תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל