוקים, קריאים וברורים.
  • מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים, יכין תבנית WORD בו ישחיר את החלקים הסודיים באופן חד-משמעי. ניתן לצרף תבנית PDF עם החלקים המושחרים, בנוסף לתבנית WORD.

על המציע לוודא כי ההצעה התקבלה על ידי רשות החדשנות.

מציעים אשר תאושר עמידתם בכל תנאי הסף המפורטים במסלול ההטבה, יוזמנו להציג את הצעתם בפני חברי הוועדה.

למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הודעת ההליך התחרותי לבין הוראות מסלול ההטבה ונהלי רשות החדשנות, האמור במסלול ההטבה ובנהלים יגבר.

אין בפרסום הודעה זו משום התחייבות לבחירת זוכה כלשהו ו/או להתקשרות עתידית כלשהי עם מי מן המציעים.