הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים בתחום יעוץ משפטי בדיני עבודה, לרבות ליטיגציה בתחום זה, לפי תקנה 16(ג) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993

לתשומת ליבכם/ן מסמכי המענה לשאלות הבהרה הועלו במרוכז, ללא פירוט שם הפונה, בתחתית עמוד זה.

תאריך אחרון להגשה 

12/12/2018
0
0

תמצית ההודעה 

הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית ("הרשות"), המופקדת על תחום המחקר והפיתוח ("מו"פ") בישראל, מודיעה בזאת על כוונתה לערוך רשימת מציעים בתחום יעוץ משפטי בדיני עבודה, לרבות ליטיגציה בתחום זה, בהתאם לתקנה 16(ג) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות").
 
 • תאריך אחרון להגשת הצעות להצטרפות לרשימת המציעים: 12/12/2018
 • תנאי הסף להכללה ברשימת המציעים ואופן הוכחתם: כמפורט בנספח א' להודעה המצורפת.
 • מסמכי המענה לשאלות הבהרה הועלו במרוכז, ללא פירוט שם הפונה, בתחתית עמוד זה.

הגשת בקשה 

 • הגשת הצעות להיכלל ברשימת המציעים: באמצעות הטופס המצורף כנספח ב' להודעה המצורפת, על נספחיו, בצירוף כל המסמכים הנדרשים בו. 
 • ההצעות תוגשנה, כשהן סרוקות (כולל כלל המסמכים הנלווים המבוקשים), לתיבת הדואר האלקטרוני offers-laborlaw@innovationisrael.org.il, לא יאוחר מיום 12/12/2018 בשעה 14:00. יש לוודא כי מתקבלת הודעת דואר אלקטרוני אוטומטית חוזרת, המאשרת את קבלת ההצעה.

לא תתאפשר הגשת הצעה בכל דרך אחרת.

 • רשימת המציעים תשמש את הרשות לצורך עריכת פניות תחרותיות בהתאם לתקנות, בין מציעים הכלולים ברשימת המציעים, אשר יוזמנו על ידי הרשות להגיש הצעות לפניות תחרותיות ספציפיות. הפנייה למציעים מתוך רשימת המציעים תיעשה באופן המבטיח קיומו של סבב מחזורי, שוויוני והוגן ביניהם, אשר יעניק לרשות את מרב היתרונות, בהתאם לנוהל שנקבע על ידי ועדת המכרזים של הרשות בהתאם לתקנה 16(ה) לתקנות.

למניעת ספק מובהר בזאת, כי אין בהקמת רשימת המציעים משום התחייבות כלשהי מצד הרשות לפנות למציעים הכלולים ברשימת המציעים, כולם או חלקם, לקבלת הצעה או הצעות כלשהן למתן שירותים כלשהם עבור הרשות.

 • במסגרת הפניות התחרותיות הספציפיות יידרשו המציעים, בין היתר, להציע אחוז הנחה ביחס לתעריפי שכר טרחה מרביים, בסך של 500 ₪ לשותף ו-400 ₪ לעורך דין שאינו שותף (הסכומים אינם כוללים מע"מ).
 • בכל מקרה של סתירה בין האמור במודעה זו לבין מסמכי ההליך, יגבר האמור במסמכי ההליך. לעניין זה, חוסר לא ייחשב סתירה.
 • הרשות תהיה רשאית, על-פי שיקול דעתה, לבטל הליך זה מכל סיבה שהיא.
 • הרשות תעדכן, מעת לעת, את רשימת המציעים, בהתאם לדרישות התקנות.
 • לפרטים בנוגע להליך זו ניתן לפנות לאגף התפעול והרכש ברשות, בטלפון 03-5118184 או בפקס 03-5177655 או באמצעות כתובת הדוא"ל: offers-laborlaw@innovationisrael.org.il .
הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים-ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה-מתוקן לאחר שאלות הבהרה - גרסה נקייה

נספחים

הודעה בדבר כוונה לערוך רשימת מציעים - ייעוץ משפטי בתחום דיני העבודה - מתוקן לאחר שאלות הבהרה - בגרסת שינויים
מענה לשאלות הבהרה - רשימת מציעים בתחום דיני העבודה
טבלאות ניסיון למילוי בהקלדה - תיקון לאחר הבהרות