english-icon

הרשמה

כיצד ניתן להגיש בקשה לקבלת מידע?

סוגי בקשות

​לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח – 1998, לכל אזרח ישראל או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית.
 
בקשה לקבלת מידע המצוי במשרד הכלכלה יש להגיש לממונה על יישום חוק חופש המידע במשרד על גבי טופס הבקשה (אותו ניתן להוריד גם במאתר חופש המידע הממשלתי). 

שימו לב, יש לפרט ולציין במדויק את פרטי המידע שאותו מבקשים על מנת שניתן יהיה לאתר את המידע ולטפל בבקשה.
 
על פי תקנות חופש המידע (אגרות), תשס"ח –  2007 והוראות התכ"ם, יש לשלם "אגרת בקשה" לקבלת מידע על סך 20₪ (מידע שאדם מבקש אודות עצמו וזכויותיו פטור מ"אגרת הבקשה" וכן פטור מאגרת טיפול בעד ארבע שעות עבודה ראשונות).
 
יש למלא טופס "כתב התחייבות", לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה המידע המבוקש עד לסכום שלא יעלה על 150 ש"ח.
 
במידה ועלות הטיפול בבקשה גבוהה יותר, תידרש הסכמה בנפרד להמשך הטיפול.
אגרת טיפול לכל שעת עבודה היא 30 ₪ (פטור מאגרת טיפול בעד ארבע שעות עבודה ראשונות) 
מידע על גבי  דף צילום, מודפס, פלט מחשב, עלות 0.20 ₪ לעמוד.
תקליטור המכיל קבצים 2.5 ₪. 

תשלום אגרת הבקשה

את אגרת הבקשה ניתן לשלם:

  • באמצעות שרת התשלומים הממשלתי​
  • בבנק הדואר או בכל בנק אחר  - לחשבון בנק הדואר 09 סניף ראשי 001 חשבון מספר 26535 על שם הכנסות מאגרות ערעור לוועדת מחקר. (אין צורך בשובר מיוחד לתשלום של משרדנו. השובר יוכן  ויימסר ע"י פקיד הדואר-בנק).
     

משלוח הבקשה

​את הבקשה, בצירוף האסמכתא (אפשרי העתק צילום) שאגרת הבקשה שולמה, יש לשלוח בדואר אל הממונה על יישום חוק חופש המידע, רשות החדשנות, לכתובת: רח' הירדן 4, קרית שדה-התעופה, ת.ד 1099 מיקוד 7019900.