תפריט נגישות
 • שינוי גודל טקסט

  • טקסט רגיל
  • טקסט בינוני
  • טקסט מוגדל
 • ניגודיות צבעים

  • שחור-לבן
  • ניגודיות גבוהה
  • ניגודיות רגילה
 • תצוגה

  • סמן גדול לבן
  • סמן גדול שחור
 •  

טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
תמורה תנופה טופס דיווח תמלוגים 14/03/2018 הורדה
פרטי חשבון קרן תמורה לתשלום בהעברה בנקאית 14/03/2018 הורדה
תמורה כללי בקשה לסגירה 14/03/2018 הורדה
אישור רוח והצהרת הנהלת חברה 14/03/2018 הורדה
טופס דיווח תמלוגים 14/03/2018 הורדה
הנחיות להגשת בקשה לקרן ישראל הודו לחדשנות טכנולוגית 14/03/2018 הורדה
I4F APPLICATION FORM 07/03/2018 הורדה
נספח 8 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שהועסקו אצל המציע.docx 25/02/2018 הורדה
נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx 25/02/2018 הורדה
נספח 6 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום).doc 25/02/2018 הורדה
נספח 5 - תצהיר המציע וכל אחד מבעלי מניותיו.docx 25/02/2018 הורדה
נספח 4 - תצהיר בדבר מחזור המכירות של התאגיד הזר.docx 25/02/2018 הורדה
נספח 3 - תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו''פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx 25/02/2018 הורדה
נספח 2 - תצהיר ביחס לשליטה במישרין או בעקיפין במציע.docx 25/02/2018 הורדה
נספח 1 - טופס הצעת מועמדות לשמש כמרכז מו''פ 25/02/2018 הורדה
תמורה תנופה טופס דיווח תמלוגים
14/03/2018
שם המפרסם:
פרטי חשבון קרן תמורה לתשלום בהעברה בנקאית
14/03/2018
שם המפרסם:
תמורה כללי בקשה לסגירה
14/03/2018
שם המפרסם:
אישור רוח והצהרת הנהלת חברה
14/03/2018
שם המפרסם:
טופס דיווח תמלוגים
14/03/2018
שם המפרסם:
הנחיות להגשת בקשה לקרן ישראל הודו לחדשנות טכנולוגית
14/03/2018
שם המפרסם:
I4F APPLICATION FORM
07/03/2018
שם המפרסם:
נספח 8 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שהועסקו אצל המציע.docx
25/02/2018
שם המפרסם:
נספח 7 - תצהיר בדבר מספר עובדי המו''פ שיועסקו אצל המציע.docx
25/02/2018
שם המפרסם:
נספח 6 - תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים - שכר מינימום).doc
25/02/2018
שם המפרסם: