טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
נספח 5 - תצהיר המציע וכל אחד מבעלי מניותיו.docx 21/03/2021 הורדה של נספח 5 - תצהיר המציע וכל אחד מבעלי מניותיו.docx
נספח 6 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום).doc 21/03/2021 הורדה של נספח 6 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום).doc
נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx 21/03/2021 הורדה של נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx
סגירה כללי הצהרת הנהלה 21/03/2021 הורדה של סגירה כללי הצהרת הנהלה
סגירה כללי הצהרת רו"ח 21/03/2021 הורדה של סגירה כללי הצהרת רו"ח
טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019 21/03/2021 הורדה של טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019
בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה 21/03/2021 הורדה של בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה
בקשה תקציב מנהלת חממה 21/03/2021 הורדה של בקשה תקציב מנהלת חממה
טופס בקשה לאישור הגנה להשקעה בחברת הייטק ישראלית 25/02/2021 הורדה של טופס בקשה לאישור הגנה להשקעה בחברת הייטק ישראלית
טופס בקשה לאישור מקדמי לחברת הייטק ישראלית 25/02/2021 הורדה של טופס בקשה לאישור מקדמי לחברת הייטק ישראלית
טופס בקשה לפתיחת/ עדכון מוטב 25/02/2021 הורדה של טופס בקשה לפתיחת/ עדכון מוטב
טופס בקשה לאישור משקיע קשור 25/02/2021 הורדה של טופס בקשה לאישור משקיע קשור
טופס בקשה להכרה באבן דרך- מסלול 43 22/02/2021 הורדה של טופס בקשה להכרה באבן דרך- מסלול 43
חוות דעת רו"ח על הצהרת מנהלים 22/02/2021 הורדה של חוות דעת רו"ח על הצהרת מנהלים
טופס בקשה תמיכה בתכנית הרצה בינלאומית 22/02/2021 הורדה של טופס בקשה תמיכה בתכנית הרצה בינלאומית
טופס לבדיקת עמידה בתנאי סף למסלולי ייצור מתקדם
תאריך עדכון: 14/04/2021
בקשת הדרכה לקראת הגשת בקשה לתמיכה במו"פ
תאריך עדכון: 14/04/2021
Knowledge import program - Budget request template for foreign research
תאריך עדכון: 08/04/2021
נספח 3 לנהלי מסלול 4 - תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התניית אישורים - שכר מינימום
תאריך עדכון: 04/04/2021
נספח 4 - מסלול 4 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו
תאריך עדכון: 04/04/2021
נספח 2 לנהלי מסלול 4 - הצהרות והתחייבויות המציע
תאריך עדכון: 04/04/2021
טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי
תאריך עדכון: 24/03/2021
שאלון חברה - תעשיה
תאריך עדכון: 21/03/2021
טופס תיאור הפרוייקט (Word)
תאריך עדכון: 21/03/2021
בקשת בדיקת שיוך לקראת בקשה לתמיכה במו"פ
תאריך עדכון: 21/03/2021