טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
הצהרה בדבר השתייכות לאוכלוסיית המיעוטים (נספח 9) 11/02/2018 הורדה של הצהרה בדבר השתייכות לאוכלוסיית המיעוטים (נספח 9)
בקשה תקציב מנהלת חממה 18/12/2017 הורדה של בקשה תקציב מנהלת חממה
מסלול תנופה - טופס תקציב מבוקש 18/12/2017 הורדה של מסלול תנופה - טופס תקציב מבוקש
סגירה חממות הצהרת רווח 17/12/2017 הורדה של סגירה חממות הצהרת רווח
נופר ב' שאלון מוסד מחקר 12/11/2017 הורדה של נופר ב' שאלון מוסד מחקר
קמין א' בקשות מוסד מחקר 12/11/2017 הורדה של קמין א' בקשות מוסד מחקר
סגירה כללי הצהרת רווח 12/11/2017 הורדה של סגירה כללי הצהרת רווח
סגירה כללי הצהרת הנהלה 12/11/2017 הורדה של סגירה כללי הצהרת הנהלה
סגירה כללי דו"ח טכני 12/11/2017 הורדה של סגירה כללי דו"ח טכני
קמין נספח ג' - בקשה 01/11/2017 הורדה של קמין נספח ג' - בקשה
קמין נספח ב' הצדקת פרויקט קמין 01/11/2017 הורדה של קמין נספח ב' הצדקת פרויקט קמין
נופר נספח ג - בקשה 01/11/2017 הורדה של נופר נספח ג - בקשה
טופס דיווח מסלול תנופה 31/10/2017 הורדה של טופס דיווח מסלול תנופה
מסלול תנופה - טופס מינוי יזם מוביל 31/10/2017 הורדה של מסלול תנופה - טופס מינוי יזם מוביל
מסלול תנופה - טופס הצהרה למוטב שאינו עוסק מורשה 31/10/2017 הורדה של מסלול תנופה - טופס הצהרה למוטב שאינו עוסק מורשה
I4F APPLICATION FORM
07/03/2018
נספח 8 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שהועסקו אצל המציע.docx
25/02/2018
נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx
25/02/2018
נספח 6 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום).doc
25/02/2018
נספח 5 - תצהיר המציע וכל אחד מבעלי מניותיו.docx
25/02/2018
נספח 4 - תצהיר בדבר מחזור המכירות של התאגיד הזר.docx
25/02/2018
נספח 3 - תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו''פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx
25/02/2018
נספח 2 - תצהיר ביחס לשליטה במישרין או בעקיפין במציע.docx
25/02/2018
נספח 1 - טופס הצעת מועמדות לשמש כמרכז מו''פ
25/02/2018
כתב ערבות (נספח 12)
08/02/2018