נספח 4 - תצהיר בדבר מחזור המכירות של התאגיד הזר.docx