מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו שלבית מס' 5/2022 לניהול 5 מאגדים: HRI, Liquid Biopsy בשר מתורבת, זחל זבוב החיל השחור, TRUST AI

תאריך אחרון להגשה 

12/09/2022

תמצית המכרז 

מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו שלבית מס'  5/2022 לניהול 5 מאגדים (HRI, Liquid Biopsy  בשר מתורבת, זחל זבוב החיל השחור, TRUST AI)

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות לניהול 5 מאגדים כמפורט במכרז, לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם.

 1. מהות ההתקשרות:

ניהול 5 המאגדים כדקלמן, כמפורט במסמכי המכרז:

שם המאגד

תחום פעילות

HRI

אינטראקציית אדם - רובוט

Liquid Biopsy

טכנולוגיות לזיהוי מוקדם של מחלות (ביו-מרקרים וחיישנים)

בשר מתורבת

טכנולוגיות לייעול והוזלת ייצור בשר מתורבת

זחל זבוב החיל השחור כלכלה מעגלית סביב זחל זבוב החיל השחור (רבייה, גידול, תחליפי מזון ותוצרי לוואי ופירוק פסולת)  
TRUST  AI כלים להגברת יכולת ההסתמכות על מערכות AI מבוססות רשתות נוירוניות
 

פרטי המכרז 

 1. תקופת ההתקשרות

12 (שנים עשר) חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

 1. תנאי סף ייחודיים (מפורטים באופן מלא במסמכי המכרז)

ניסיון המציע/ה צריך לעמוד בתנאים הבאים:

 • מנהל המאגד המוצע הוא בעל תואר אקדמי ראשון לפחות המוכר בישראל, בהנדסה, במדעי החיים או במדעים מדויקים.
 • מנהל המאגד המוצע הוא בעל ניסיון קודם ומוכח בניהול פרויקטי מו"פ. יובהר, כי הפרויקט יכול להיות פרויקט שבו מספר שותפים מגופים שונים או יחידות שונות באותו ארגון; או, לחילופין - מנהל המאגד המוצע הוא בעל תואר שלישי בהנדסה, מדעים מדויקים או מדעי החיים, או לומד לקראת קבלת תואר שלישי כאמור.  
 • מנהל המאגד המוצע הוא בעל ניסיון קודם ומוכח בפיתוח מוצר ו/או ניהול מו"פ עתיר ידע בתחום הפעילות של המאגד שביחס אליו מוגשת ההצעה; או, לחילופין – מנהל המאגד המוצע הוא בעל תואר שלישי בהנדסה, מדעים מדויקים או מדעי החיים, או לומד לקראת קבלת תואר שלישי כאמור, בתחום פעילות המאגד שביחס אליו מוגשת ההצעה.
0
0

הגשת בקשה 

 1. הליך המכרז
 • מסמכי המכרז מפורסמים באתר האינטרנט של הרשות.
 • שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים – 18.08.2022.
 • הגשת ההצעות למכרז תיעשה באמצעות מערכת רמדורנט - מערכת להגשת הצעות במכרזים ממוכנים, באמצעות תיבת מכרזים אלקטרונית, המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע"מ. כל המעוניין להשתתף במכרז, נדרש להוריד את טופס מילוי הפרטים מאתר הרשות, תחת לשונית "מכרזים" בתחתית הדף, ולשלוח את הטופס המלא לתיבת הדוא"ל של אגף התפעול והרכש. מומלץ להקדים ולהירשם כאמור, ולא להמתין לרגע האחרון לפני הגשת ההצעה.
 • לאחר ביצוע האמור לעיל, המשתתף יקבל בדוא''ל, בהתאם לפרטים שמסר, זימון לרישום למערכת רמדורנט וכן הנחיות בנוגע להגשת הצעה למכרז באתר.
 • המועד האחרון להגשת ההצעות – 12.09.2022 - בשעה 14:00. ועדת המכרזים של הרשות לא תדון בהצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים (הגשה מקוונת) במועד זה, והתיבה תינעל.
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
 • יש לעקוב באתר האינטרנט של הרשות לגבי כל שינוי במכרז ו/או במועדים מכוחו. 
 • הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא

 

מסמכי מכרז מנהלי מאגדים

נספחים

הסכם נספח למכרז מנהלי מאגדים 2022
קובץ טופס השתתפות במכרז מקוון - מנהלי מאגדים 2022
מנהלי מאגדים -טופס הצעה
קובץ מנהלי מאגדים -טופס הצעה-מסמכים להגשה בוורד
מודעה לעיתון