קול קורא להצעות עבור הקמת חממה טכנולוגית חדשה בתחום טכנולוגיות המזון (פודטק) בנפת צפת

שימו לב: בתחתית עמוד זה פורסם מענה מרוכז לשאלות ובקשות להבהרה שהוגשו עד יום 29 בינואר 2019, עד שעה 14:00
0
0

תאריך אחרון להגשה 

19/03/2019

זירות 

זירת הזנק

תמצית הקול קורא 

רשות החדשנות מודיעה על פתיחת הליך תחרותי לבחירת עד זכיין אחד שיקים חממה טכנולוגית, בתנאי חממת פריפריה, בתחום טכנולוגיות המזון בנפת צפת. החממה החדשה תצטרף לתכנית החממות של רשות החדשנות ותפעל מכוח מסלול הטבה מס' 3 – חממות טכנולוגיות.

. מסלול ההטבה תוקן ביום 16 בדצמבר 2018. עיקרי התיקונים שנערכו הינם:
 1. הוספת הגדרה של פרויקטinfo-icon מזון (סעיף 3.24 למסלול ההטבה).
 2. הוספת סעיף מ"מ יו"ר הוועדה (סעיף 4.3 למסלול ההטבה).
 3. תיקון מספרי הימים הנזכרים בזכות עיון בהצעה הזוכה ובפרוטוקול הוועדה (סעיף 5.6 למסלול ההטבה).
 4. הוספת זכות לזכיין החממה לקבל מענקinfo-icon עבור רכישת ציוד מעבדה (סעיף 6.2.1 למסלול ההטבה). 
 5. הגדלת תקרת התקציב לפרויקט מזון (סעיפים 8.4.1.2 ו- 8.4.2.3 למסלול ההטבה).

תיאור הקול הקורא 

במסגרת מכלול פעילויות רשות החדשנות לתמיכה בחברות הזנק, משיקה הרשות הליך תחרותי להקמת חממה טכנולוגית חדשה בנפת צפת שתקלוט ותקדם חברות הזנק בתחום טכנולוגיות המזון לכל אורך שרשרת הערך והאספקה של מזון ומשקאות הכולל את הדור הבא של מזון ומשקאות, יעילות גידולים חקלאיים, שמירה על טריות מזון ומשקאות, עיבוד מזון ומשקאות, ייצור מזון ומשקאות, בטיחות מזון ומשקאות, התאמה לצרכני מזון ומשקאות, פלטפורמות אספקה ומכירות מזון ומשקאות לצרכנים. 

בהתאם להוראות מסלול ההטבה נדרשת ערבות הגשה בסך של 250,000 ש"ח, אשר תהיה בתוקף עד ליום 31 בדצמבר 2019 (ג' בטבת, תש"פ).

ניתן להגיש במסגרת ההליך התחרותי טיוטה של נוסח הערבות לבחינה של רשות החדשנות לכתובת: Bidding.Incubators@InnovationIsrael.org.il עד ליום 19 בפברואר 2019 (י"ד באדר א', תשע"ט) ועד לשעה 14:00.

נוסח הערבות יוחזר למגיש באמצעות דואר אלקטרוני עם הערות רשות החדשנות עד ליום 26 בפברואר 2019 (כ"א באדר א', תשע"ט) ועד לשעה 14:00.

המועד האחרון להגשת הצעות:  19 במרץ 2019 (י"א באדר ב', תשע"ט) עד שעה 14:00.

יובהר, כי לא יתקבלו הצעות אשר יוגשו לאחר מועד זה.

