פנייה לציבור לקבלת מידע

0
0

תאריך אחרון להגשה 

01/03/2017

זירות 

זירת הזנק
חברות בצמיחה
חברתי ציבורי
ייצור מתקדם
מערך בינלאומי
תשתית טכנולוגית

תמצית הקול קורא 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית (להלן: "רשות החדשנות") מזמינה את הציבור למסור מידע ולהביע עמדה לגבי מדיניות הסיוע של רשות החדשנות לתכניות מחקר ופיתוח שהתוצרים שלהן,  כולם או חלקם, הינם "קוד פתוח" (OPEN SOURCE) (להלן: "קוד פתוח") או שישולבו בקוד פתוח ויועמדו לרשות הכלל (להלן: "תכניות מו"פ בתחום הקוד הפתוח"). רשות החדשנות בוחנת את מדיניותה ועמדתה בנושא האמור ולאור כך מבוצעת פניה זו לציבור.​ הרקע לבחינה זו הוא מצד אחד אישור או הצורך בקבלת אישור מרשות החדשנות, בחלק ממסלולי ההטבה של רשות החדשנות להעביר לגורם אחר שאינו החברה מגישת הבקשה, ידע שפיתוחו נתמך על ידי רשות החדשנות, ומצד שני השימוש ההולך וגובר בקוד פתוח בתחום התוכנה. 

תיאור הקול הקורא 

לשם כך מבקשת רשות החדשנות בזאת לקבל מידע מגופים ישראלים ובינלאומיים בעלי ניסיון וידע מתאימים, בכלל זה, חברות הייטק והתעשייה עתירת ידע, יזמים, משקיעים, אקדמיה ונותני שירותים שונים, להם נגיעה עסקית ו/או טכנולוגית בתחומי השימוש בקוד הפתוח והתרומה לו, לגבי השלכות הכלכליות והעסקיות של שימוש ותרומה כאלה על אותם גופים ועל המשק הישראלי, ואת עמדתם לגבי מתן תמיכה של רשות החדשנות בתוכניות מו"פ בתחום הקוד הפתוח. 

מודגש כי פנייה זו אינה בבחינת הזמנה להגיש הצעות ואינה חלק מהליכי מכרז, מסלול הטבה של רשות החדשנות או הליך אחר לקבלת הצעות, אלא פנייה לקבלת מידע ועמדה בלבד ובעקבותיה תשקול רשות החדשנות את המשך פעולותיה. מבלי לגרוע מהאמור במסמך זה, רשות החדשנות שומרת לעצמה את הזכות לפנות בשאלת הבהרה או בפנייה לקבלת מידע או נתון נוסף מכל גורם שהוא לרבות מהנמענים, כולם או חלקם, אולם אין בפניה כאמור כדי לייצר מחויבות כלשהי כלפי מי שרשות החדשנות או מי מטעמה יפנה אליו. יובהר ויודגש כי בקשה זו אינה מהווה הצעה או הזמנה להגשת בקשה או ליצירת התקשרות עפ"י תקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993, או ע"פ כל דין או נוהל אחר. ​

 

מידע מבוקש

רשות החדשנות מעוניינת כי המידע ועמדות המשיבים יתייחסו בין היתר לנושאים הבאים:
הערה: בכל מקום בו הדבר רלוונטי וחשוב, ניתן ורצוי להתייחס בנפרד לסוגי רשיון שונים של קוד פתוח.
 

 1. הצורך במתן סיוע של רשות החדשנות לתוכניות מו"פ בתחום הקוד הפתוח.
 2. הרציונל שבמתן סיוע של רשות החדשנות לתכניות מו"פ בתחום הקוד הפתוח תוך יצירת מדיניות שונה בין תוכניות מו"פ בתחום הקוד פתוח לבין מגבלות, לרבות אלה הנוגעות להעברת הידע לאחר, החלות על תוצרי תכניות מו"פ בתחומים טכנולוגיים אחרים.
 3. הצעה לכללי מדיניות תמיכה של רשות החדשנות בתוכניות מו"פ בתחום הקוד הפתוח.
 4. נתונים ומידע לגבי מקרים של צמיחה כלכלית של חברות כתוצאה מהעמדת קוד פתוח לטובת הכלל או של תוצר אחר אשר היה תוצאה של תכניות מו"פ בתחום הקוד הפתוח.  
 5. תרחישים ומודלים עסקיים המצדיקים מתן סיוע של רשות החדשנות לתוכניות מו"פ בתחום הקוד הפתוח, וכאלה שלא.
 6. האם וכיצד נוצרת בתוכניות מו"פ בתחום הקוד הפתוח תשואה עודפת למשק הישראלי. לעניין סעיף זה המונח "תשואה עודפת" משמעו הגדלת התועלת הכלכלית למשק הנובעת ממחקר ופיתוח או מפירותיהם, מעבר לתשואה שאמורה לצמוח למי שמעורב ישירות באותו מחקר ופיתוח.

על התייחסות בנוגע לתשואה העודפת למשק הישראלי לכלול, בין היתר, התייחסות לתרחישים הבאים: (1) החברה מקבלת הסיוע מרשות החדשנות, משתתפת בקהילת קוד פתוח ו"תורמת" את הקוד הפתוח לקהילה; (2) החברה מקבלת הסיוע מרשות החדשנות, יוזמת קהילת קוד פתוח מעמידה קוד התחלתי לטובת הקהילה וממשיכה "לתרום" את הקוד הפתוח; (3) החברה מקבלת הסיוע מרשות החדשנות, מבקשת להעמיד לרשות הכלל קוד פרטי שפיתחה.

