כן, בכפוף לקבלת אישור מראש של ועדת המחקר.
על הגורם המשעבד יהיה להתחייב כלפי הרשות כי במידה והשעבוד יופעל, יחולו עליו כל החובות מכוח חוק החדשנות ולפי תנאי התכנית, לרבות החובה שלא להעביר את הידע לאחר אלא בהסכמת ועדת המחקר, וכן החובה לשלם תמלוגים.

על מקבל ההטבה לדווח לרשות תוך שבעה ימים מהגשת הבקשה נגדו.