מכרז פומבי עם בחינה דו-שלבית מס' 15/2018 למתן שירותים לניהול מאגדים עבור רשות החדשנות

שימו לב: בתאריך 11.12.18 עלה קובץ תשובות לשאלות והבהרות וכי מועד הגשת ההצעות לא השתנה.

תאריך אחרון להגשה 

16/12/2018

תמצית המכרז 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח ("מו"פ") בישראל, מעונינת בקבלת הצעות למתן שירותי ניהול מאגדים עבור המאגדים FOOD-IOT, GENESISPHENOMICS, GENPRO וחישה קוונטית.

0
0

הגשת בקשה 

 1. מהות ההתקשרות:

  • זירת תשתיות טכנולוגיות ברשות החדשנות ("הזירה") מתמקדת בשיתופי פעולה בין התעשייה לבין האקדמיה, המניבים טכנולוגיות מתקדמות ותוצרים חדשניים. המסלולים בזירה זו מקדמים שיתופי פעולה, חילופי ידע וניסיון ופיתוח של ידע גנרי פורץ דרך, על-ידי קבוצה משולבת של חוקרים מהאקדמיה ומהתעשייה. מסלולים אלה פועלים לחיזוק היתרון הטכנולוגי ארוך הטווח של התעשייה בישראל בתחרות העזה בשווקים הבין-לאומיים.
  • הזירה מפעילה מאגדים (קונסורציומים) לקידום משותף של טכנולוגיות גנריות, שלצורך ניהולם נעזרים במומחים מתחום עיסוקי המאגדים. בין יתר המאגדים הללו נכללים גם המאגדים מושא המכרז הנדון:
    
  1. מאגד FOOD- IOT – העוסק בפיתוח טכנולוגיות גנריות של איגום מידע בתחום המזון: חזון המאגד הוא לפתח טכנולוגיות גנריות לאיגום מידע על חומרי הגלם, תהליכי הייצור והצרכן, במטרה לאפשר חיבוריות בכל שרשרת הערך, ולהביא לשינוי פרדיגמאטי, שבו המזון מיוצר ביעילות ובבטיחות הגבוהות ביותר, ומתוך הבנת  צרכיו התזונתיים האישיים של הצרכן;
  2. מאגד GENESIS – העוסק ב- Global Earth, Low Latency, Extreme Broadband Satellite Access: פיתוח טכנולוגיות תקשורת לוויינית בכיסוי עולמי, רחבות סרט, עם שיהוי נמוך המבוססות על מספר רב של לוויינים בגובה נמוך, למתן מענה לקישוריות בכיסוי עולמי.;
  3. מאגד PHENOMICS – העוסק בחקלאות מדייקת: פיתוח טכנולוגיות גנריות למדידת מאפיינים נצפים (פנוטיפ) של גידולים חקלאיים, באמצעות שימוש בטכנולוגיות מחשוב וחישה מרחוק. פיתוח  אלגוריתמיקה ופרוטוקולי יישום למערכות חקלאות מדייקת, ליישום בגידולים חקלאיים בשטחים פתוחים ובחממות;
  4. מאגד GENPRO – העוסק בפיתוח  מעבד גנרי המבוסס על ארכיטקטורת מעבד חדש מסוג RISC V (ארכיטקטורת מעבד בקוד פתוח), הפטורה לחלוטין מתשלום או מהתחייבות כלשהי. המאגד מתמקד בפיתוח טכנולוגיות מתקדמות, שמטרתן היא להשלים את ליבת המעבד, ולהפוך את המעבד הבסיסי לפלטפורמת עיבוד חזקה ומתקדמת ביכולותיה. חברי המאגד יעסקו בהיבטים שונים של המעבד – תת מערכת הזיכרון, ארכיטקטורת ריבוי ליבות, שילוב מאיצי חומרה, התאמות מערכת הפעלה וכלי הפיתוח ועוד;
  5. מאגד חישה קוונטית – העוסק בפיתוח טכנולוגיות למערכות חישה חדשניות ובהן שעונים אטומיים (כולל טכנולוגיה להפצת זמן), מגנומטרים וגרוימטרים;
    