מידע נוסף

ניתן, ומומלץ, להרחיב את המידע שהתבקש לעיל במידע נוסף כלהלן שיכול לסייע לרשות החדשנות בהבנת היבטים נוספים של הנושא:

 1. מידע על מדיניות של גורמים ממשלתיים בעולם לגבי תמיכה ומימון של תוכניות מו"פ בתחום הקוד הפתוח.
 2. מידע על מדיניות סלקטיבית של חברות בהתאם לסוגים שונים של רישיונות קוד פתוח או קוד חופשי.
 3. מידע לגבי חסרונות וסיכונים המגבילים או מונעים מחברות להשתמש בקוד פתוח ו/או לתרום לו.
 4. שיטות לניהול מצאי הקוד הפתוח בחברות ודרכי השמירה על החובות והזכויות הנובעות מהשימוש בו.
 5. כל מידע נוסף, שיכול לתרום או להשפיע על שיקולי רשות החדשנות בבואה לבחון את מדיניותה ועמדתה בנושא תמיכה בתוכניות מו"פ בתחום הקוד הפתוח, ובכלל זה היבטים נוספים והשפעות על ענף ההייטק ועל הכלכלה הישראלית ולצמיחתן של חברות בתעשייה עתירת הידע בישראל בתחומים קיימים ובתחומים חדשים.

הגשת תגובות/עמדות

​המעוניינים לתרום מידע ולהציג את עמדותיהם בנושא פנייה זו, מתבקשים להעביר את התייחסותם בכתב לכתובת המייל: opensource@innovationisrael.org.il

 • לא יאוחר מיום 1 במרץ 2017 (נא לשים לב שהמועד הוארך)
 • המגיש יציין בפתח נייר העמדה את מי הוא מייצג (לדוגמא חברה, יזם, משקיע, נותן שירות, אקדמיה או כל ישות אחרת)

 

מידע כללי ושמירת זכויות

 1. מבלי לגרוע מהאמור בבקשה זו, רשות החדשנות או מי מטעמה, שומרת לעצמה את הזכות לפנות בשאלות הבהרה או בפנייה לקבלת מידע או כל נתון אחר לכל גורם שהוא לרבות ממשיבים לפנייה זו, כולם או חלקם, החל ממועד פרסום פנייה זו. 
 2. רשות החדשנות, או מי מטעמה, רשאית להשתמש בתוכן ניירות המידע והעמדה ונספחיהם או כל מסמך אחר שיוגש לצורך גיבוש המלצות לכל נושא שבתחום פעילותה, או לשם כל שימוש אחר, ושומרת לעצמה את הזכות להשיב או לא להשיב לתגובות שיתקבלו לפנייה זו, ככל שיתקבלו. מובהר כי אין בפניה זו כדי לחייב את רשות החדשנות לקבל איזו מהעמדות שתוגשנה במענה לפניה זו.
 3. מובהר כי רשות החדשנות רשאית להשתמש בכל מידע שיימסר על ידי המשיבים לפניה זו ולאור כך המשיבים יהיו מנועים מלטעון כנגד רשות החדשנות, או מי מטעמה, טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלשהי בדבר זכויות כלשהן הקשורות ו/או הנובעות מתשובתם לפנייה זו ו/או מהחומר שיצורף לפנייה זו.
 4. אין בפנייה זו כדי ליצור מחויבות כלפי מי מהמשיבים לפנייה זו ורשות החדשנות, או מי מטעמה, תהיה רשאית לשקול צעדיה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. רשות החדשנות, או מי מטעמה, רשאית להיפגש בכל שלב שהוא עם כל גוף או משיב שתמצא לנכון, בהתאם להוראות כל דין, ומבלי שיחולו עליה מגבלות מכל סוג שהוא.
 5. אין לראות בפרסום פנייה למידע זו או בכל מעשה בגינה, משום התחייבות כלשהי של ממשלת ישראל, רשות החדשנות, או מי מטעמם, כלפי אדם או גוף כלשהו.
 6. כל ההוצאות הכרוכות להכנת והגשת המידע בתגובה לפנייה זו הן באחריות ובמימון הבלעדיים של הנמענים או המשיבים לפנייה זו.
 7. מענה לפנייה זו אינו תחליף להגשת בקשה מסודרת לקבלת סיוע ממי ממסלולי ההטבה השונים של רשות החדשנות, הקיימים במועד פרסום פנייה זו או שיהיו בתוקף בעתיד, ע"פ ההוראות, הכללים והנהלים של מסלולי הטבה אלו.
 8. הגשת מענה לבקשה למידע זו אינה תנאי להשתתפות בהליכים עתידיים אם וככל שיהיו כאלה.
 9. למען הסר ספק, מובהר כי אין בפנייה זו, כדי לחייב את רשות החדשנות בכל אופן שהוא, לרבות בעניין האפשרות להמשיך בתהליך זה, ואין בה כדי ליצור התחייבות של רשות החדשנות כלפי הנמענים או המשיבים לפנייה זו, והיא מהווה פנייה מקדמית לצורך קבלת מידע בלבד ובעקבותיה תשקול רשות החדשנות את המשך פעולותיה.