הזמנה לקבלת מידע מהציבור לגבי מיפוי פעילויות קיימות וחדשות לטובת שילוב כוח אדם איכותי ומיומן מחו"ל בתעשיית ההיי-טק בישראל

0
0

תאריך אחרון להגשה 

15/06/2018

זירות 

חברתי ציבורי

תמצית הקול קורא 

הזירה החברתית-ציבורית ברשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "רשות החדשנות") מבקשת למפות תכניות קיימות ותכניות עתידיות המצויות בשלבי פיתוח שמטרתן הגדלת שילובו של כוח אדם איכותי ומיומן מקרב ישראלים השוהים בחו"ל, זכאי חוק השבות ומומחים זרים (להלן: "כוח אדם מיומן") בתעשיית ההיי-טק בישראל, המופעלות על-ידי חברות וארגונים הפועלים בישראל, בין היתר בתחומים של הנגשה, הכוון, הכשרה, ליווי, התמחות והשמה.

מטרת המיפוי הינה יצירת הזדמנות לשיתוף פעולה בין ארגונים הפועלים בתחום לטובת פיתוח ערוצים משמעותיים שיקדמו שילובו של כוח האדם המיומן באופן רחב ומיטבי בתעשיית היי-טק בישראל.

תיאור הקול הקורא 

להלן סוג המידע אשר רשות החדשנות מעוניינת לקבל:

 1. ביחס לתכניות קיימות: יש לתאר ולהסביר את מהות הפרויקט, ערוצי הפעילות העיקריים והזיקה לתעשיית ההיי-טק. כמו כן, יש להתייחס, בין השאר, להיבטים הבאים: שם הארגון, היקף הפעילות, היקף תקציבי, שותפויות (ככל שישנן), ניסיון מקצועי מצטבר מול קהלי היעד, הכרות עם תעשיית ההיי-טק, קישור לאתר אינטרנט וכן פרטי אישר קשר ובכלל זה כתובת מייל.
 2. ביחס לתכניות עתידיות: יש לנסח את הרעיון של הפרויקט, מטרות, עיקרי הפעילויות המוצעות, קווים לתכנית העבודה ומסגרת תקציבית. על הפונה לציין את המקורות התקציביים העצמיים שלו למימוש המסגרת התקציבית וכן את החלק שחסר לו על מנת להוציא את הפרויקט לפועל. בנוסף, יש לציין פרטי איש קשר ובכלל זה כתובת מייל.
 3. כל מידע נוסף שיכול לתרום או להשפיע על רשות החדשנות בבואה לבחון את האפשרות לקדם תכנית/תכניות שתעסוק/תעסוקנה בשילוב כוח אדם מיומן בתאגידים הפועלים בתעשיית ההייטק בישראל.

 

הגשת תגובות

המעוניינים להציג את עמדותיהם בנושא, מתבקשים להעביר את התייחסויות בכתב לכתובת המיילSC@innovationisrael.org.il  לא יאוחר מיום 15.6.2018 המגיש יציין בפתח נייר העמדה את מי הוא מייצג (לדוגמא חברה, יזם, משקיע, אקדמיה, ארגון חברתי או כל ישות אחרת). מבוקש כי אורכה של ההתייחסות לא יעלה על 4 עמודים.

הנוסח המלא והקובע של בקשת המידע באתר האינטרנט של רשות החדשנות. www.innovationisrael.org.il

 

 1. מידע כללי ושמירת זכויות
 2. מבלי לגרוע מהאמור בבקשה זו, רשות החדשנות, או מי מטעמה, שומרת לעצמה את הזכות לפנות בשאלות הבהרה או בפנייה לקבלת מידע או כל נתון אחר למשיבים לפנייה זו, כולם או חלקם, החל ממועד פרסום פנייה זו.
 3. רשות החדשנות או מי מטעמה רשאית להשתמש בתוכן ניירות העמדה ונספחיהם או כל מסמך אחר שיוגש לצורך גיבוש המלצות לתכנית, או לשם כל שימוש אחר, ושומרת לעצמה את הזכות להשיב או לא להשיב לתגובות שיתקבלו לפנייה זו, ככל שיתקבלו.
 4. מובהר כי רשות החדשנות רשאית להשתמש בכל מידע שיימסר על ידי המשיבים לפניה זו ולאור כך המשיבים יהיו מנועים מלטעון כנגד רשות החדשנות או מי מטעמה טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בדבר זכויות כלשהן הקשורות ו/או הנובעות מתשובתם לפנייה זו ו/או מהחומר שיצורף לפנייה זו.
 5. אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לפנייה זו ורשות החדשנות או מי מטעמה תהיה רשאית לשקול צעדיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. רשות החדשנות או מי מטעמה רשאית להיפגש בכל שלב שהוא עם כל גוף או משיב שתמצא לנכון, בהתאם להוראות כל דין, ומבלי שיחולו עליה מגבלות מכל סוג שהוא.
 6. אין לראות בפרסום פנייה למידע זו או בכל מעשה בגינה משום התחייבות כלשהי של ממשלת ישראל, רשות החדשנות, או מי מטעמם, כלפי אדם או גוף כלשהו.
 7. כל ההוצאות הכרוכות להכנת והגשת המידע בתגובה לפנייה זו הן באחריות ובמימון הבלעדיים של הנמענים או המשיבים לפנייה זו.
 8. מענה לפנייה זו אינו תחליף להגשת בקשה מסודרת לקבלת סיוע ממי ממסלולי ההטבה השונים של רשות החדשנות, הקיימים במועד פרסום פנייה זו או שיהיו בתוקף בעתיד, על-פי ההוראות, הכללים והנהלים של מסלולי הטבה אלו.
 9. הגשת מענה לבקשה למידע זו אינה תנאי להשתתפות בהליכים עתידיים אם וככל שיהיו כאלה.
 10. למען הסר ספק, מובהר כי אין בפנייה זו כדי לחייב את רשות החדשנות בכל אופן שהוא, לרבות בעניין האפשרות להמשיך בתהליך זה, ואין בה כדי ליצור התחייבות של רשות החדשנות כלפי הנמענים או המשיבים לפנייה זו, והיא מהווה פנייה מקדמית לצורך קבלת מידע בלבד ובעקבותיה תשקול רשות החדשנות את המשך פעולותיה.

 

RFI