מכוני מחקר תעשייתיים

0
0

המסלול מסייע ותומך במכוני מחקר המבצעים מחקרים יישומיים המיועדים לקידום הייצור המתקדם בישראל. הסיוע מתבצע בשני תתי מסלולים שאליהם ניתן לפנות במקביל: תת מסלול תמיכה כספית בפרויקטי מחקר ופיתוח בשיתוף חברה תעשייתית; ותת מסלול לסיוע לרכישת ציוד מחקר. 

מטרת המסלול

​סיוע ותמיכה במכוני מחקר המבצעים מחקרים יישומיים המיועדים לקידום הייצור המתקדם בישראל.

למי מיועד המסלול?

 • ​למכוני מחקר העוסקים במחקר ופיתוח יישומי ומתן שירותי ייעוץ ובדיקה לתאגידים תעשייתיים ישראלים. רשימת התנאים והקריטריונים המלאה מפורטת באתר רשות החדשנות (ראו סעיף "תנאי מסלול").

מה מקבלים?

 • ​​מענקinfo-icon כספי שישמש למימון מסלול המו"פ ו/או מסלול לרכישת ציוד. ההטבה תינתן לתקופה של שנה, עם אפשרות להגיש בקשה לתמיכה עבור שנה נוספת.

מדוע כדאי לפנות למסלול זה?

 • ​השתתפות בסיכונים בלבד: המסלול מציע למכון המחקר, ודרכו לתעשייה, השתתפות בסיכונים הכרוכים בתהליכי מחקר ופיתוח, אך לא ברווחים עתידיים מתוצאות המחקר.
 • בלי תמלוגים: מכון המחקר המוטב יהיה פטור מתשלום החזר תמלוגים.

תנאי המסלול

על החברה לפעול בהתאם לחובת הדיווח, חובת הרישום, חובת התמלוגים, חובת שימור הידע והקניין הרוחני כפי שמפורט ב מסלול הטבה מס' 11,  בחוק החדשנות  ונהלי הרשות200-01200-02200-03200-04200-06

 

תנאי סף

קריטריונים ל'מכון מחקר':

 1. הוא ישות משפטית עצמאית, ללא כוונת רווח, הפועלת כדין בישראל, ואינו בבעלות ממשלתית מלאה, אשר עיקר פעילותו הוא מחקר ופיתוח ומתן שירותי ייעוץ ובדיקה לתאגידים תעשייתיים ישראלים, או שהינו גוף, ללא כוונת רווח, שאינו מוסד להשכלה גבוהה, כהגדרת מונח זה בחוק החדשנות, ואינו בבעלות ממשלתית מלאה, אשר לפחות שליש מפעילותו הוא מחקר ופיתוח ומתן שירותי ייעוץ ובדיקה לתאגידים תעשייתיים ישראלים שנעדרים באופן מלא או חלקי, יכולת ביצוע עצמאית של מחקר ופיתוח מהסוג האמור;
 2. בעל מערכת ניהול חשבונות עצמאית המפרסם מאזן מבוקר בכל שנה;
 3. מעסיק עובדי מחקר ופיתוח, שהינם בעלי יכולת מדעית וטכנולוגית מוכחת הן בהשכלתם והן בעיסוקם היומיומי, בהיקף כולל של 12 משרות מלאות לפחות.
 4. מחזיק בבלעדיות, בבעלות או בהשכרה, מבנה וציוד המתאימים לביצוע מחקר ופיתוח ובדיקות לתעשייה;
 5. (א) לפחות שליש מהכנסותיו בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה הינן ממתן שירותים לתאגידים תעשייתיים. (ב) עם זאת, בשנת פעילותו הראשונה, מכון מחקר מתחיל יידרש להציג הכנסות בשיעור של 5% ממתן שירותים לתאגידים תעשייתיים, בשנת פעילותו השנייה הכנסות בשיעור של 10% ממתן שירותים לתאגידים תעשייתיים ובשנת פעילות השלישית הכנסות בשיעור של 20% ממתן שירותים לתאגידים תעשייתיים.
 6. בעל זיקה מובהקת לתעשייה, לשם פיתוח טכנולוגיות ומוצרים רלוונטיים לתעשייה ולצורך מתן שירותים ייחודיים לתעשייה שנעדרת, באופן מלא או חלקי, יכולת ביצוע עצמאית של מחקר ופיתוח.

קריטריונים להערכת בקשה

קריטריונים להערכת בקשה על ידי רשות החדשנות ניתן למצוא כאן

תנאים נוספים: 

 • אמות מידה לבחינת תכניות מו"פ

 1. הישימות של תכנית המו"פ ביחס לתעשייה בישראל;
 2. קיימת התחייבות של תאגיד תעשייתי או של מספר תאגידים תעשייתיים בתוכנית מו"פ רלבנטית למימון כספי )ולא בשווה כסף( של 10 עד 10 אחוזים מעלות תכנית המו"פ (להלן "תאגיד מממן"), ובלבד שהתאגיד המממן אינו - משמש קבלן משנה למכון המחקר;
 3. הפוטנציאל של תכנית מו"פ עם מימון משלים ממקורות שאינם מתאגידים מממנים, לפתח למכון המחקר ידע טכנולוגי שיש ביכולתו לסייע בעתיד לתאגידים תעשייתיים בישראל.
 • אמת מידה לבחינת תכניות לרכישת ציוד

מידת החיוניות של התכנית לרכישת ציוד המיועדת למחקר ופיתוח, ואשר תוביל ליצירת מוקד ידע במכון המחקר אשר ישרת את התעשייה.

קולות קוראים וזמני הגשה

מועד הגשה: 

 •  12/09/2019

יש להגיש את הבקשה עד לשעה 14:00 ועל פי התאריך הנקוב מעלה.

תמיכה טכנית תינתן עד לשעה 14:00 ביום ההגשה האחרון לכל תקופה. הגשות אשר יוגשו באיחור לא יתקבלו.

איך מגישים בקשה?

הגשת הבקשה למסלול זה נעשית באופן מקוון דרך האזור האישי באתר.
ראשית, יש להוריד ולמלא מסמכים אלו שיצורפו לבקשה המקוונת:

עם הגשת הבקשה בפעם הראשונה בכל שנה יש להגיש גם כן את המסמכים:

 1. מסמכי המעידים על מערכת ניהול חשבונות עצמאית.
 2. מאזן מבוקר אחרון
 3. הצהרת מכון הכוללת:
  1. היקף תעסוקה ומחקר של עובדי המכון
  2. היקף הכנסות מהמחזור הנובעות ממתן שירותים לתאגידים תעשייתיים.

שימו לב: אין להעלות קבצים המוגנים בסיסמה או קבצים המכילים בשמם את התווים הלא חוקיים הבאים: # % & * : < > ? / { | }

שנית, לאחר מילוי כל המסמכים יש להירשם/להיכנס לאזור האישי באתר ולמלא את טופס הגשת בקשה לתמיכה ולצרף את המסמכים.

שאלות בנושאי הגשת הבקשה יש לפנות למחלקת השירות בכתובת המייל: klita@innovationisrael.org.il  או בטלפון: 03-7157900.

 

לפרטים וליצירת קשר

 

​זירת תשתית טכנולוגית

כתובת דואר אלקטרוני: Tashtiot@innovationisrael.org.il