מכרז פומבי דו שלבי מס' 04/2021 לניהול 3 מאגדים (ביו שבבים, Lab on Chip, Get AI)

תאריך אחרון להגשה 

14/09/2021

תמצית המכרז 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, מעוניינת בקבלת הצעות לניהול 3 מאגדים כמפורט במכרז, לרבות בהסכם המצורף לו, על נספחיהם.

 1. מהות ההתקשרות:

ניהול שלושת המאגדים, כפי שהם מפורטים במסמכי המכרז:

שם המאגד

תחום פעילות

ביו שבבים -IGBCTECH

טכנולוגיות חדשניות לטובת חיישנים ביולוגיים

Lab on Chip

מערכות דיאגנוסטיקה פשוטות ויעילות

Get AI

הסברתיות של מערכות מבוססות AI נוירוני

 

פרטי המכרז 

 1. תקופת ההתקשרות

12 חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעוד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.
 

 1. תנאי סף ייחודיים (מפורטים באופן מלא במסמכי המכרז)

ניסיון המציע/ה צריך לעמוד בתנאים הבאים:

 • מנהל/ת המאגד המוצע הוא בעל תואר אקדמי ראשון לפחות המוכר בישראל, בהנדסה, במדעי החיים או במדעים מדויקים.
 • מנהל/ת המאגד המוצע הוא בעל ניסיון קודם ומוכח בניהול פרויקטי מו"פ. יובהר, כי הפרויקט יכול להיות פרויקט שבו מספר שותפים מגופים שונים או יחידות שונות באותו ארגון; או, לחילופין - מנהל המאגד המוצע הוא בעל תואר שלישי בהנדסה, מדעים מדויקים או מדעי החיים, או לומד לקראת קבלת תואר שלישי כאמור.  
 • מנהל/ת המאגד המוצע הוא בעל ניסיון קודם ומוכח בפיתוח מוצר ו/או ניהול מו"פ עתיר ידע בתחום הפעילות של המאגד שביחס אליו מוגשת ההצעה; או, לחילופין – מנהל המאגד המוצע הוא בעל תואר שלישי בהנדסה, מדעים מדויקים או מדעי החיים, או לומד לקראת קבלת תואר שלישי כאמור, בתחום פעילות המאגד שביחס אליו מוגשת ההצעה.
0
0

הגשת בקשה 

 1. הליך המכרז
 • שאלות הבהרה למכרז יש לשלוח בדואר אלקטרוני בלבד, לכתובת michrazim@innovationisrael.org.il. המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה מטעם המציעים/ות הוא 17/08/2021.
 • הגשת ההצעות למכרז תיעשה באמצעות מערכת רמדורנט - מערכת להגשת הצעות במכרזים ממוכנים, באמצעות תיבת מכרזים אלקטרונית, המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע"מ. כל המעוניין להשתתף במכרז, נדרש להוריד את טופס מילוי הפרטים המופיע בההמשך עמוד זה ולשלוח את הטופס המלא לתיבת הדוא"ל של אגף התפעול והרכש, בכתובת: michrazim@innovationisrael.org.il מומלץ להקדים ולהירשם כאמור, ולא להמתין לרגע האחרון לפני הגשת ההצעה.
 • לאחר ביצוע האמור לעיל, המשתתף יקבל בדוא''ל, בהתאם לפרטים שמסר, זימון לרישום למערכת רמדורנט וכן הנחיות בנוגע להגשת הצעה למכרז באתר רמדורנט.
 • המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 14/09/2021 בשעה 14:00. ועדת המכרזים של הרשות לא תדון בהצעות שלא ימצאו בתיבת המכרזים המקוונת עד מועד זה, והתיבה תינעל.
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
 • יש לעקוב באתר האינטרנט של הרשות לגבי כל שינוי במכרז ו/או במועדים מכוחו. הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.
מסמכי מכרז מנהלי מאגדים

נספחים

הסכם נספח למכרז מנהלי מאגדים 2021
קובץ טופס השתתפות במכרז מקוון - מנהלי מאגדים 2021
מנהלי מאגדים -טופס הצעה
קובץ מנהלי מאגדים -טופס הצעה-מסמכים להגשה בוורד
מודעה לעיתון