 2. השירותים מושא המכרז:

  • כל מאגד ינוהל כאמור על-ידי מנהל מאגד אחד אשר ייבחר במכרז, ואשר יהיה נציג הזירה במאגד, ועיקר עיסוקו יהיה בפעילויות להשאת הערך המוסף של המאגד לפתיחות, שיתוף פעולה וחשיבה יצירתית וייעוץ לוועדות רשות החדשנות ולמנהל הזירה בנושאים הקשורים לניהול המאגד. פירוט נוסף אודות השירותים נכלל במסמכי המכרז.
  • היקף שירותי הניהול בכל אחד מהמאגדים יהיה עד 600 שעות בשנה.

 

 1. תקופת ההתקשרות:

  • תקופה ראשונית – 12 חודשים. 12 החודשים הראשונים יהוו תקופת ניסיון.

  • תקופות ההארכה  לרשות שמורה הזכות הבלעדית להאריך את תקופת ההתקשרות בתקופות נוספות, בנות עד שנה כל אחת, עד לארבע שנים נוספות סך הכל.

 

 1. תנאי הסף לגבי המציע:

 • המציע, ובמקרה של מציע מאוגד – מועמד המציע, הוא בעל תואר אקדמי (תואר ראשון לפחות) המוכר בישראל, בהנדסה או במדעים מדויקים.
 • המציע, ובמקרה של מציע מאוגד - מועמד המציע, הוא בעל ניסיון קודם ומוכח בניהול פרויקטי מו"פ. יובהר, כי הפרויקט יכול להיות פרויקט שבו מספר שותפים מגופים שונים או יחידות שונות באותו ארגון.
 • המציע, ובמקרה של מציע מאוגד - מועמד המציע, הוא בעל ניסיון קודם ומוכח בפיתוח מוצר ו/או ניהול מו"פ עתיר ידע בתחום הפעילות של המאגד שביחס אליו מוגשת ההצעה.
   
 1. השקלול במכרז

בחינת ההצעות שעמדו בתנאי הסף תיעשה בהתאם למפורט במסמכי המכרז. השקלול במכרז יעשה על-פי אמות מידה של איכות במשקל של 80% ואמות מידה של מחיר במשקל של 20%.

 

 1. הליך המכרז:

  • מסמכי המכרז מפורסמים בתחתית עמוד זה. 
  • שאלות הבהרה למכרז עלו במרוכז בתחתית עמוד זה. 
  • יש להגיש את ההצעות, בצירוף המסמכים הנלווים, במעטפה סגורה, כאשר הצעת המחיר תוגש בנפרד מחלקי ההצעה האחרים - הכל כמפורט במסמכי המכרז, לתיבת המכרזים של הרשות, רחוב הירדן 4, קרית שדה התעופה, קומה 4,  אגף מערבי.
  • המועד האחרון להגשת הצעות - יום א' 16/12/18, לא יאוחר מהשעה 14:00 בצהריים. ועדת המכרזים של הרשות לא תדון בהצעות שלא תימצאנה בתיבת המכרזים במועד זה.
  • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
  • יש לעקוב באתר האינטרנט של הרשות לגבי כל שינוי במכרז ו/או במועדים מכוחו.  

הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל מכרז זה מכל סיבה שהיא.

מסמכי מכרז מנהלי מאגדים-מתוקנים לאחר שאלות הבהרה-101218

נספחים

מכרז מנהלי מאגדים 15.2018 מסמכים להגשה בהקלדה.docx-מתוקן לאחר הבהרות
מנהלי מאגדים - טופס הצעה-מתוקן לאחר שאלות הבהרה-101218
מענה לשאלות הבהרה - מכרז מנהלי מאגדים נובמבר 2018
מודעת פרסום - מנהלי מאגדים