מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו שלבית מס' 02/2020 לניהול 7 מאגדים

שימו לב התפרסם קובץ מענה לשאלות הבהרה (מופיע בתחתית דף זה)

תאריך אחרון להגשה 

05/01/2021

תמצית המכרז 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח בישראל, עורכת מכרז פומבי ממוכן עם בחינה דו שלבית מס' 02/2020 לניהול שבעה מאגדים: 

 • WIN – בינה מלאכותית בדור החמישי בסלולר

 • SMART – הגנה על חומרי ריבוי וגטטיביים

 • CRISPRIL – עריכה גנטית

 • ANDROMEDA – שליטה ובקרה מרחוק על ציים אוטונומיים

 • LAMP – עיבוד חומרים בלייזר 

 • תקשורת קוונטית 

 • VCSEL – לייזרים ורטיקליים
   

פרטי המכרז 

 1. מהות ההתקשרות:
  הפעלת שבעה מאגדים, כמפורט במסמכי המכרז.
   
 2. תקופת ההתקשרות:
   12 (שנים עשר) חודשים, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.
   
 3. תנאי סף יחודיים (פירוט במסמכי המכרז):
  ניסיון המציע:
 • מנהל המאגד המוצע הוא בעל תואר אקדמי (תואר ראשון לפחות) המוכר בישראל, בהנדסה, במדעי החיים או במדעים מדויקים.
 • מנהל המאגד המוצע הוא בעל ניסיון קודם ומוכח בניהול פרויקטי מו"פ. יובהר, כי הפרויקט יכול להיות פרויקט שבו מספר שותפים מגופים שונים או יחידות שונות באותו ארגון; או, לחילופין -מנהל המאגד המוצע הוא בעל תואר שלישי בהנדסה, מדעים מדויקים או מדעי החיים, או לומד לקראת קבלת תואר שלישי כאמור.  
 • מנהל המאגד המוצע הוא בעל ניסיון קודם ומוכח בפיתוח מוצר ו/או ניהול מו"פ עתיר ידע בתחום הפעילות של המאגד שביחס אליו מוגשת ההצעה; או, לחילופין – מנהל המאגד המוצע הוא בעל תואר שלישי בהנדסה, מדעים מדויקים או מדעי החיים, או לומד לקראת קבלת תואר שלישי כאמור, בתחום פעילות המאגד שביחס אליו מוגשת ההצעה.

 

0
0

הגשת בקשה 

 1. הליך המכרז:
 • שימו לב התפרסם קובץ מענה לשאלות הבהרה (מופיע בתחתית דף זה).
 • כל המעוניין להשתתף במכרז, נדרש להוריד את טופס "השתתפות במכרז מקוון" המופיע מטה, למלא ולשלוח אותו לתיבת הדוא"ל של אגף התפעול והרכש, בכתובת: michrazim@innovationisrael.org.il 
  מומלץ להקדים ולהירשם כאמור, ולא להמתין לרגע האחרון לפני הגשת ההצעה. 
  לאחר ביצוע האמור לעיל, המשתתף יקבל בדוא''ל, בהתאם לפרטים שמסר, זימון לרישום למערכת רמדורנט וכן הנחיות בנוגע להגשת הצעה למכרז באתר. 
  הגשת ההצעות למכרז תיעשה באמצעות מערכת רמדורנט - מערכת להגשת הצעות במכרזים ממוכנים באמצעות תיבת מכרזים אלקטרונית, המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע"מ.
   
 • המועד האחרון להגשת ההצעות הוא 5.1.2021 בשעה 14:00. ועדת המכרזים של הרשות לא תדון בהצעות שלא תימצא בתיבת המכרזים (הגשה מקוונת) במועד זה, והתיבה תינעל.
   
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
   
 • יש לעקוב באתר האינטרנט של הרשות לגבי כל שינוי במכרז ו/או במועדים מכוחו. 
   
 • הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.

 

מסמכי מכרז מנהלי מאגדים

נספחים

מנהלי מאגדים - טופס הצעה
טופס השתתפות במכרז מקוון - רשות החדשנות
הסכם נספח למכרז מנהלי מאגדים 2020
מדריך למשתמש בתיבת מכרזים מאובטחת עם אישורים
מסמכים להגשה בהקלדה - מנהלי מאגדים
מענה לשאלות הבהרה 27.12.2020