מחלקת התקשרויות וחוזים ( כתבי התחייבות והפעלת תיקים)