מסלול מיעוטים

תכנית חברות מתחילות (מכוח הוראת מנכ"ל 8.23 המעודכנת מיום 19.7.2015)  6.1.2 ו 12- ,5.1 , בדיקת זכאות לסטטוס "חברה מתחילה" במסלול מיעוטים ע"פ סעיפים 3.5

אישורים, הצהרות ומסמכים נדרשים

יש לצרף את המסמכים לטופסי הבקשה בהגשה המקוונת.
במידה ולא ניתן לצרף את כולם, ניתן להשלים את המשלוח לכתובת דוא"ל klita@ocs.economy.gov.il

הצהרת החברה חתומה ע"י מורשי חתימה מטעם החברה

 1. התחייבות החברה שתפעיל ותמסחר אך ורק פרויקטinfo-icon אחד, זה המוצע במסגרת מסלול חברות מתחילות בלבד.
 2. הצהרה חתומה ביחס לעמידת החברה בתנאי הוראת מנכ"ל 0.4 בנושא "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית".
 3. היעדר מימון קודם מלשכת המדע"ר, למעט בתכניות תמיכה מוקדמות (תכניות תנופה, תכניות החממות, מסלול מתקדם במרכז לאנרגיות מתחדשות ותכנית לעידוד פיתוחים טכנולוגיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים), מיום ההתאגדות ועד מועד הגשת הבקשה.
 4. מימון קודם במסגרת תכניות תמיכה מוקדמות (תכניות תנופה, תכניות החממות, מסלול מתקדם במרכז לאנרגיות מתחדשות ותכנית לעידוד פיתוחים טכנולוגיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים). נא לפרט מספרי התיקים, תקופות מו"פ, שמות התוכניות וסכומיהן.
 5. פירוט תחום בו פועלת החברה להגדרת תחום ביוטכנולוגיה.
 6. שם היזם/ים ובעל הרעיון + מס' ת.ז. + הצהרה לגבי ההשתייכות המיגזרית. לעניין זה, מגזר בני מיעוטים - האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים בדואים וצ'רקסים. באישור יש לציין את ההשתייכות המדויקת.
 7. הצהרה לגבי שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזם/ים ובעל הרעיון ממגזר בני המיעוטים.
 8. הצהרה כי היזם/ים ממגזר בני המיעוטים הוא/ הם בעל הרעיון, נמנה/ים על צוות המו"פ בתוכנית המוגשת ומה היקף המשרה בו הוא/ הם מועסק/ים ע"י התאגיד.
 9. איש קשר מטעם החברה כולל טל. נייד, טל. נייח וכתובת דואר אלקטרוני.

מסמכים נדרשים

 1. תעודת התאגדות בישראל.
 2. דו"חות כספיים מבוקרים משנת ההתאגדות ועד לשנה האחרונה שלפני הגשת הבקשה.
 3. מאזן בוחן לתום השנה האחרונה (אם אין לגביה דו"ח כספי מבוקר)
 4. מאזן בוחן מתום השנה האחרונה, ועד למועד הגשת הבקשה.
 5. תעודת זהות של היזם/ים ובעל הרעיון + הספח לתעודת זהות זו. אם מקום המגורים אינו עדכני, יש לפרט ולהסביר את השינוי, כולל התייחסות עו"ד לכך.

אישור רואי החשבון של החברה

 1. סך הכנסות החברה מיום ההתאגדות ועד ליום הגשת הבקשה.
 2. סך הכנסות החברה ב 12- החודשים השלמים האחרונים לפני מועד הגשת הבקשה.
 3. היעדר מימון קודם מלשכת המדע"ר, למעט בתכניות תמיכה מוקדמות (תכניות תנופה, תכניות החממות, מסלול מתקדם במרכז לאנרגיות מתחדשות ותכנית לעידוד פיתוחים טכנולוגיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים), מיום ההתאגדות ועד מועד הגשת הבקשה.
 4. מימון קודם במסגרת תכניות תמיכה מוקדמות (תכניות תנופה, תכניות החממות, מסלול מתקדם במרכז לאנרגיות מתחדשות ותכנית לעידוד פיתוחים טכנולוגיים לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים). נא לפרט מספרי התיקים, תקופות המו"פ, שמות התוכניות וסכומיהן.
 5. סך הוצאות החברה ב 12- החודשים השלמים האחרונים לפני מועד הגשת הבקשה.
 6. היעדר חובות בלתי מוסדרים למשרד התמ"ת, ולרשויות המס השונות, לרבות דיווחים לרשויות אלה שלא הוגשו במועד ובגינם רשומה החברה כמפרת חוק ברישומי רשות התאגידים.
 7. היעדר כפל מימון לתוכנית זו, דהיינו היעדר תמיכות נוספות לתוכנית המוגשת כעת.

אישור עורכי הדין של החברה

 1. היעדר חשבון בנק מוגבל לחברה.
 2. אי קיום הליכים של פירוק או כינוס נכסים של החברה.
 3. הון המניות הרשום, המונפק והנפרע, נכון למועד הגשת הבקשה.
 4. פירוט בעלי המניות וההון המונפק והנפרע שברשותם, נכון למועד הגשת הבקשה.
 5. שם היזם/ים ובעל הרעיון + מס' ת.ז. + אישור עו"ד לגבי ההשתייכות המיגזרית. לעניין זה, מגזר בני מיעוטים - האוכלוסייה הערבית לרבות דרוזים בדואים וצ'רקסים. באישור יש לציין את ההשתייכות המדויקת.
 6. פירוט שיעור הון המניות (על בסיס דילול מלא) המוחזק על ידי היזם/ים ובעל הרעיון ממגזר בני המיעוטים.
 7. אישור עו"ד כי היזם/ים ממגזר בני המיעוטים הוא/ הם בעל הרעיון, נמנה/ים על צוות המו"פ בתוכנית המוגשת ומה היקף המשרה בו הוא/ הם מועסק/ים ע"י התאגיד.
 8. אם מקום המגורים אינו תואם את הרישום בתעודת הזהות, יש לפרט ולכלול הסבר באישור עו"ד.

לשאלות:
איתי בק, סגן ראש מינהלת חברות מתחילות וחממות טכנולוגיות
טלפון: 03-5118163
דאו"ל: Itay.Beck@ocs.economy.gov.il

עמרי כהן, מינהלת חברות מתחילות וחממות טכנולוגיות
טלפון: 03-5118162
דאו"ל: Omri.Cohen@ocs.economy.gov.il