טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס הצעה סיירות תכנות (נספחים 1-6) 08/04/2018 הורדה של טופס הצעה סיירות תכנות (נספחים 1-6)
הצהרה של איש סגל המועסק במוסד אקדמי 25/03/2018 הורדה של הצהרה של איש סגל המועסק במוסד אקדמי
פרטי חשבון קרן תמורה לתשלום בהעברה בנקאית 14/03/2018 הורדה של פרטי חשבון קרן תמורה לתשלום בהעברה בנקאית
אישור רוח והצהרת הנהלת חברה 14/03/2018 הורדה של אישור רוח והצהרת הנהלת חברה
נספח 8 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שהועסקו אצל המציע.docx 25/02/2018 הורדה של נספח 8 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שהועסקו אצל המציע.docx
נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx 25/02/2018 הורדה של נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx
נספח 6 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום).doc 25/02/2018 הורדה של נספח 6 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום).doc
נספח 5 - תצהיר המציע וכל אחד מבעלי מניותיו.docx 25/02/2018 הורדה של נספח 5 - תצהיר המציע וכל אחד מבעלי מניותיו.docx
נספח 4 - תצהיר בדבר מחזור המכירות של התאגיד הזר.docx 25/02/2018 הורדה של נספח 4 - תצהיר בדבר מחזור המכירות של התאגיד הזר.docx
נספח 3 - תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו''פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx 25/02/2018 הורדה של נספח 3 - תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו''פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx
נספח 2 - תצהיר ביחס לשליטה במישרין או בעקיפין במציע.docx 25/02/2018 הורדה של נספח 2 - תצהיר ביחס לשליטה במישרין או בעקיפין במציע.docx
נספח 1 - טופס הצעת מועמדות לשמש כמרכז מו''פ 25/02/2018 הורדה של נספח 1 - טופס הצעת מועמדות לשמש כמרכז מו''פ
דיווח ביניים לדוגמה 15/02/2018 הורדה של דיווח ביניים לדוגמה
כתב ערבות (נספח 12) 11/02/2018 הורדה של כתב ערבות (נספח 12)
הצהרה בדבר השתייכות לאוכלוסיית המיעוטים (נספח 9) 11/02/2018 הורדה של הצהרה בדבר השתייכות לאוכלוסיית המיעוטים (נספח 9)
בקשה לתמיכה מסלול 37 א
07/05/2018
תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל
17/04/2018
תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה
17/04/2018
טופס בקשה לתמיכה בתכנית מופ של טכנולוגיה מסייעת עבור אנשים עם מוגבלויות
17/04/2018
קובץ לדיווח שעות ידני - 2017
08/04/2018
הצהרה של איש סגל המועסק במוסד אקדמי
25/03/2018
פרטי חשבון קרן תמורה לתשלום בהעברה בנקאית
14/03/2018
תמורה כללי בקשה לסגירה
14/03/2018
אישור רוח והצהרת הנהלת חברה
14/03/2018
טופס דיווח תמלוגים
14/03/2018