מכרז פומבי ממוכן מס' 9/2019 להפעלת תכנית יזמות צעירה

לתשומת לב המציעים: ביום 31.7.2019 פורסם מענה לשאלות הבהרה, אשר במסגרתו בוצעו תיקונים במסמכי המכרז - הסכם נספח למכרז יזמות צעירה בתחתית עמוד זה.

תאריך אחרון להגשה 

28/08/2019

תמצית המכרז 

  1. מהות ההתקשרות:

הפעלת תכניות יזמות צעירה, כמפורט במסמכי המכרז.
 

  1. תקופת ההתקשרות:

תקופת פעילות ראשונה, החל מיום 01.11.2019 ועד ליום 30.10.2020, ובהמשך לכך זכות ברירה לרשות להארכת ההתקשרות בעד 4 תקופות נוספות, בנות עד 12 חודשים כל אחת.

 

  1. תנאי סף יחודיים (פירוט במסמכי המכרז):

​3.1. ניסיון המציע:

3.1.1. המציע אינו רשת של מוסדות חינוכיים המפעילה תכנית יזמות צעירה.
3.1.2. המציע הינו בעל ניסיון מוכח של 6 שנים לפחות, במהלך 10 השנים שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז, ביזמות עסקית בקרב בני נוער. 
3.1.3. הפעילות כאמור בוצעה באמצעות 10 אנשי צוות לפחות, בהיקף של חצי משרה לפחות לכל איש צוות.
 

3.2. ניסיונם והשכלתם של חברי הצוות המוצע:
על כל אחד מחברי הצוות המוצעים (ראש צוות ועוד 9 חברים לפחות) לעמוד בדרישות ההשכלה והניסיון המפורטות להלן:

3.2.1. השכלה - בעל תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד אקדמי מוכר.
3.2.2. ניסיון - ניסיון מוכח בהיקף של 240 שעות לפחות, במהלך 5 השנים האחרונות שקדמו למועד הגשת ההצעה למכרז, ביזמות עסקית בקרב בני נוער.
 
3.3. חברי הצוות המוצעים אינם מנועים מלהתקבל לעבודה, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א-2001.
0
0

הגשת בקשה 

4. הליך המכרז:

4.1. מסמכי המכרז מפורסמים בתחתית דף זה. 
 
4.2. לתשומת לב המציעים: ביום 31.7.2019 פורסם מענה לשאלות הבהרה, אשר במסגרתו בוצעו תיקונים במסמכי המכרז - הסכם נספח למכרז יזמות צעירה בתחתית עמוד זה.
 
4.3. הגשת ההצעות למכרז תיעשה באמצעות מערכת רמדורנט - מערכת להגשת הצעות במכרזים ממוכנים, באמצעות תיבת מכרזים אלקטרונית, המתופעלת ומתוחזקת על ידי חברת טופ רמדור מערכות מחשבים (1990) בע"מ.
כל המעוניין להשתתף במכרז, נדרש להוריד את טופס הבקשה להשתתפות במכרז מאתר הרשות, תחת לשונית "מכרזים" בתחתית הדף, ולשלוח את הטופס המלא לתיבת הדוא"ל של אגף התפעול והרכש, בכתובת: michrazim@innovationisrael.org.il, וזאת לא יאוחר מ-48 שעות לפני מועד הגשת ההצעה. מומלץ להקדים ולהירשם כאמור, ולא להמתין לרגע האחרון לפני הגשת ההצעה.
לאחר ביצוע האמור לעיל, המשתתף יקבל בדוא''ל, בהתאם לפרטים שמסר, זימון לרישום למערכת רמדורנט וכן הנחיות בנוגע להגשת הצעה למכרז באתר שכתובתו https://ramdor.net
 
4.4. המועד האחרון להגשת ההצעות - 28.08.2019 בשעה 14:00. ועדת המכרזים של הרשות לא תדון בהצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים במועד זה, והתיבה תינעל.
 
4.5. בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
 
4.6. יש לעקוב בדף מכרז זה לגביי כל שינוי במכרז ו/או במועדים מכוחו.  
 
4.7. הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.
מסמכי מכרז יזמות צעירה

נספחים

מענה לשאלות הבהרה
הסכם נספח למכרז יזמות צעירה - מתוקן לאחר שאלות הבהרה
טופס הצעה - מכרז יזמות צעירה
טופס השתתפות במכרז ממוכן - יזמות צעירה
טבלאות מטופס ההצעה - להקלדה

זירות: