קול קורא להצעות עבור הקמת חממה טכנולוגית חדשה בתחום טכנולוגיות המזון (פודטק) בנפת צפת

0
0

תאריך אחרון להגשה 

12/02/2019

זירות 

זירת הזנק

תמצית הקול קורא 

רשות החדשנות מודיעה על פתיחת הליך תחרותי לבחירת עד זכיין אחד שיקים חממה טכנולוגית, בתנאי חממת פריפריה, בתחום טכנולוגיות המזון בנפת צפת. החממה החדשה תצטרף לתכנית החממות של רשות החדשנות ותפעל מכוח מסלול הטבה מס' 3 – חממות טכנולוגיות.

תיאור הקול הקורא 

במסגרת מכלול פעילויות רשות החדשנות לתמיכה בחברות הזנק, משיקה הרשות הליך תחרותי להקמת חממה טכנולוגית חדשה בנפת צפת שתקלוט ותקדם חברות הזנק בתחום טכנולוגיות המזון לכל אורך שרשת הערך והאספקה של מזון ומשקאות הכולל את הדור הבא של מזון ומשקאות, יעילות גידולים חקלאיים, שמירה על טריות מזון ומשקאות, עיבוד מזון ומשקאות, ייצור מזון ומשקאות, בטיחות מזון ומשקאות, התאמה לצרכני מזון ומשקאות, פלטפורמות אספקה ומכירות מזון ומשקאות לצרכנים. 

ניתן לשלוח שאלות ובקשות להבהרות לגבי תהליך בחירת הזכיין לכתובת: Bidding.Incubators@innovationisrael.org.il בלבד, עד ליום 27 בנובמבר 2018 (י"ט בכסלו, תשע"ט) ועד לשעה 14:00.

התשובות יפורסמו במרוכז באתר האינטרנט של רשות החדשנות החל מיום 17 בדצמבר 2018 (ט' בטבת, תשע"ט), מהשעה 14:00, והן יהיו חלק בלתי נפרד ממסלול ההטבה.

 

בהתאם להוראות מסלולinfo-icon ההטבה נדרשת ערבות הגשה בסך של 250,000 ש"ח, אשר תהיה בתוקף עד ליום 29  בספטמבר 2019 (כ"ט באלול, תשע"ט).

ניתן להגיש במסגרת ההליך התחרותי טיוטה של נוסח הערבות לבחינה של רשות החדשנות לכתובת: Bidding.Incubators@InnovationIsrael.org.il עד ליום 15 בינואר 2019 (ט' בשבט, תשע"ט) ועד לשעה 14:00.

נוסח הערבות יוחזר למגיש באמצעות דואר אלקטרוני עם הערות רשות החדשנות עד ליום 22 בינואר 2019 (ט"ז בשבט, תשע"ט) ועד לשעה 14:00.

המועד האחרון להגשת הצעות:  12 בפברואר 2019 (ז' באדר א', תשע"ט) עד שעה 14:00.

יובהר, כי לא יתקבלו הצעות אשר יוגשו לאחר מועד זה.

 

לוחות זמנים :

 • מועד אחרון להגשת שאלות ובקשות להבהרות: 27 בנובמבר 2018, בשעה 14:00 
 • מועד פרסום תשובות לשאלות ובקשות להבהרות: 17 בדצמבר 2018, בשעה 14:00 
 • מועד אחרון להגשת טיוטת ערבות הגשה: 15 בינואר 2019, בשעה 14:00
 • מועד אחרון להחזרת טיוטת ערבות הגשה עם הערות: 22 בינואר 2019, בשעה 14:00 
 • מועד אחרון להגשת הצעה: 12 בפברואר 2019, בשעה 14:00 

 

אופן הגשת הצעה:

 1. יש לקרוא בעיון את מסלול ההטבה והנהלים (ולוודא עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף 5.2 למסלול ההטבה). 
 2. יש למלא אחר ההנחיות בהוראות מסלולinfo-icon ההטבה, הנספחים והודעה זו.
 3. ניתן להגיש שאלות ובקשות להבהרה בתבנית WORD בלבד, לכתובת Bidding.Incubators@InnovationIsrael.org.ilבלבד.
 4. ניתן להגיש טיוטת ערבות הגשה בתבנית WORD בלבד, לכתובת Bidding.Incubators@InnovationIsrael.org.il בלבד. יש לוודא כי הנוסח תואם את האמור בהודעת ההליך התחרותי וזהה לנוסח שפורסם.
 5. יש להגיש את ההצעה לכתובת Bidding.Incubators@InnovationIsrael.org.il בלבד, באמצעות דואר אלקטרוני אחד בלבד. ההצעה תכלול את כל הנספחים הרלבנטיים בהתאם למפורט בהוראות מסלולinfo-icon ההטבה ובראשם מסמך בקשה לקבלת זיכיון (נספח ד) בתבניות הבאות:
 • תבנית WORD.
 • תבנית PDF (לא סרוק).
 • מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים, יכין תבנית WORD בו ישחיר את החלקים הסודיים באופן חד-משמעי.

על התאגיד המציע לוודא כי ההצעה התקבלה על ידי רשות החדשנות.

מציעים אשר תאושר עמידתם בכל תנאי הסף המפורטים במסלול ההטבה, יוזמנו להציג את הצעתם בפני חברי הוועדה.

למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הודעת ההליך התחרותי לבין הוראות מסלולinfo-icon ההטבה ונהלי רשות החדשנות, האמור במסלול ההטבה ובנהלים יגבר.

אין בפרסום הודעה זו משום התחייבות לבחירת זוכה כלשהו ו/או להתקשרות עתידית כלשהי עם מי מן המציעים.

 

למידע אודות מסלול ההטבה, הנהלים והנספחים להליך התחרותי – לחצו כאן