טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx 25/02/2018 הורדה של נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx
נספח 6 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום).doc 25/02/2018 הורדה של נספח 6 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום).doc
נספח 5 - תצהיר המציע וכל אחד מבעלי מניותיו.docx 25/02/2018 הורדה של נספח 5 - תצהיר המציע וכל אחד מבעלי מניותיו.docx
נספח 3 - תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו''פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx 25/02/2018 הורדה של נספח 3 - תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו''פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx
דיווח ביניים לדוגמה 15/02/2018 הורדה של דיווח ביניים לדוגמה
בקשה תקציב מנהלת חממה 18/12/2017 הורדה של בקשה תקציב מנהלת חממה
סגירה כללי הצהרת הנהלה 12/11/2017 הורדה של סגירה כללי הצהרת הנהלה
סגירה כללי דו"ח טכני 12/11/2017 הורדה של סגירה כללי דו"ח טכני
מסלול תנופה - טופס מינוי יזם מוביל 31/10/2017 הורדה של מסלול תנופה - טופס מינוי יזם מוביל
מסלול תנופה - טופס הצהרה למוטב שאינו עוסק מורשה 31/10/2017 הורדה של מסלול תנופה - טופס הצהרה למוטב שאינו עוסק מורשה
מאגד נספח ב אקדמיה 31/10/2017
הצהרה בדבר אחריות חברתית - ויזות חדשנות 15/10/2017 הורדה של הצהרה בדבר אחריות חברתית - ויזות חדשנות
הצהרה בדבר מספר עובדי החברה
תאריך עדכון: 08/12/2019
טופס הצהרה והרשאה
תאריך עדכון: 08/12/2019
תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל
תאריך עדכון: 08/12/2019
תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה
תאריך עדכון: 05/12/2019
טופס הצעה סיירות תכנות (נספחים 1-6)
תאריך עדכון: 05/12/2019
הצהרה בדבר השתייכות לאוכלוסיית המיעוטים (נספח 9)
תאריך עדכון: 05/12/2019
כתב ערבות (נספח 12)
תאריך עדכון: 05/12/2019
טופס הגשת בקשה למסלול הסדנה
תאריך עדכון: 05/12/2019
הסכם עקרונות הכוונת ידע
תאריך עדכון: 05/12/2019
הסכם עקרונות העברת ידע
תאריך עדכון: 05/12/2019