אין מסלולי הטבה או נהלים עבור מסלול זה

נספח 9 - דוח שנתי מפורט על פעילות מעבדה לחדשנות
תאריך עדכון: 04/12/2019
נספח 8 - טופס בקשה לפתיחת/עדכון מוטב בארץ
תאריך עדכון: 04/12/2019
נספח 1 להליך תחרותי - מסמך בקשה לקבלת זיכיון - הקמה והפעלת מעבדה לחדשנות
תאריך עדכון: 04/12/2019
טופס הצהרה והרשאה (מעבדות לחדשנות)
תאריך עדכון: 04/12/2019
טופס תקציב חברת מעבדה (אקסל)
תאריך עדכון: 04/12/2019
בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תכנית מעבדות לחדשנות
תאריך עדכון: 04/12/2019
בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה
תאריך עדכון: 04/12/2019
הצהרה רואי החשבון של החברה
תאריך עדכון: 02/12/2019
בקשה למכינה
תאריך עדכון: 07/10/2019
טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019
תאריך עדכון: 11/08/2019