חברה שאינה בבעלות ארגון בריאות לא יכולה להגיש בקשה לבד, אלא רק במסגרת שותפות עם תאגיד הנמצא בשליטת ארגוני הבריאות. יש לוודא כי לא מבוקש מימון כפול מאת רשות החדשנות על רכיבי פעילות זהים.