מכרז פומבי דו-שלבי מס' 3/2021 לאספקת מערכת להערכת ביצועי עובדים, מנהלים וגורמים נוספים

(1) ביום ה', 7.10.2021 הרשות עדכנה את מסמכי המכרז, מצורפים מסמכי המכרז המתוקנים. לנוחיותכם, מסמכי המכרז המתוקנים מסומנים בעקוב אחר שינויים. 
בנוסף, מפורסם קובץ השאלות וההבהרות. 

(2) לתשומת לב המשתתפים, מצורף טופס הצעה מעודכן ב-PDF וכן קובץ מסוג וורד של חלק מהמסמכים הנדרשים על מנת להקל בעריכת הטבלאות אשר נלוות לטופס ההצעה. 

תאריך אחרון להגשה 

20/10/2021

תמצית המכרז 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן השירותים כמפורט להלן:

 1. מהות ההתקשרות

קבלת זכויות לשימוש במערכת להערכת ביצועי עובדים, מנהלים וגורמים נוספים ("המערכת"); שירותי ייעוץ והתאמה; אחריות ותחזוקה.

 

 1. תקופת ההתקשרות

 12 חודשים. בהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 9 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

 

 1. תנאי סף ייחודיים (פירוט במסמכי המכרז)

 

 • המציע הוא בעל תקן אבטחת מידע ISO27001:2013 תקף.
 • המציע בעל ניסיון, במהלך 3 השנים האחרונות, במתן שירותי הקמה, אפיון, פיתוח, אספקה, הטמעה ותחזוקה של מערכות מסוג המערכת המוצעת, ב-3 ארגונים שונים בישראל לפחות, העומדות בתנאים הבאים:
  • המערכת פועלת בייצור שוטף לפחות שנתיים נכון למועד הגשת ההצעה למכרז; וגם-
  • המערכת משמשת 500 משתמשים לפחות בכל ארגון (מעריכים ומוערכים).
 • המציע יציג יועץ ארגוני המיועד ללוות את השירות, בעל ניסיון של 10 שנים לפחות בתחום הערכת ביצועי עובדים, במהלך 10 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה.
 • המערכת המוצעת עומדת בכל התנאים הבאים במצטבר:
  1. תומכת בהזדהות ב-FA2 (2 factor authentication).
  2. תומכת בהפעלה, לכל הפחות, מהדפדפנים Chrome ו-Edge, בשתי הגרסאות הזמינות האחרונות.
  3. תומכת לפחות בשפות העברית והאנגלית.
  4. בעלת יכולת מימוש נגישות ברמת תקן AA.
  5. פועלת בתצורת ענן.
0
0

הגשת בקשה 

 1. הליך המכרז:
 • שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד, לכתובת עד ליום 24.08.2021.
 • לצורך ההשתתפות במכרז נדרש רישום במערכת רמדורנט, המתופעלת ומתוחזקת באמצעות חברת טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע"מ. הנחיות בנוגע לרישום למערכת ולהגשת ההצעות למכרז ניתן למצוא באתר רמדונט וכן במסמכי המכרז.
 • הגשת ההצעות תתבצע באמצעות תיבת המכרזים האלקטרונית במערכת רמדורנט, ולא בכל אמצעי אחר. המועד האחרון להגשת ההצעות - 20.10.2021 בשעה 14:00תיבת המכרזים המקוונת תינעל במועד זה, והצעות שלא יוגשו עד תאריך ושעה זו לא יובאו לדיון בפני ועדת המכרזים.
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
 • יש להתעדכן בדף זה אחר כל שינוי במכרז ו/או במועדים. 
 • הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.
מסמכי מכרז מערכת הערכת עובדים וגורמי חוץ

נספחים

טופס רישום למכרז
מכרז מערכת להערכת עובדים-אישור קיום ביטוחים - נספח 5
הסכם מערכת להערכת עובדים
טופס הצעה -מכרז הערכת עובדים ויועצים
טופס הצעה - מרכז הערכת עובדים ויועצים, טבלאות למילוי בוורד
מענה לשאלות הבהרה
מודעה לעיתון