 

לוחות זמנים :

 • מועד אחרון להגשת שאלות ובקשות נוספות להבהרות: 29 בינואר 2019, בשעה 14:00 
 • מועד פרסום תשובות לשאלות ובקשות נוספות להבהרות: 12 בפברואר 2019, בשעה 14:00 
 • מועד אחרון להגשת טיוטת ערבות הגשה: 19 בפברואר 2019, בשעה 14:00
 • מועד אחרון להחזרת טיוטת ערבות הגשה עם הערות: 26 בפברואר 2019, בשעה 14:00 
 • מועד אחרון להגשת הצעה: 19 במרץ 2019, בשעה 14:00 

 

אופן הגשת הצעה:

 1. יש לקרוא בעיון את מסלול ההטבה והנהלים (ולוודא עמידה בתנאי הסף המפורטים בסעיף 5.2 למסלול ההטבה). 
 2. יש למלא אחר ההנחיות בהוראות מסלול ההטבה, הנספחים והודעה זו.
 3. ניתן להגיש שאלות ובקשות להבהרה בתבנית WORD בלבד, לכתובת Bidding.Incubators@InnovationIsrael.org.il בלבד.
 4. ניתן להגיש טיוטת ערבות הגשה בתבנית WORD בלבד, לכתובת Bidding.Incubators@InnovationIsrael.org.il בלבד. יש לוודא כי הנוסח תואם את האמור בהודעת ההליך התחרותי וזהה לנוסח שפורסם.
 5. יש להגיש את ההצעה לכתובת Bidding.Incubators@InnovationIsrael.org.il , באמצעות דואר אלקטרוני אחד בלבד, כאשר יש להגיש את ערבות ההגשה המקורית לרשות החדשנות לתיבה הנמצאת בקומה 3 (מזרח) בכתובת הירדן 4, איירפורט סיטי עד למועד האחרון להגשת הצעות ביום 19 במרץ 2019 (י"ב באדר ב' תשע"ט) עד השעה 14:00. יובהר, כי לא תתקבל הצעה שלא תוגש במסגרתה גם ערבות ההגשה המקורית כאמור לעיל.
 6. ההצעה תכלול את כל הנספחים הרלבנטיים בהתאם למפורט בהוראות מסלול ההטבה ובראשם מסמך בקשה לקבלת זיכיון (נספח ד) בתבניות הבאות:
 • מסמך בקשה (נספח ד) בתבנית WORD
 • מסמך בקשה (נספח ד) בתבנית PDF עם חתימות אלקטרוניות (לא סרוק), או לחילופין מסמך בקשה חתום וסרוק, קריא וברור
 • הצהרות והתחייבות המציע (נספח ה) חתומים כנדרש כמסמכים סרוקים, קריאים וברורים
 • דו"ח מקורות ושימושים לתפעול השוטף של מינהלת החממה (נספח ו) בתבנית Excel
 • תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום) (נספח ז) חתומים כנדרש כמסמכים סרוקים, קריאים וברורים
 • ערבות הגשה (נספח ח) חתומה כנדרש כמסמך סרוק, קריא וברור. למען הסר ספק, ערבות ההגשה המקורית תוגש כמפורט בסעיף 5 לעיל
 • תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו (נספח ט) חתומים כנדרש כמסמכים סרוקים, קריאים וברורים
 • מציע הסבור כי חלקים מהצעתו כוללים סודות מסחריים ו/או סודות עסקיים, יכין תבנית WORD בו ישחיר את החלקים הסודיים באופן חד-משמעי

 

על התאגיד המציע לוודא כי ההצעה התקבלה על ידי רשות החדשנות.

מציעים אשר תאושר עמידתם בכל תנאי הסף המפורטים במסלול ההטבה, יוזמנו להציג את הצעתם בפני חברי הוועדה.

למען הסר ספק, מובהר כי במקרה של סתירה או אי התאמה בין נוסח הודעת ההליך התחרותי לבין הוראות מסלול ההטבה ונהלי רשות החדשנות, האמור במסלול ההטבה ובנהלים יגבר.

אין בפרסום הודעה זו משום התחייבות לבחירת זוכה כלשהו ו/או להתקשרות עתידית כלשהי עם מי מן המציעים.