טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
הצהרה בדבר אחריות חברתית - ויזות חדשנות 21/03/2021 הורדה של הצהרה בדבר אחריות חברתית - ויזות חדשנות
התאמת מוצרים שאלות ותשובות 21/03/2021 הורדה של התאמת מוצרים שאלות ותשובות
נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק) 21/03/2021 הורדה של נספח 9 - בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו"פ (לאחר הפעלת התיק)
הסכם עקרונות שת"פ 21/03/2021 הורדה של הסכם עקרונות שת"פ
הצהרה רואי החשבון של החברה 21/03/2021 הורדה של הצהרה רואי החשבון של החברה
תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה 21/03/2021 הורדה של תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה
תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל 21/03/2021 הורדה של תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל
נספח 3 - תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו''פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx 21/03/2021 הורדה של נספח 3 - תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו''פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx
נספח 5 - תצהיר המציע וכל אחד מבעלי מניותיו.docx 21/03/2021 הורדה של נספח 5 - תצהיר המציע וכל אחד מבעלי מניותיו.docx
נספח 6 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום).doc 21/03/2021 הורדה של נספח 6 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום).doc
נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx 21/03/2021 הורדה של נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx
סגירה כללי דו"ח טכני 21/03/2021 הורדה של סגירה כללי דו"ח טכני
סגירה כללי הצהרת הנהלה 21/03/2021 הורדה של סגירה כללי הצהרת הנהלה
סגירה כללי הצהרת רו"ח 21/03/2021 הורדה של סגירה כללי הצהרת רו"ח
טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019 21/03/2021 הורדה של טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019
נספח 4 - מסלול 4 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו
תאריך עדכון: 04/04/2021
נספח 2 לנהלי מסלול 4 - הצהרות והתחייבויות המציע
תאריך עדכון: 04/04/2021
טופס בקשה לאישור תאגיד השקעה ייעודי
תאריך עדכון: 24/03/2021
שאלון חברה - תעשיה
תאריך עדכון: 21/03/2021
טופס תיאור הפרוייקט (Word)
תאריך עדכון: 21/03/2021
טופס בקשה לתמיכה בתכניות מו"פ בזירת ייצור מתקדם
תאריך עדכון: 21/03/2021
טופס הצהרה והרשאה
תאריך עדכון: 21/03/2021
טופס בקשה לשיתוף פעולה במו"פ
תאריך עדכון: 21/03/2021
טופס העברת חובות וזכויות
תאריך עדכון: 21/03/2021
מסלול תנופה - טופס בקשה
תאריך עדכון: 21/03/2021