טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס בקשה לאישור הגנה להשקעה בחברת הייטק ישראלית 25/02/2021 הורדה של טופס בקשה לאישור הגנה להשקעה בחברת הייטק ישראלית
טופס בקשה לאישור מקדמי לחברת הייטק ישראלית 25/02/2021 הורדה של טופס בקשה לאישור מקדמי לחברת הייטק ישראלית
טופס בקשה לפתיחת/ עדכון מוטב 25/02/2021 הורדה של טופס בקשה לפתיחת/ עדכון מוטב
טופס בקשה לאישור משקיע קשור 25/02/2021 הורדה של טופס בקשה לאישור משקיע קשור
טופס בקשה להכרה באבן דרך- מסלול 43 22/02/2021 הורדה של טופס בקשה להכרה באבן דרך- מסלול 43
חוות דעת רו"ח על הצהרת מנהלים 22/02/2021 הורדה של חוות דעת רו"ח על הצהרת מנהלים
טופס בקשה תמיכה בתכנית הרצה בינלאומית 22/02/2021 הורדה של טופס בקשה תמיכה בתכנית הרצה בינלאומית
דוח טכני מסכם - מסלול תנופה 09/02/2021 הורדה של דוח טכני מסכם - מסלול תנופה
דגשים למילוי טפסי הבקשה 07/02/2021 הורדה של דגשים למילוי טפסי הבקשה
טופס בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה 31/01/2021 הורדה של טופס בקשה לתמיכה במסלולי חדשנות בתחומי הרצה
טופס בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ 31/01/2021 הורדה של טופס בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ
טופס דיווח שעות 2021 17/01/2021 הורדה של טופס דיווח שעות 2021
טופס דיווח שעות 2020 17/01/2021 הורדה של טופס דיווח שעות 2020
Guidance for applicants 14/01/2021 הורדה של Guidance for applicants
טופס הגשה לקרן הודו 14/01/2021 הורדה של טופס הגשה לקרן הודו
תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל
תאריך עדכון: 21/03/2021
נספח 3 - תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו''פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx
תאריך עדכון: 21/03/2021
נספח 5 - תצהיר המציע וכל אחד מבעלי מניותיו.docx
תאריך עדכון: 21/03/2021
נספח 6 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום).doc
תאריך עדכון: 21/03/2021
נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx
תאריך עדכון: 21/03/2021
סגירה כללי דו"ח טכני
תאריך עדכון: 21/03/2021
סגירה כללי הצהרת הנהלה
תאריך עדכון: 21/03/2021
סגירה כללי הצהרת רו"ח
תאריך עדכון: 21/03/2021
טופס ערעור על התחשבנות סופית 11.8.2019
תאריך עדכון: 21/03/2021
בקשת תקציב לחברת פרוייקט חממה
תאריך עדכון: 21/03/2021